EXTRAFIGHT

(WAGA CIEZKA,CIEZ -120 KG): MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS ROLLES GRACIE

KSW News - - News -

Niepokonany od dwóch lat Mariusz Pudzianowski staje przed kolejnym wyzwaniem w swojej zawodowej karierze. Po odprawieniu dwóch by³ych zawodników UFC Seana McCorkle’a i Oliego Thompsona oraz mistrza olimpijskiego w Judo, w Gdañsku/Sopocie „Pudzianowi” przyjdzie siê zmierzyæ z cz³onkiem legendarnej rodziny wojowników Rollesem Gracie. Brazylijczyk specjalizu--

j¹cy siê w walce w parterze to zagro¿enie, z którym Polak jeszcze siê nie mierzy³. By³y pretendent do tytu³u mistrzowskiego KSW w wadze ciê¿kiej na pewno bêdzie chcia³ sprowadziæ walkê do parteru i tam zmusiæ by³ego Strongmana do poddania siê. Pudzianowski zapowiada jednak, ¿e bêdzie gotowy do sztuczki rywala i wykorzysta swoj¹ legendarn¹ si³ê by to on 23 maja cieszy³ siê z wygranej.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.