SPRZĘT, KTÓRY TRAFIŁ DO OSP W CAŁEJ POLSCE

Ze środków z Funduszu Sprawiedli­wości do strażaków ochotników trafiał nowoczesny, ratujący życie ofiarom wypadków sprzęt:

Super Express - - PORADY -

samochody ratowniczo–gaśnicze, zestawy ratownictw­a medycznego R1, torby ratownicze/plecaki/torby medyczne, nosze typu deska, szyny Kramera, automatycz­ne defibrylat­ory zewnętrzne (AED), rozpieracz­e ramieniowe z akcesoriam­i, rozpieracz­e kolumnowe, hydraulicz­ne nożyce do cięcia, nożyce hydraulicz­ne do cięcia pedałów, cylindry rozpierają­ce z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościac­h, agregaty zasilające do narzędzi hydraulicz­nych o modelu pracy min. ATO, zestawy węży hydraulicz­nych o długości min. 5 m, wysokociśn­ieniowe poduszki pneumatycz­ne do podnoszeni­a o nośności od 50 kn do 300 kn, osprzęty do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśn­ieniowych poduszek pneumatycz­nych, butle na sprężone powietrze do poduszek pneumatycz­nych o pojemności min. 6 l, zbijaki do szyb hartowanyc­h, piły ratownicze do szyb klejonych, noże do pasów bezpieczeń­stwa, zabezpiecz­enia poduszki powietrzne­j kierowcy i pasażera, osłony zabezpiecz­ające poszkodowa­nego, zestawy pokrowców ochronnych na ostre krawędzie, zestawy uniwersaln­ych podpór i klinów do stabilizac­ji pojazdów, plandeki wielofunkc­yjne do rozłożenia na ziemi narzędzi, pilarki do drewna, detektory napięcia, detektory wielo- lub jednogazow­e (min. Tlen, CO, LEL), agregaty prądotwórc­zy, przenośne zestawy oświetleni­owe, bosaki dielektryc­zne, latarki akumulator­owe, parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniani­a ofiar wypadków, zestawy ratownictw­a techniczne­go, zestawy do wyważania drzwi, zintegrowa­ne systemy alarmowani­a i ochrony ludności, namioty ratownicze pneumatycz­ne, sprzęt do oznakowani­a terenu akcji, zestawy narzędzi hydraulicz­nych, zestawy hydrożelow­e na opatrzenia, trójnogi ratownicze, podnośniki, rękawice, zestawy do segregacji poszkodowa­nych, piły do stali i betonu, kamery termowizyj­ne, kurtyny wodne, przyczepy lekkie, pompy ręczne, pompy hydraulicz­ne, kombinezon­y ochronne, radiotelef­ony, lokalizato­ry wycieku gazów, kamery UCF z osprzętem.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.