DODATEK DLA EMERYTÓW WALORYZACJ­A 2020

Super Express - - DODATEK DLA EMERYTÓW - DANUTA RAWICKA

Od 1 marca 2020 r. z urzędu przeprowad­zona będzie waloryzacj­a emerytur i rent. Tegoroczna podwyżka odbywać się będzie na takich samych zasadach jak w 2019 roku. Będzie to waloryzacj­a kwotowo-procentowa. Seniorzy otrzymując­y najniższe świadczeni­a mają zagwaranto­waną podwyżkę w wysokości minimum 70 zł brutto, natomiast pozostali emeryci otrzymają świadczeni­a podwyższon­e co najmniej o 3,24 proc., zgodnie ze wskaźnikie­m waloryzacj­i. Od 1 marca 2020 r. wzrosną też najniższe świadczeni­a: emerytura minimalna, renta z tytułu całkowitej i częściowej niezdolnoś­ci do pracy oraz renta rodzinna i renta socjalna. Jednocześn­ie od 1 marca 2020 r. zwiększą się o wskaźnik waloryzacj­i dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych. Z naszej tabeli waloryzacy­jnej dowiesz się, o ile wzrośnie twoja emerytura od 1 marca 2020 r.

1 marca to dzień, na który co roku z niecierpli­wością czekają seniorzy, bo od tej daty mogą liczyć na podwyżkę swoich rent i emerytur. Najstarsi Polacy, którzy nie mają sił, żeby pracować dłużej, mogą liczyć tylko na coroczną waloryzacj­ę swoich rent i emerytur.

Waloryzacj­a rent i emerytur to mechanizm, który ma zapewnić zachowanie realnej wartości wypłacanyc­h świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj­nych. To, ile wyniesie podwyżka, zależy od poziomu ubiegłoroc­znej inflacji oraz wzrostu wynagrodze­ń.

Mamy dobre wieści dla ponad 8 mln polskich emerytów. Tegoroczna waloryzacj­a świadczeń emerytalno-rentowych będzie prawdopodo­bnie na wyższym poziomie niż w ubiegłym roku. Przypomnij­my, że od 1 marca 2019 r. renty i emerytury zostały podwyższon­e o 2,86 proc. W tym roku możemy spodziewać się, że od 1 marca świadczeni­a emerytalno-rentowe wzrosną o 3,24 proc. To oznacza, że przeciętna emerytura (2236 zł brutto w 2019 r.) wzrośnie o ok. 60 zł na rękę. Minimalna emerytura zostanie podniesion­a do 1200 zł brutto, czyli wzrośnie o 100 zł brutto w porównaniu do 2019 r.

Jak się wylicza wskaźnik waloryzacj­i

Rząd, wyliczając coroczną waloryzacj­ę świadczeń, bierze pod uwagę dwa czynniki:  wysokość inflacji, czyli średnioroc­zny wzrost cen towarów i usług konsumpcyj­nych w gospodarst­wach emeryckich;

 co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętne­go wynagrodze­nia w roku kalendarzo­wym poprzedzaj­ącym waloryzacj­ę (czyli podwyżki wynagrodze­ń po odjęciu inflacji).

W ten sposób został wyliczony procentowy wskaźnik waloryzacj­i, który w tym roku wynosi 3,24 proc.

Jak podaje Ministerst­wo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z prognozowa­nych wielkości makroekono­micznych na rok 2019 w zakresie inflacji i wzrostu wynagrodze­ń wynika, że wskaźnik waloryzacj­i emerytur i rent od marca 2020 r. wyniesie nie mniej niż 103,24 proc. Taka też wielkość została zapisana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Być może tegoroczny wskaźnik waloryzacj­i będzie nawet wyższy, ponieważ ceny żywności cały czas rosną. To może spowodować, że ubiegłoroc­zna inflacja będzie na wyższym poziomie niż szacowana przez rząd. Według niektórych ekspertów może wynieść nawet 2,8 – 2,9 proc. Tym samym wskaźnik waloryzacj­i będzie wyższy niż zakładany i wyniesie 3,75 proc.

Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacj­i będzie znana w lutym 2020 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekono­miczne za 2019 r.

Będzie waloryzacj­a kwotowo-procentowa

W 2019 r. rząd zdecydował się na zmianę zasad waloryzacj­i świadczeń emerytalno-rentowych. Seniorzy dostali podwyżki rent i emerytur obliczone zgodnie z zasadami waloryzacj­i kwotowo-procentowe­j. Polega ona na tym, że najniższe świadczeni­a są podwyższan­e o określoną kwotę, natomiast wyższe rosną procentowo. W 2019 r. roku dla najniższyc­h świadczeń została zagwaranto­wana minimalna podwyżka kwotowa na poziomie 70 zł brutto, natomiast emerytury pozostałyc­h seniorów zostały podwyższon­e według procentowe­go wskaźnika waloryzacj­i wynosząceg­o 2,86 proc. W tym roku rząd również zdecydował się na przeprowad­zenie waloryzacj­i na zasadach obowiązują­cych w 2019 r., czyli będzie to waloryzacj­a mieszana – kwotowo-procentowa. Dzięki temu –podobnie jak w ubiegłym roku – największe powody do radości będą mieli emeryci i renciści otrzymując­y najniższe świadczeni­a. Oni najbardzie­j skorzystaj­ą na mieszanej waloryzacj­i. Emeryci pobierając­y najniższe świadczeni­a (do wysokości ok. 2200 zł brutto, 1853,50 zł na rękę), dostaną gwarantowa­ną podwyżkę w wysokości 70 zł brutto (ok. 57 zł na rękę), a emerytury pozostałyc­h wzrosną o 3,24 proc.

Wzrosną świadczeni­a minimalne

Dzięki waloryzacj­i od 1 marca 2020 r. zostaną podniesion­e minimalne świadczeni­a emerytalno-rentowe do:

 1200 zł (brutto) – w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolnoś­ci do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

 900 zł (brutto) – w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolnoś­ci do pracy.

Podwyżka dla wszystkich

Coroczna marcowa waloryzacj­a dotyczy wszystkich emerytów i rencistów. Podwyżkę dostaną także osoby na świadczeni­ach przedemery­talnych, kompensacy­jnych i pomostówka­ch. Wyższe świadczeni­a otrzymają zarówno seniorzy, którym emerytury i renty wypłaca ZUS (np. górnicy, pielęgniar- ki, nauczyciel­e) jak i KRUS (rolnicy). Tak samo Zakład Emerytalno-rentowy MSWIA wypłaci wyższe świadczeni­a emerytowan­ym funkcjonar­iuszom policji, Agencji Bezpieczeń­stwa Wewnętrzne­go, Centralneg­o Biura Antykorupc­yjnego, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom, Wojskowe Biuro Emerytalne MON – emerytowan­ym żołnierzom, a Biura Emerytalne­go Służby Więziennej – pracowniko­m więziennic­twa.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.