WALKI KSW W ERGO ARENA

DO 35. GALI KSW, PODCZAS KTÓREJ WYSTĄPIĄ NAJWIĘKSZE GWIAZDY ORGANIZACJI, POZOSTAŁO JUŻ TYLKO PARĘ DNI

KSW News - - News -

Gdañsko-sopock a hala, w której murach toczyli boje najlepsi zawodnicy mieszanych sztuk walki, po raz szósty bêdzie gooeciæ u siebie organizacjê KSW. Ergo Arena od lat jest sta³ym punktem na mapie Konfrontacji, a jej historia nieod³¹cznie wi¹¿e siê z histori¹ KSW, które rok rocznie wraca na granicê Gdañska i Sopotu ze swoimi wydarzeniami.

Po raz pierwszy Konfrontacja zawita³a do Ergo Areny w roku 2011 z gal¹ KSW 16. Ju¿ wtedy publicznooeæ mia³a okazjê ogl¹daæ w akcji gwiazdy zbli¿aj¹cej siê gali KSW 35. Micha³ Materla pokona³ wówczas Jamesa Zikicia, Marcin Ró¿alski wyszed³ zwyciêsko z boju z Sergeyem Shemetovem, Mamed Khalidov podda³ Matta Lindlanda, a Mariusz Pudzianowski musia³ uznaæ wy¿szooeæ Jamesa Thompsona.

Rok później, we wrzeoeniu, KSW ponownie zawita³o do Ergo Areny i ponownie publicznooeæ mia³a okazjê zobaczyæ w walkach Marcina Ró¿alskiego i Mariusza Pudzianowskiego. Podczas gali KSW 20 rêce obu zawodników po zakoñczonych starciach by³y uniesione w górê. Nikt wtedy nie przewidywa³, ¿e zawodowe drogi obu fighterów kiedyoe siê przetn¹ i ¿e pewnego dnia panowie wejd¹ do klatki razem w gdañsko-sopockiej hali. Wygl¹da jednak na to, ¿e wspólne starcie by³o im pisane.

Podczas 20. gali KSW poza „Pudzianem” i „Ró¿alem” kibice mieli okazjê obejrzeæ jedn¹ z najlepszych i najbardziej zaciêtych walk w historii polskiego MMA. Dwaj przyjaciele Borys Mañkowski i Rafa³ Moks dali prawdziwy popis umiejêtnooeci, serca do walki i sportowego ducha tocz¹c mocny bój przez ca³e trzy rundy. Podczas zbli¿aj¹cej siê gali KSW 35 kibicie ponowie bêd¹ mogli podziwiaæ w walce Rafa³a Moksa, któr y zmierzy siê Robertem Radomskim.

W roku 2013, zgodnie z tradycj¹, w Ergo Arenie KSW zorganizowa³o kolejn¹ galê. KSW 23: Królewskie Rozdanie przywiod³o do hali Micha³a Materlê, Mariusza Pudzianowskie- go i Mameda Khalidova. Z tej trójki koniecznie trzeba przypomnieæ o walce Micha³a Materli, któr y w³aoenie podczas KSW 23 zmierzy³ siê po raz pierwszy z Kendallem Grove. Po krwawym boju to rêka Micha³a by³a uniesiona, jednak starcie okaza³o siê na tyle wyrównane, ¿e pod- czas KSW 35 dojdzie do rewan¿u pomiêdzy zawodnikami, a w historii Ergo Areny zostanie zapisany kolejny tytaniczny bój wojowników KSW.

Podczas KSW 23 wyst¹pi³ równie¿ Mateusz Gamrot, dla którego by³ to debiut w organizacji. Dzioe popularny „Gamer” przygotowuje siê do walki o mistrzowski pas. Stoczy j¹ z groźnym Mansourem Barnaoui i ju¿ pod koniec maja ponownie poka¿e gdañsko-sopockiej publicznooeci na co go staæ.

W maju roku 2014 w Ergo Arenie odby³a siê jedna z najwa¿niejszych gal Konfrontacji. KSW 27: Cage Time by³o wydarzeniem, które wprowadzi³o do organizacji okr¹g³¹ arenê walk. Bia³y ring przeszed³ wtedy do historii, a publicznooeæ mia³a okazjê podziwiaæ zawodników w nowej, okr¹g³ej klatce. Podczas tej gali kibice ponownie mogli zobaczyæ niektórych bohaterów zbli- ¿aj¹cego siê KSW 35. Poza Mamedem Khalidovem, Mariuszem Pudzianowskim i Mateuszem Gamrotem w klatce zawalczy³ równie¿ weteran polskiego MMA £ukasz Chlewicki. Wygran¹ nad £ukaszem Rajewskim, Chlewicki udanie powróci³ do organizacji, a podczas KSW 35 zmierzy siê z groźnym Rosjaninem Marif Piraevem.

Zesz³oroczna, majowa gala KSW 31 ponownie zgromadzi³a w Ergo Arenie gwiazdy organizacji. Podczas wydarzenia dosz³o do histor ycznego pojedynku Micha³a Materli z Tomaszem Drwalem, Mariusz Pudzianowski w piêknym stylu znokautowa³ Rollesa Gracie, a najbli¿szy przeciwnik Mameda Kalidova Aziz Karaoglu szybko upora³ siê z Jayem Silv¹. Kibice w Ergo mieli wtedy okazjê zapoznaæ siê z Karolem Celiñskim i Kamilem Szymuszowskim, którzy równie¿ wyst¹pi¹ podczas gali KSW 35.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.