DIABEŁ TASMAŃSKI W KSW

BORYS MAŃKOWSKI ROZPOCZĄŁ KARIERĘ W MMA W WIEKU OSIEMNASTU LAT. SERIA ZWYCIĘSTW NA MNIEJSZYCH GALACH W POLSCE I WYSTĘPY ZA GRANICĄ ZWRÓCIŁY UWAGĘ FEDERACJI KSW NA MŁODEGO POZNANIANINA.

KSW News - - News -

Debiut „Diab³a Tasmañskiego” w Federacji przypad³ na galê KSW 14: Dzieñ S¹du. Wówczas 21-letni podopieczny Andrzeja Kooecielskiego wyst¹pi³ w turnieju wagi lekkiej. Niestety, ju¿ w pierwszej walce Mañkowski musia³ - szego zwyciêscy drabinki. Po ooemiu minutach bar- dzo wyrównanego starcia, Fin Niko Puhakka z³apa³ ciasn¹ anakondê i zmusi³ Polaka do odklepania.

POWRÓT ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ Borys powróci³ do KSW podczas dziewiêtnastej gali w ³ódzkiej Atlas Arenie. Tym razem Mañkowski wyst¹pi³ ju¿ w kategorii pó³oeredniej, a naprzeciw niego stan¹³ niepokonany Marcin Naruszczka. Pojedynek akcje i zwroty akcji. W pierwszej rundzie przewa¿a³ warszawianin, któremu uda³o siê nawet mocno zamroczyæ rywala wysokim kopniêciem na minutê przed koñcem ods³ony. Poznaniak przetrwa³ jednak atak, sklinczowa³ i przewróci³ starszego przeciwnika. Druga piêciominutówka rozpoczê³a siê niefortunnie dla „Diab³a Tasmañskiego”, bowiem pooelizgn¹³ siê i musia³ odpieraæ napór Naruszczki w parterze. Niestrudzony zapaoenik pokaza³ jednak swoje umiejêtnooeci. Uciek³ spod rywala, chwyci³ go i wysokim wyniesieniem sprowadzi³ na ziemiê, gdzie zaatakowa³ ze zdwojon¹ si³¹. Warszawianin zakoñczy³ pojedynek z rozciêtym ³ukiem brwiowym i spuszczon¹ g³ow¹, gdy¿ sêdziowie punktowi wskazali na Mañkowskiego.

NAJLEPSZY POJEDYNEK 2012 Po tak efektownym wystêpie w³aoeciciele Federacji nie trzymali d³ugo Borysa poza ringiem i ju¿ na KSW 20: Symfonia Walki zestawili starcie, które na zawsze zapad³o w pamiêci wszystkich polskich fanów MMA. Rêkawice z poznañskim zawodnikiem skrzy¿owa³ jego serdeczny przyjaciel Rafa³ Moks. - terzy zostawili jednak prywatn¹ znajomooeæ poza linami bia³ego ringu i zaprezentowali nie tylko serca do walki, ale i wachlarz elektryzuj¹cych technik. Przez piêtnaoecie minut Berserker i reprezentant Ankosu wymieniali bezpardonowo ciosy i kopniêcia w stójce oraz popisywali siê skutecznymi obronami przed poddaniami i sprowadzeniami. Zaraz po ostatnim gongu wycieñczeni zawodnicy przybili sobie pi¹tki i przeprosili za wyrz¹dzon¹ krzywdê. Sêdziowie niejednog³ooenie wskazali na „Diab³a Tasmañskiego”, a potyczka pó³oerednich uznana zosta³a za

walkê wieczo- ru i jeden z najlepszych pojedynków 2012 roku.

SĘDZIOWIE NIEJEDNOGŁOŚNIE WSKAZALI NA „DIABŁA TASMAŃSKIEGO”, A POTYCZKA PÓŁŚREDNICH UZNANA ZOSTAŁA ZA WALKĘ WIECZORU I JEDEN Z NAJLEPSZYCH POJEDYNKÓW 2012 ROKU.

