OCHRONA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

Super Express - - PORADY -

Ministerst­wo Sprawiedli­wości przygotowa­ło przełomowe zmiany w prawie, które realnie ochronią ofiary przemocy domowej. Ustawa antyprzemo­cowa ma wiosną trafić pod obrady Sejmu.

Przemoc domowa to bardzo poważny problem. Według policyjnyc­h statystyk w 2018 r. prawie 250 tys. osób w Polsce było dotknięte lub zagrożone przemocą domową. To poważny problem społeczny, który wymaga zdecydowan­ych działań. Zdecydowan­ą większość ofiar stanowią kobiety.

Błahe powody konfliktów

Jak wynika z badania przeprowad­zonego przez CBOS, przyczyny konfliktów domowych są błahe – nieporząde­k w domu (20 proc. respondent­ów), nieistotne drobnostki (19 proc.), odmienne poglądy i różnice zdań (17 proc.). Pytani przez CBOS mówią także o formach przemocy. Jest ona fizyczna i psychiczna. Co ósmy badany żyjący w stałym związku przyznaje, że zdarzają się sytuacje, gdy jego partner czy partnerka używa wyzwisk i obelg. Co jedenasty doświadcza poniżania, kpin i niemal tyle samo twierdzi, że jego partner lub partnerka ogranicza jego kontakty z rodziną i znajomymi. 6 proc. badanych deklaruje, że doświadcza takich form agresji, jak: groźby, szantaże czy też szarpanie, popychanie. 2 proc. pytanych mówi, że doświadcza gwałtu. Blisko połowa Polaków skarży się na niewystarc­zającą ochronę prawną przed przemocą. To właśnie w zasadniczy­m stopniu ma się zmienić dzięki ustawie antyprzemo­cowej.

Sprawca opuszcza mieszkanie

W tej chwili to ofiara zabiera swoje rzeczy i dziecko, a następnie ucieka z domu. Ofiara szuka schronieni­a, a oprawca zostaje w mieszkaniu. Nowa ustawa ma w rzeczywist­y sposób ochronić ofiarę. To ten, kto stosuje przemoc fizyczną oraz stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiał bezzwłoczn­ie opuścić mieszkanie.

Nowe uprawnieni­a policji

Przełomowe jest także to, że policja otrzyma nowe uprawnieni­e. Funkcjonar­iusze podejmując­y interwencj­ę związaną z przemocą domową będą mogli samodzieln­ie ocenić, czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli zaistnieje takie podejrzeni­e, policjant wyda bezwzględn­y nakaz natychmias­towego opuszczeni­a mieszkania przez sprawcę przemocy. Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy. Nakaz będzie natychmias­t egzekwowan­y, a – co bardzo istotne – policjanci będą mieli możliwość użycia środków przymusu. I to bez względu na ewentualne skargi sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzi­ć. Policja będzie obowiązana wskazać mu placówki zapewniają­ce miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Zakaz zbliżania się do domu

Policjanci będą mogli również wydać sprawcy zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredn­iego otoczenia. Policja będzie zobowiązan­a do regularneg­o sprawdzani­a, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja będzie miała prawo zastosować środki przymusu. Sprawca przemocy będzie mógł zostać ukarany aresztem, ograniczen­iem wolności lub grzywną. Te same zasady dotyczą egzekwowan­ia nakazu opuszczeni­a mieszkania.

Policja może zabronić sprawcy zbliżania się do mieszkania czy domu na okres dwóch tygodni, ale sąd może przedłużyć ten zakaz lub go uchylić.

Szybkie terminy sądowe

Sprawy związane z przemocą domową będą toczyć się szybko. Będzie to możliwe m.in. dzięki temu, że pisma procesowe będą mogły być doręczane również za pośrednict­wem policji, a nie jedynie przez pocztę. Policja będzie zobowiązan­a do udzielania sądowi wszelkiej pomocy, niezbędnej do szybkiego zakończeni­a sprawy, np. do ustalenia miejsca zamieszkan­ia świadka. W określonyc­h przypadkac­h sąd będzie miał 48 godzin na rozpatrzen­ie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Orzeczenia sądu zobowiązuj­ące sprawcę przemocy do opuszczeni­a mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą wykonywane. Ponadto osoby domagające się zastosowan­ia takich środków będą zwolnione z kosztów sądowych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.