TO BĘDZIE DOBRE STARCIE

ROZMAWIAMY Z ANTONIM CHMIELEWSKIM NA TEMAT JEGO NAJBLIŻSZEGO POJEDYNKU Z MICHAŁEM MATERLĄ

KSW News - - News -

Na KSW 34 wróciłes do organizacji po przerwie. Jakie to uczucie?

AC: - Przede wszystkim cieszê siê, ¿e dosta³em znów szansê i ¿e uda³o mi siê j¹ wykorzystaæ za pierwszym razem. Moja decyzja przypomina³a trochê chwytanie byka za rogi, bo zgodzi³em siê na walkê na tydzieñ przed gal¹, ale wszystko siê uda³o. Teraz bêdê chcia³ chwyciæ za rogi jeszcze wiêkszego byka, ale tym razem mia³em miesi¹c na przygotowanie, wiêc mia³em wiêcej czasu na trening pod konkretnego przeciwnika. Tym razem zadecyduje przede wszystkim g³owa, bo warunki fizyczne i wytrzyma³ooeæ mamy bardzo podobn¹. Myoelê, ¿e wszystko bêdzie zale¿a³o od si³y psychicznej.

Znów bierzesz walke w zastepstwie. Co prawda miałes wiecej czasu, ale nie wolałbys „tradycyjnie” zostac z kims zestawiony? Nie jest to dla Ciebie problemem?

AC: - ¯ycie stawia przed nami ró¿ne wyzwania w poszczególnych etapach ¿ycia. Mo¿na albo podj¹æ te wyzwania i potem mieæ komfort psychiczny, ¿e siê spróbowa³o i nie zarzucaæ sobie, ¿e szansa przeoelizgnê³a siê miêdzy palcami, albo rozpamiêtywaæ po latach utracone okazje. Trzeba próbowaæ i tak, jak mówi³em, ³ apaæ byka za rogi. To dla mnie wielkie wyró¿nienie, ¿e w³aoeciciele KSW zadzwonili do mnie jako pierwszego, gdy okaza³o siê, ¿e Kendall Grove nie zawalczy. Oczywioecie, musia³em przemyoeleæ tê decyzjê, sprawdziæ, w jakiej jestem formie. Na szczêoecie dok³adnie wtedy, kiedy do mnie zadzwonili, ju¿ zacz¹³em lekkie treningi. Mia³em miesi¹c, ¿eby zacisn¹æ piêoeci i siê przygotowaæ, wiêc zdecydowa³em siê, ¿e to nie pora na kalkulacje, tylko walkê.

Zawalczysz w drugiej walce wieczoru KSW 35. Mineło juz troche czasu, od kiedy toczył es boj ew n ajwaz niej szych starcia chna kartach Federacji KSW. Cieszysz sie, ze wracasz na piedestał rozpiski?

AC: - Bardzo siê cieszê. To dopiero moja druga walka w nowym kontrakcie, a ju¿ jestem na samym szczycie karty. Miêdzy innymi z tego powodu zgodzi³em siê na ten pojedynek. W tym starciu ja mogê tylko zyskaæ, nie mam nic do stracenia. Bêdê móg³ tak¿e pokazaæ siê szerszej publicznooeci, bo Micha³ Materla jest popularnym zawodnikiem w Polsce i za granicami naszego kraju i ludzie uwielbiaj¹ go ogl¹daæ, zatem si³¹ rzeczy zobacz¹ równie¿ mnie.

Na poczatku tego roku spodziewałes sie, ze w maju zawalczysz z byłym mistrzem KSW na jednej z najlepszych gal organizacji?

AC: - ( oemiech) Nigdy nie pomyoela³bym, ¿e bêdê walczy³ z Micha³em w maju na KSW 35. Niemniej, w przesz³ooeci nie raz mia³em z ty³u g³owy, ¿e fajnie by³oby siê spotkaæ z Materl¹ w klatce. Micha³ to czo³owy polski zawodnik, wiêc zawsze o tym myoela³em. Parê lat temu ju¿ chodzi³o mi to po g³owie, ale wtedy przygotowania nie posz³y po mojej myoeli i z³apa³em zadyszkê w walce z Mat- tem Horwichem. Miêdzy innymi z tego powodu rozsta³em siê wtedy z KSW. Teraz jestem innym zawodnikiem. Znam siê lepiej, potrafiê te¿ m¹drzej przygotowywaæ siê pod rywali i wykorzystywaæ swoje mocne strony.

To bedzie prawdopodobnie bardzo trudna walka dla Michała. Szczecinianin wraca po porazce w starciu okreslanym mianem najwazniejszego pojedynku w dziejach polskiego MMA. To musiało zabolec mocniej.