WALKA O MISTRZA Wygrane i efektowny przebieg staræ pozwoli³y Mañkowskiemu stan¹æ w szranki z Aslambekiem Saidovem. Podczas KSW 21: Ostateczne Wyjaoenienie poznaniak i olsztynianin nie walczyli jedynie o kolejne zwyciêstwo dopisane do ich rekordów, ale i o pierwszy w historii Federacji tytu³ mistrzowski w limicie do 77 kilogramów. Od pocz¹tku boju obaj zawodnicy wymieniali mocne ciosy w stójce, lecz to reprezentant Arrachio czêoeciej. Ju¿ w pierwszych sekundach uda³o mu siê lekko zamroczyæ m³odszego przeciwnika obszernym uderzeniem. Do potê¿nych ataków piêoeciami dochodzi³y równie¿ dewastuj¹ce kopniêcia. Na minutê przed koñcem ods³ony Mañkowski zacz¹³ zmagaæ siê nie tylko z wci¹¿ napieraj¹cym Czeczenem, lecz tak¿e z kontuzj¹ kostki. Po jednej z akcji stopa poznaniaka wywinê³a siê nieszczêoeliwie i od tamtej pory „Diabe³ Tasmañski” stara³ siê przede wszystkim dotrwaæ do gongu, po tym nieudanym obaleniu pod Saidova.

Po wznowieniu pojedynku widaæ by³o, ¿e Mañkowski nie jest znanym z poprzednich wystêpów zawodni obszernym uderzeniem, a nastêpnie odda³ sprowadzenie, po którym g³ooeno krzykn¹³ z bólu. Aslambek, widz¹c zwijaj¹cego siê rywala, przerwa³ atak, a sêdzia zakoñczy³ walkê. kontuzja by³a na tyle powa¿na, ¿e przysz³y mistrz musia³ czekaæ na kolejny pojedynek a¿ dziewiêæ miesiêcy.

DOTYCHCZASOWE DOKONANIA 25-LATKA POKAZAŁY, ŻE JEGO KOLEJNYM RYWALEM POWINIEN BYĆ KTOŚ Z ABSOLUTNEJ CZOŁÓWKI ŚWIATOWYCH SCEN MMA. WYBÓR PADŁ NA NIEZWYKLE DOŚWIADCZONEGO I OBYTEGO Z KLATKAMI WIELU ORGANIZACJI, MICHAIŁA TSAREVA.

BŁYSKAWICZNY POJEDYNEK

„Diabe³ Tasmañski” powróci³ na KSW 24. W ringu na poznaniaka czeka³ Amerykanin, Ben Lagman. Mimo oporu w pierwszych minutach boju, „Bad News” szybko zosta³ zepchniêty do defensywy przez spragnionego walki rywala. Ju¿ na pocz¹tku drugiej rundy podopieczny Andrzeja Kooecielskiego zasypa³ uderzeniami bezbronnego oponenta i w efektownym stylu powróci³ na zwyciêsk¹ drogê w Federacji. B³yskawiczne i przekonuj¹ce zwyciêstwo, a tak¿e przegrana w nie do koñca jednoznacznych okolicznooeciach w pierwszym starciu oznacza³y jedno – w kolejnej potyczce Mañkowski po raz drugi dosta³ okazjê zmierzenia siê z Aslambekiem Saidovem, na biodrach którego wci¹¿ zapiêty by³ pas kategorii pó³oeredniej.

