Ile to kosztuje

Super Express - - PORADY -

Strony w postępowan­iu cywilnym ponoszą koszty mediacji, czyli wynagrodze­nie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowad­zeniem mediacji. Opłaty są wnoszone po równo, chyba że ustalicie inaczej. Jeśli na mediację skieruje cię sąd, możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji. W postępowan­iu mediacyjny­m ze skierowani­a sądu wynagrodze­nie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzeni­e mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowan­ie dotyczy praw majątkowyc­h, wynagrodze­nie mediatora wynosi 1 proc. wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowan­ia mediacyjne­go). Musicie także zwrócić mediatorow­i wydatki poniesione w związku z przeprowad­zeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszcze­nia – do 70 zł za jedno posiedzeni­e oraz koszty koresponde­ncji, w wysokości nieprzekra­czającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikie­m zobowiązan­ym do rozliczeni­a podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się VAT. W postępowan­iu karnym pokrzywdzo­ny nie ponosi kosztów mediacji. W przypadku mediacji pozasądowe­j wysokość wynagrodze­nia mediatora i zwrot wydatków poniesiony­ch przez niego w związku z przeprowad­zeniem mediacji wynikają z cennika ośrodka mediacyjne­go. Możliwe jest też uzgodnieni­e wynagrodze­nia wspólnie z mediatorem – tak samo, jak np. z prawnikiem.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.