WALKA

Z KAROLINĄ KOWALKIEWICZ ROZMAWIAMY NA TEMAT PRZYGOTOWAŃ DO ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ WALKI.

KSW News - - News -

Na KSW 30 twoją rywalką będzie bardzo doświadczona Kalindra Faria, jakbyś miała ją porównać do innych swoich przeciwniczek, to czy jest to największe wyzwanie w twojej karierze?

KK: - Trudno Fariê porównywaæ do mojej poprzedniej rywalki Mizuki Inoue. Po analizie z moim trenerem doszlioemy do wniosku, ¿e to dwa zupe³nie inne wyzwania. Na pewno Kalindra jest du¿o bardziej dooewiadczona ode mnie czy od wspomnianej Japonki. Na Brazylijkê mamy zupe³nie inn¹ taktykê. Na szczêoecie teraz walczê u siebie, niedaleko mojej rodzinnej £odzi, nie muszê siê martwiæ zmian¹ czasu i d³ug¹ podró¿¹. Ja osobioecie bardzo siê cieszê, ¿e mam tak¹ rywalkê, ¿e to bêdzie ciê¿ka walka. Jak zawsze powtarzam, lubiê wyzwania.

Po raz ostatni walczyłaś w listopadzie, czy taka przerwa między walkami ci odpowiada?

KK: - Szczerze mówi¹c liczy³am na trochê d³u¿sz¹ przerwê, mia³am nadziejê, ¿e kolejn¹ walkê stoczê w kwietniu, ale skoro tak teraz to oczywioecie bêdê gotowa. Teraz ogólnie czujê - nie, ni¿ przed poprzedni¹ walk¹. Upora³am siê z problemami zdrowotnymi i wreszcie mogê normalnie trenowaæ.

Przygotowywałaś się tylko w swoim klubie Gracie Barra Łódź czy jeszcze gdzieś?

KK: - U mnie tradycyjnie bez zmian. Ca³y okres przygotowawczy spêdzi³am w £odzi, trenuj¹c pod okiem mojego trenera Marcina Rogowskiego. Szczerze mówi¹c, nie przygotowañ w innym otoczeniu. Wskazówki innych trenerów s¹ czêsto istotne i bierzemy je sobie do serca, ale jednak to Marcinowi ufam w stu procentach. W jeden z ostatnich weekendów przed walk¹, w moim klubie odby³ siê kolejny obóz sparingowy dla kobiet, gdzie mia³am okazjê sporo popracowaæ z innymi dziewczynami. - cze na obóz do Zakopanego razem z moimi kolegami z Gracie Barra, ¿eby z³apaæ jeszcze trochê tlenu.

To na koniec jaki wynik przewidujesz w starciu z Farią?

KK: - Nigdy nie chcê robiæ taki przewidywañ, mam tylko nadziejê i wierzê, ¿e w pojedynku na KSW 30 to moja rêka powêdruje w górê.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.