DWANAŚCIE LAT W BOJU

KSW News - - News -

PO RAZ PIERWSZY DO WALKI STANAŁ ANAŁ NIEMAL DWANASCIE LATAAT LAT TEMU.TUU..ODTTAMAMTEJTEMU. OD TAMTEJ PORY STOCZYŁ DWADZIESCIA PIEC ZAWODOWYCHSTWODOWYCHSTARC,ZAWODOWYCH STARC, ZDOBYŁ TYTUŁ MISTRZA POLSKI W KAT. T. -100 KG W 2003, WYGRAŁ TURNIEJ KSW WAGI SREDNIEJ W 2006 ORAZZOSTZZOSTAŁORAZ ZOSTAŁ MIEDZYNARODOWYM MISTRZEM KSW W TEJ SAMEJ WADZE W 2012 ROKU. JESTTESTTAKZEJEST TAKZE UTYTUŁOWANYM ZAWODNIKIEM BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU I SWIETNYM SHOWMANEM. MOWA OCZYWISCIE O JEDNEJ Z NAJWIEKSZYCHWIEKSZYCH GWIAZD FEDERACJI KSW, MICHALE „CIPAO” MAMATERLI, MATERLI, KTÓRY – CHOC WIELOKROTNIE WALCZYŁ JUZ Z WYMAGAJACYMI RYWALAMI STII–WSOBOTNIWIECZÓRSTANIE– W SOBOTNI WIECZÓR STANIE NAPRZECIW NAJTRUDNIEJSZEGO WYZWANIA W CAŁEJ KARIERZE.

Nim pojawi³ siê w bia³ym ringu Konfrontacji Sztuk Walki, szczecinianin wyrobi³ sobie nazwisko walkami zarówno w Polsce, jak i za granicami naszego kraju. Po siedmiu zwyciêstwach – w tym szeoeciu przed czasem – Materla uda³ siê do Brazylii i S³owenii. Gdy powróci³, zdecydowa³ siê na wziêcie udzia³u w turnieju wagi oeredniej na KSW 6. W pierwszej walce stan¹³ naprzeciw Everta Fyeeta, a nastêpnie Valdasa Poceviciusa. Efektowne wygrane w tych starciach pozwoli³y zawalczyć „Magikowi” w finale. Tam szczecinianin spotka³ siê z inn¹ gwiazd¹ KSW – Krzysztofem Ku³akiem. Zawodnicy przez ca³¹ walkê nie przebierali w oerodkach i nieustannie wymieniali siê mocnymi uderzeniami. Po jednej z akcji lekko zamroczony „Cipek” znalaz³ siê w naro¿niku i przyjmowa³ kolejne ciosy, kiedy to „Model” pope³ni³ b³¹d. Szczecinianin skutecznie zapi¹³ gilotynê, próbowan¹ tego wieczoru wielokrotnie, i odklepa³ Ku³aka. Materla wygra³ tym samym turniej KSW w wadze oeredniej.

FIRMOWA GILOTYNA

Micha³ wystartowa³ równie¿ w kolejnym turnieju. Do pierwszego pojedynku z Janem Antosk¹ Berserker wychodzi³ przy g³ooenym aplauzie publicznooeci, która doceni³a w ten sposób efektowny styl Polaka znany z poprzedniej gali. S³owak sprawi³ wiêcej trudnooeci, ni¿ siê spodziewano, ale ostatecznie to „Magic” wyszed³ z walki zwyciêsko - podda³ przeciwnika swoją firmową gilotyn¹ pod koniec drugiej odsłony. W półfinale późniejszy mistrz KSW spotka³ siê z zawodnikiem z Brazylii – Antoniem Mendesem. Obaj zawodnicy zaprezentowali siê ze oewietnej strony i przez dwie rundy nieustannie napie- rali, obalali siê wzajemnie oraz atakowali poddaniami. Zarówno Materla, jak i Mendes kilka razy byli w powa¿nych opa³ach, ale to Brazylijczyk zdaniem sêdziów zrobi³ wiêcej, by wygraæ.

POWRÓT KONTUZJI

Po tej walce „Cipek” czeka³ a¿ dwa lata na kolejne starcie. Gdy udowodni³ w pojedynku z Bohumi³em Lungrikiem, ¿e dalej jest znakomitym fighterem, ponownie móg³ pojawiæ siê na KSW. Niestety, okaza³o siê, ¿e stara kontuzja kolana Micha³a jest na tyle powa¿na, i¿ bêdzie on musia³ poddaæ siê operacji i d³ugotrwa³ej rekonwalescencji.

