EXTRAFIGHT

(WAGA PÓŁCIEZKA, -93 KG): KAROL CELINSKI VS TOMASZ NARKUN

KSW News - - News -

Ka¿dy, kto uwielbia widowiskowe nokauty i finezyjne techniki koñcz¹ce nie mo¿e przegapiæ tego pojedynku. Dwadzieoecia jeden zwyciêstw, w tym tylko jedno starcie zakoñczone przez decyzjê – takim bilansem mog¹ pochwaliæ siê Karol Celiñski i Tomasz Narkun, którzy spotkaj¹ siê w okr¹g³ej klatce KSW w pojedynku otwieraj¹cym sobotni¹ kartê g³ówn¹. Dysponuj¹cy potê¿nym uderzeniem „Cebula” postara siê nie pozwolić „Żyrafie” na rozwiniêcie skrzyde³ w parterze, gdzie Berserker nie ma sobie równych. Dooeæ powiedzieæ, ¿e szczecinianin do tej pory wszystkie zwyciêskie boje zakoñczy³ właśnie duszeniem bądź dźwignią. Pikanterii temu pojedynkowi dodaje równie¿ fakt, i¿ obaj zawodnicy czuj¹, ¿e wygrany mo¿e byæ kolejnym pretendentem do pasa KSW w wadze pó³ciê¿kiej.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.