WIERZĘ, ŻE WYJDĘ ZWYCIĘSKO Z POJEDYNKU

ROZMAWIAMY Z TOMASZEMMASZEM DRWALEM

KSW News - - News -

To Twój debiut na gali KSW. Czego spodziewasz sie po walce z Ma-- -terla?

TD: - Tego samego, co po ka¿dej innej walce. Spodziewam siê, ¿e przeciwnik bêdzie w dobrej formie i postawi ciê¿kie warunki. A później spodziewam siê nastêpnej walki i je¿eli bêdê w dyspozycji zdrowotnej to chcia³bym zawalczyæ jak najszyb- ciej. KSW jest nowym dla mnie dooewiadczeniem, wiêc sam jestem ciekaw co siê bêdzie dzia³o dalej.

Czujesz sie dobrze przy przygotowany do tego poje pojedynku?

TD: - Czujê siê dobrze, ale myoelê ze mój szczyt formy przypadnie w³aoenie na dzieñ walki. Dbaj¹ o to moi dwaj fizjolodzy dr Tota i dr Chycki.

Czy doswiadczenie wyniesione z wystepów na galach UFC teraz bedzie Ci pomagac?

TD: - Oczywioecie z perspektywy czasu inaczej dzioe podchodzê do startu na imprezach, gdzie jest masa ludzi, ni¿ mia³o to miejsce, gdy walczy³em pierwszy raz na UFC. Dzioe wiem, co mam robiæ, ¿eby nie pope³niaæ b³êdów, za które kiedyoe p³aci³em pora¿k¹.

DZIS WIEM CO MAM ROBIC, ZEBY NIE POPEŁNIAC BŁEDÓW, ZA KTÓRE KIEDYS PŁACIŁEM PORAZKA.

Wierzysz, ze mozesz odebrac Materli pas mistrzowski i stac sie nowa wielka gwiazda federacji KSW?

TD: - Wiara w wygranie pasa jest na drugim miej- scu. Micha³ jest bardzo dobrym zawodnikiem i wierzê, ¿e wyjdê zwyciêsko z pojedynku z nim. Z drugiej strony zastanawiam siê, czy kiedykolwiek ktooe w wywiadzie powiedzia³ cooe w stylu: "Nie wierze w to, ¿e wygram". W takim przypadku nie wró¿ê wielu zwyciêstw. Przechodz¹c do samych gwiazd to moja opinia jest taka, ¿e lepiej by pozosta³y one na swoim miejscu, czyli na niebie. A my je sobie spokojnie podziwiajmy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.