AC: - Micha³ ma ca³y czas wysok¹ pozycjê, jest numerem dwa w Polsce zaraz za Mamedem. Walka z Khalidovem wcale nie pokaza³a jakioe du¿ych dysproporcji miêdzy nimi. MMA to taki sport, w którym wystarczy jeden moment, ¿eby by³o po walce. Szkoda tylko, ¿e Berserker nie pokaza³, co naprawdê potrafi. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e na pewno Micha³ bêdzie mia³ trudniej w tym pojedynku. Ja wracam po spektakularnej wygranej, on po spektakularnej pora¿ce. Bez w¹tpienia na Materli spoczywa wiêksza presja i musi udowodniæ wiêcej ni¿ ja.

Gdzie widzisz siebie pod koniec tego roku?

AC: - Nie spodziewa³em siê, ¿e w po³owie roku bêdê siê bi³ z by³ym mistrzem, wiêc tym bardziej jest mi trudno sobie wyobraziæ, co bêdzie pod koniec roku…

Patrzac na dotychczasowe kroki, to powinienes byc mistrzem z jedna obrona pasa na koncie…

AC: - (oemiech) Jest to trochê wizja na wyrost, ale nie mówiê nie, na pewno by³bym szczêoeliwy, gdyby tak potoczy³y siê losy. Póki co mam zamiar pokazaæ siê z jak najlepszej strony i daæ dobre starcie.

Jestes na scenie mieszanych sztuk walki juz 13 lat. Jak z Twojej perspektywy wygladał rozwój KSW i czy kiedy zaczynałes, spodziewałes sie, ze Federacja dojdzie tak daleko?

AC: - KSW rozwinê³o siê niesamowicie. Myoelê, ¿e w tamtych czasach nawet w³aoeciciele nie spodziewali siê, ¿e w przysz³ooeci to bêdzie tak olbrzymi biznes. By³em obok KSW od samego pocz¹tku do teraz – jestem najbardziej dooewiadczonym zawodnikiem na polskiej scenie – i obserwowa³em wszystkie zmiany, które zachodz¹ w Federacji. Z perspektywy czasu trzeba uznaæ, ¿e zrobili niewyobra¿alny postêp i mogê tylko chyliæ czo³a przed organizatorom i osobom pracuj¹cym przy przedsiêwziêciu o nazwie KSW. Od w³aoecicieli, przez ludzi odpowiedzialnych za produkcjê gali, po zawodników wszyscy robi¹ oewietn¹ robotê. Od organizacji, która zaczyna³a w restauracji Champions z galami na kilkaset osób, KSW rozros³o siê do wydarzenia zape³niaj¹cego najwiêksze hale w Polsce i za granic¹. Jestem w szoku za ka¿dym razem, kiedy ogl¹dam KSW jako widz. W telewizji gale Federacji wygl¹daj¹ oloeniewaj¹co. Myoelê, ¿e rozwój KSW mo¿na podsumowaæ dwoma s³owami – pe³en sukces!

A co sie najbardziej zmieniło dla Was, zawodników przez te 13 lat w KSW?

AC: - Na pewno odczuwam du¿o wiêksz¹ rozpoznawalnooeæ. W Polsce regularnie mnie nas ktooe poznaje, ale nie tylko nad Wis³¹. Lubiê bardzo podró¿owaæ i ostatnio czêsto wyje¿d¿am i nawet za granicami ludzie prosz¹ mnie o autografy. To jasno pokazuje, jak¹ mark¹ jest Federacja KSW. Olbrzymia zmiana nast¹pi³a te¿ w kwestii komfortu zawodników. My nie musimy siê o nic martwiæ, jesteoemy dopieszczani na ka¿dym kroku. Na d³ugo przed gal¹ pracownicy KSW maj¹ z nami kontakt, czêsto dzwoni¹ i dopytuj¹ siê, czy wszystko w porz¹dku, czy czegooe nie potrzeba. Na wszystko jest odpowiedni czas. Naprawdê zawodnik mo¿e spokojnie przygotowywaæ siê do walki i nie stresowaæ niczym, co zwi¹zane z organizacj¹. By³em na wielu galach na ca³ym oewiecie i nigdzie nie spotka³em siê z tak¹ dba³ooeci¹.

BYŁEM OBOK KSW OD SAMEGO POCZATKU DO TERAZ – JESTEM NAJBARDZIEJ DOSWIADCZONYM ZAWODNIKIEM NA POLSKIEJ SCENIE – I OBSERWOWAŁEM WSZYSTKIE ZMIANY, KTÓRE ZACHODZA W FEDERACJI. Z PERSPEKTYWY CZASU TRZEBA UZNAC, ZE ZROBILI NIEWYOBRAZALNY POSTEP I MOGE TYLKO CHYLIC CZOŁA ORGANIZATOROM I OSOBOM PRACUJACYM PRZY GALI

Jak typujesz wynik walki wieczoru?

AC: - Nie lubiê typowaæ. Oczywioecie, fajnie, gdyby wygra³ Mamed, bo siê lubimy, a przy okazji pas by zosta³ w Polsce. Ale nie jestem wró¿em, dlatego nie podam jednoznacznego typowania.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.