MOCNY POWRÓT

Materla wróci³ do walki w marcu 2011 roku. Powrót zapowiada³ siê oewietnie, bowiem szczecinianin by³ anonsowany do starcia na KSW 15, na którym mia³ spotkaæ siê z posiada- czem pasa mistrzowskiego w kategorii oeredniej – Krzysztofem Ku³akiem. Ostatecznie do pojedynku nie dosz³o, poniewa¿ czêstochowianin musia³ poddaæ siê operacji krêgos³upa. KSW znalaz³o na dziesiêæ dni przed gal¹ solidne zastêpstwo. Rywalem zosta³ Gregory Babene. Na 15. gali szczecinianin udanie powróci³ do MMA, dziêki poddaniu w drugiej rundzie Francuza. Pojedynek by³ dynamiczny i obfitował w próby technik koñcz¹cych. Po starciu zarówno Micha³ Materla, jak i Krzysztof Ku³ak wyrazili ponown¹ chêæ wspólnego spotkania w ringu.

¯ycie jednak¿e zadecydowa³o inaczej i do walki z „Magikiem” na kolejnym wydarzeniu Federacji wyszed³ James Zikiæ. Mia³ to byæ eliminator do walki o pas. Starcie nie zawiod³o fanów. Oprócz tradycyjnych dla Micha³a obaleñ i kontroli rywala w parterze, szczecinianin zaskoczy³ oewietn¹ prac¹ w stójce. Po trzech rundach zwyciê¿y³ Berserker.

POTRZEBNA DOGRYWKA

Kolejne wyzwanie czeka³o ju¿ na KSW 17: Ze m sta. Niestety, na „Cipka” nie czeka³ „Model” i jego pas, a Matt Horwich. Czêstochowianin nie zd¹¿y³ jeszcze dojoeæ do formy po operacji krêgos³upa, dlatego KSW zdecydowa³o siê wystawiæ amerykañskiego weterana i ekscentryka. „Suave” postawi³ bardzo mocne warunki i odda³ zwyciêstwo dopiero po dogrywce. Amerykanin zaskoczy³ si³¹ i umiejêtnooeciami grapplerskimi. Wszyscy wiedzieli, ¿e Horwich jest dobry w tej p³aszczyźnie, lecz chyba nikt nie przypuszcza³, i¿ jako pierwszy wygra rundê z Materl¹ w³aoenie dziêki przewadze na ziemi. Po dziesiêciu minutach potrzeba by³a zatem dogrywka, w której Polak bez problemu przekona³ do siebie sêdziów.

LEGENDARNA TRYLOGIA

Na gali KSW 19 dosz³o w koñcu do upragnionej przez „Cipka” walki o pas wagi oeredniej, który zosta³ zwakowany przez Krzysztofa Ku³aka. Przeciwnikiem szczecinianina zosta³ w zamian Jay Silva – zawodnik, z którym Berserker stoczy w przysz³ooeci jeszcze dwa starcia. Pojedynek, który rozpocz¹³ legendarn¹ trylogiê polskiego MMA, by³ przedsmakiem późniejszych emocji. Efektowne kopniêcia, kolana, serie mocnych ciosów, zwroty akcji i bój Materli z kontuzj¹ kolana – wszystko to dzia³o siê wci¹gu piêtnastu minut walki pomiêdzy Jayem Silv¹ a Micha³em Materl¹ 12 maja 2012 roku. Ka¿dy sêdzia punktowa³ tê walkê inaczej (29-29, 30-28 oraz 29-28), lecz nikt nie da³ zwyciêstwa Amerykaninowi.

EFEKTOWNE KOPNIECIA, KOLANA, SERIE MOCNYCH CIOSÓW, ZWROTY AKCJI I—BÓJ MATERLI Z—KONTUZJA KOLANA – WSZYSTKO TO DZIAŁO SIE WCIAGU PIETNASTU MINUT WALKI

Tym samym „Magic” wreszcie zdoby³ wymarzony pas, ale wa¿niejsze by³o chyba uznanie kibiców, które szczecinianin zdoby³ tamtego wieczoru. Walka wieczoru, „Walka Roku 2012”, jeden z najlepszych pojedynków w historii polskiego MMA, a przede wszystkim – heroiczny bój Micha³a z samym sob¹ – oto jak zapamiêtali tê walkê widzowie.

OBRONA TYTUŁU

W pierwszym starciu w obronie zdobytego tytu³u Materla spotka³ siê z Rodneyem Wallece’em. Podczas KSW 21 w grudniu 2012 oku znów popisa³ siê efektownooeci¹, jednak tym razem fani nie musieli ogl¹daæ trzyrundowej batalii, a za to otrzymali przepiêkny nokaut w 21. sekundzie pojedynku.

WALKA DO OSTATNICH SEKUND

Jednak ju¿ w nastêpnym wystêpie Materla powróci³ do stylu z pierwszej walki z Silv¹. Dwudziesta trzecia edycja Konfrontacji przynios³a kolejne niezapomniane stracie szczecinianina. D³ugonogi i d³ugorêki Kendall spowodowa³ na twarzy „Magika” liczne rozciêcia i siniaki, lecz to Berserker trafiał mocniej. Niemniej, po trzech rundach sêdziowie nie potrafili wskazać zwycięzcy i konieczna by³a dogrywka. W dodatkowym czasie „Cipao” obali³ i kontrolowa³ pozycjê z góry, jednak Grove aktywnie pracowa³ m³otkami. W ostatnich trzydziestu sekundach Micha³ zaatakowa³ – pokazuj¹c po raz kolejny niezwyk³e serce do walki – ground and pound i zapewni³ sobie zwyciêstwo na kartach sêdziowskich oraz drug¹ obronê pasa mistrzowskiego.

