EXTRAFIGHT

(WAGA PÓŁSREDNIA, -77 KG): MACIEJ JEWTUSZKO VS KAMIL SZYMUSZOWSKI

KSW News - - News -

Maciej Jewtuszko, by³y mistrz KSW w wadze lekkiej, zwakowa³ zdobyty przez siebie pas, aby spróbowaæ swoich si³ w kategorii pó³oeredniej. Po efektownych zwyciêstwach w ni¿szej dywizji, nadszed³ czas na debiut „Irokeza” w niezwykle mocnej dywizji. Berserker bêdzie chcia³ zaprezentowaæ siê z jak najlepszej strony w walce z Kamilem Szymuszowskim, który po raz pierwszy wejdzie do klatki KSW. M³ody ³odzianin stoczy³ w zesz³ym roku a¿ cztery pojedynki i wszystkie wygra³. Zawodnik Gracie Barra znany jest z emocjonuj¹cych, trzurundowych staræ. Co zwyciê¿y: napór „Irokeza” czy spokój „Szymka”?

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.