KSW PIĄTY RAZ W GDAŃSKU

JUZ 23 MAJA NAJWIEKSZA ORGANIZACJA MMA W EUROPIE – FEDERACJA KSW ZORGANIZUJE KOLEJNE WYDARZENIE NA POMORZU.

KSW News - - News -

KSW 31 odbêdzie siê w jednej z najwiêkszych hal sportowo- widowiskowych w Polsce w ERGO ARENIE. Gdañsko-sopocka hala gooeci³a ju¿ Federacjê KSW podczas pamiêtanych gal KSW 16, KSW 20, KSW 23 i ubieg³orocznej KSW 27: Cage Time.

POJEDYNEK MISTRZÓW

Walk¹ wieczoru KSW 31 bêdzie historycznie zapowiadaj¹ce siê starcie dwóch legend polskiego MMA Micha³a Materli i Tomasza Drwala. Nigdy wczeoeniej w ringu czy w klatce nie spotka³o siê dwóch tak utytu³owanych i dooewiadczonych Polaków. Zarówno gwiazda szczeciñskich Berserkerów, jak i reprezentant Krakowa debiutowali zawodowo ponad dziesiêæ lat temu oraz maj¹ na koncie ³¹cznie ponad piêædziesi¹t walk. Materla to najd³u¿ej panuj¹cy mistrz KSW w historii, natomiast Drwal to pierwszy Polak, który walczy³ w amerykañskiej organizacji UFC ju¿ w 2007 roku. Starcie zapowiada siê znakomicie równie¿ z powodu stylu walki obu fighterów. Obaj zawsze agresywnie id¹ do przodu i nie kalkuluj¹, staraj¹c siê za wszelk¹ cenê wygraæ przed czasem. Ten, który będzie potrafił narzuciæ rywalowi swoje warunki w okr¹g³ej klatce KSW, powinien cieszyæ siê w Trójmieoecie ze zwyciêstwa.

PUDZIAN VS GRACIE

W drugiej z g³ównych walk KSW 31 trudne zadanie czeka by³ego strongmana, niepokonanego od dwóch lat w MMA Mariusza Pudzianowskiego. Polak nie tylko bêdzie musia³ zmierzyæ siê ze znakomitym grapplingiem reprezentanta legendarnej rodziny wojowników – Rollesa Gracie, ale równie¿ po raz pierwszy w karierze stoczy walkê na pe³nym trzy-rundowym dystansie.

OFICJALNE WAZENIE

Zanim jednak wojowni- cy wyjd¹ do swoich walk, kibice bêd¹ mogli oceniæ ich formę podczas oficjalnego wa¿enia, które odbêdzie siê w ERGO ARENIE w pi¹tek 22 maja o godzinie 16:00. Podobnie jak mia³o to miejsce w Poznaniu energetyczne wydarzenie poprowadz¹ znani raperzy Maciej „Ko³cz” £uczkowski i konferansjer Federacji KSW Waldemar „Wall-E” Kasta.

STREFA FANA

Gala KSW 31: Materla vs Drwal to nie jedyna atrakcja, która czeka na fanów, którzy 23 maja pojawi¹ siê w Trójmieoecie. Przed wydarzeniem ju¿ od 14:00 zapraszamy wszystkich do Strefy Fana KSW 31, która bêdzie zlokalizowana przy ERGO ARENIE. Na terenie 1000 metrów kwadratowych kibice bêd¹ mogli m.in. wzi¹æ udzia³ w wyoecigach na traktorach sportowych z najwiêksz¹ gwiazd¹ Federacji KSW Mamedem Khalidovem w strefie Briggs & Stratton oraz uczestniczyæ w otwartych treningach prowadzonych przez mistrza KSW w wadze pó³oeredniej Borysa Mańkowskiego w strefie MegaForm.

TRANSMISJA NA TELEBIMIE

Oprócz tego w Strefie Fana zaprezentuj¹ siê wszyscy uczestnicy KSW 31, a tak¿e bêdzie mo¿na spotkaæ piêkne KSW Girls. Ponadto przewidzielioemy dla fanów koncert grupy Kontrabanda, wystêp taneczny grupy Hasao Cheerleasers oraz konkursy z nagrodami. Od godziny 19:30 na du¿ym ekranie ruszy transmisja z KSW 31: Materla vs Drwal wspierana przez KSWTV.

ODDAJ KREW

Przez ca³y czas w obok Strefy Fana aktywna bêdzie akcja krwiodawstwa Krwawy Sport. W specjalnie podstawionych busach bêdzie mo¿na oddawaæ krew obok gwiazd Federacji KSW.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.