EXTRAFIGHT

(WAGA CIEZKA, -120): KAROL BEDORF VS PETER GRAHAM

KSW News - - News -

Król najciê¿szej dywizji KSW Karol Bedorf spotka siê w okr¹g³ej klatce z legend¹ australijskiego kickboxingu Peterem Grahamem. Dla Polaka bêdzie to szansa na przed³u¿enie passy zwyciêstw do szeoeciu wygranych oraz okazja na pomszczenie Marcina Ró¿alskiego, którego „The Chief” zatrzyma³ na KSW 28 w październiku ubiegłego roku. Niezwykle silny i bardzo wszechstronny, jak sam mówi, bêdzie chcia³ pokazaæ Grahamowi, ¿e jest od niego lepszy w ka¿dej płaszczyźnie. W stójce, gdzie zawodnik z Antypodów ma a¿ dziesiêæ nokautów w jedenastu wygranych walkach, to zadanie mo¿e siê okazaæ niezwykle trudne.

DLA POLAKA BEDZIE TO SZANSA NA PRZEDŁUZENIE PASSY ZWYCIESTW DO SZESCIU WYGRANYCH

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.