NIESPODZIEWANA KONTRA

Kolejny pojedynek to drugie spotkanie Materli z Jayem Silv¹. Pierwsza runda walki z KSW 24: Clash of the Giants nie zapowiada³o tego, co mia³o wydarzyć się chwilę później. „Magic” niemal piêæ minut spêdzi³ za plecami rywala, gdzie szuka³ duszenia. Amerykanin przetrwa³ jednak i na pocz¹tku nastêpnej ods³ony serca wszystkich fanów polskiego MMA zamar³y, a razem z nimi ³ódzka Atlas Arena. Podopieczny Piotra Bagiñskiego chcia³ ponownie sprowadziæ walkê do parteru, jednak nadzia³ siê na kopniêcie Silvy, który od razu potem odwróci³ próbê obalenia, wepchn¹³ Polaka w naro¿nik i seri¹ trzech prawych wy³¹czy³ oewiat³o „Cipkowi”.

SILVA VS MATERLA PORAZ TRZECI

Po tym nokaucie pewne by³o, i¿ musi dojoeæ do trzeciej konfrontacji pomiêdzy Silv¹ a Materl¹. Zawodnicy spotkali siê ju¿ podczas KSW 26 i ponownie zaprezentowali niezapomniane widowisko. Kiedy w pierwszej rundzie Micha³ pad³ na ziemiê po ataku Amerykanina, wszyscy kibice zamarli. Berserker pokaza³ jednak po raz kolejny to, z czego znany jest najbardziej – serce do walki. Szybko doszed³ do siebie i zanurkowa³ po obalenie, a nastêpnie przeszed³ do próby duszenia trójk¹tnego. Rywal z zagranicy przetrwa³ atak, ale nie uchroni³o go to przed pora¿k¹ w ca³ej walce. Z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹ pojedynek stawa³ siê coraz bardziej jednostronny i podopieczny Piotra Bagiñskiego a¿ do ostatniego gongu nie pozwoli³ sobie na ¿aden b³¹d. Po raz kolejny po wspania³ym boju rêka Materli powêdrowa³a w górê. Ponownie równie¿ kibice docenili swojego ulubieñca i przyznali mu nagrodê za „Walkê Roku Publicznooeci” w 2014 roku.

BRAZYLIJCZYK TESTUJE PARTER MATERLI

Po wyjaoenieniu sprawy z Jayem Silv¹, Materla otrzyma³ szansê walki dla w³asnej publicznooeci, poniewa¿ Federacja KSW postanowi³a po raz pierwszy udaæ siê do Szczecina, gdzie w październiku 2014 roku odby³a siê 28. gala organizacji oznaczona podtytu³em „Fighters’ Den”. Naprzeciw mistrza stan¹³ Jorge Luis Bezerra. Znany ze oewietnych umiejêtnooeci parterowych Brazylijczyk mia³ sprawdziæ Berserkera w jego najmocniejszej płaszczyźnie. Po pięciu minutach walki grapplerskiej podopieczny Piotra Bagiñskiego udowodni³, ¿e nie jest gorszym parterowcem od rywala, a ponadto jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem MMA. Po up³ywie nieca³ych dwóch minut drugiej ods³ony „Magic” zasypa³ przeciwnika ciosami i zwyciê¿y³ przez nokaut.

MISTRZ KONTRA MISTRZ

Na KSW 31 dojdzie do jednej z najciekawszych walk nie tylko w historii Federacji KSW, ale i w dziejach ca³ego polskiego MMA. Micha³ Materla przywita w okr¹g³ej klatce Federacji legendê sportu – Tomasza Drwala. Znany z potê¿nego ground and pound oraz nieustêpliwooeci „Goryl” wielokrotnie pokaza³ jak niebezpieczny jest w ka¿dej płaszczyźnie walki. Bez w¹tpienia szczecinianin stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w dwunastoletniej karierze.

NA KSW 31 DOJDZIE DO JEDNEJ Z‹NAJCIEKAWSZYCH WALK NIE TYLKO W—HISTORII FEDERACJI KSW, ALE I—W—DZIEJACH CAŁEGO POLSKIEGO MMA

Czy ponownie serce do walki Berserkera pozwoli mu wygraæ ze stawianym w roli faworyta przeciwnikiem? Odpowiedź na to pytanie wszyscy poznaj¹ 23 maja w Ergo Arenie. Jedno jest pewne: niezale¿nie od tego, jak zakoñczy siê starcie, na pewno zapadnie w pamiêæ wszystkich fanów mieszanych sztuk walki.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.