EXTRAFIGHT

(WAGA LEKKA, -70 KG): PATRYK GRUDNIEWSKI VS GRZEGORZ SZULAKOWSKI

KSW News - - News -

Druga z walk, które maj¹ rozpêdziæ ca³¹ galê w gdañsko-sopockiej ERGO ARENIE odbêdzie siê w kategorii lekkiej. Utalentowany kickbokser i by³y zwyciêzca Amatorskiego Pucharu KSW Patryk Grudniewski zmierzy siê z efektownie walcz¹cym grapplerem Grzegorzem Szulakowskim. Obaj zawodnicy walczyli ju¿ ze sob¹ na lokalnej gali we Wroc³awiu w 2013 roku. Wtedy lepszy okaza³ siê Szulakowski, ale protest jego rywala zg³asza³ s³uszne obiekcje do pracy sêdziego ringowego w tym starciu. Klatka KSW 31 pozwoli obu lekkim udowodniæ przewagê nad swoim rywalem oraz rozwiaæ niejasnooeci.

UTALENTOWANY KICKBOKSER ZMIERZY SIE Z EFEKTOWNIE WALCZACYM GRAPPLEREM

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.