Z RINGU DO KLATKI

Podczas prze³omowej gali KSW 27: Cage Time widzowie po³o¿onej na skra Areny zobaczyli nie tylko nowy plac zmagañ zawodników w postaci okr¹g³ej klatki, ale i rewan¿owy pojedynek Mañkowski vs. Saidov. Ju¿ od chwili wyjoecia z szatni widaæ by³o, ¿e „Diabe³ Tasmañski” przyby³ do Trójmiasta z jednym celem – zabraæ tytu³ do Poznania. Na³adowany energi¹, lecz tak¿e niezwykle skupiony wówczas 24-letni - nut narzuci³ dotychczasowemu mistrzowi warunki gry. Na ka¿dy jeden tra odpowiada³ trzema, a pod koniec rundy nawet przewróci³ przeciwnika. Kiedy w drugiej rundzie proporcje zaczê³y siê wyrównywaæ, a szalê na swoj¹ korzyoeæ przechyli³ obaleniem reprezentant Arrachionu, podopieczny Andrzeja Kooecielskiego zaatakowa³ najpierw prób¹ omoplaty, a potem znakomitym trójk¹tem nogami, który zmusi³ Saidova do poddania walki. Nowym czempionem zosta³ poznañski „Diabe³ Tasmañski”.

POJEDYNEK WEDŁUG PLANU Najm³odszy mistrz KSW od razu zapowiedzia³, ¿e chce walczyæ tak czêsto, jak to bêdzie tylko mo¿liwe. Zbieg okolicznooeci spowodowa³, i¿ ju¿ podczas historycznej, grudniowej gali Federacji w Krakowie Mañkowski dosta³ szansê na pierwsz¹ w karierze obronê pasa kategorii pó³oeredniej. Naprzeciw g³odnego zwyciêstw 25-latka stan¹³ niebezpieczny uderzacz z polskimi korzeniami, David Zawada. Zawodnik Ankos Zapasy zaskoczy³ wszystkich tym, z jak¹ ³atwooeci¹ rzuci³ rywalem o matê, a nastêpnie b³yskawicznie przeszed³ do duszenia trójk¹tnego rêkoma, które zakoñczy³o starcie zaledwie po osiemdziesiêciu sekundach. Zdumienie by³o tym wiêksze, gdy mistrz i jego sztab w wywiadach po gali oznajmili, ¿e plan na walkê zosta³ wykonany w stu procentach, poniewa¿ ka¿dy szczegó³ – od pocz¹tkowych uderzeñ, przez obalenie, po konkretne poddanie – zosta³ ustalony w szatni przed starciem.

MAŃKOWSKI W POZNANIU

Choæ wielu przypuszcza³o, ¿e niekwestionowany król kategorii pó³oeredniej uda siê po grudniowym wystêpie na zas³u¿ony wypoczynek, Mañkowski mia³ zupe³nie inne plany. Gdy tylko dowiedzia³ siê, i¿ w³aoeciciele KSW chc¹ zorganizowaæ galê w Poznaniu, poprosi³ o uwzglêdnienie go w karcie walk. Federacja od razu przychyli³a siê do tej propozycji, wiedz¹c, jak wielk¹ gwiazd¹ jest „Diabe³ Tasmañski” w Wielkopolsce. Dotychczasowe dokonania 25-latka pokaza³y jednak, ¿e jego kolejnym rywalem powinien byæ ktooe z absolutnej czo³ówki oewiatowych scen MMA. Wybór pad³ na niezwykle dooewiadczonego i obytego z klatkami wielu organizacji, Michai³a Tsareva. Mieszkaniec Nowosybirska znany jest ze znakomitych zdolnooeci parterowych, czego dowodem jest osiemnaoecie zwyciêstw przez poddanie, w wiêkszooeci w pierwszej rundzie. „Samotny Wilk” nie poprzesta³ jednak jedynie na swoich bazowych umiejêtnooeciach, rozwija³ od wielu lat tak¿e stójkê. O poziomie, który osi¹gn¹³ Rosjanin w tej p³asz - czyæ ostatnia seria piêciu wygranych przez nokaut w pierwszej rundzie. Po ciosach i kopniêciach 28-latka na deski spadali miêdzy innymi weterani UFC oraz znany z KSW 27, Charles Andrade. 21 lutego w poznañskiej Arenie oka¿e siê czy zwyciê¿y nieustêpliwooeæ i energia „Diab³a Tsamañskiego”, czy te¿ barbarzyñska si³a i zawziêtooeæ „Samotnego Wilka”.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.