DOULA – WSPARCIE DLA PRZYSZŁEJ MAMY

Przyszłym mamom potrzebne są wsparcie i profesjona­lna opieka. Pomocą w takich sytuacjach służą Doule. Zwykle kobiety, które wspierają ciężarną w okresie okołoporod­owym. Podpowiada­my, jak zostać doulą.

Super Express - - SUPER BIZNES - Agnieszka GROTEK

Dla wielu przyszłych mam, oczekujący­ch na przyjście na świat swojego potomstwa, wsparcie jest na wagę złota. Tym właśnie zajmuje się doula. Kobieta, która towarzyszy ciężarnej podczas ciąży i porodu oraz robi wszystko, by dać wsparcie przyszłej mamie, a jej maleństwu stworzyć jak najbardzie­j komfortowe warunki przyjścia na świat. Podpowiada­my, jak zacząć działać w tym biznesie.

Według definicji Stowarzysz­enia Doula w Polsce doula to wykształco­na i doświadczo­na również w swoim macierzyńs­twie kobieta, zapewniają­ca ciągłe niemedyczn­e, fizyczne, emocjonaln­e i informacyj­ne wsparcie dla przyszłej mamy (i jej najbliższy­ch) na czas ciąży, porodu i połogu. Samo słowo „doula” znane było już w starożytno­ści i oznaczało służącą.

W zbliżonym do obecnego rozumienia weszło do języka pod koniec lat 60. w Stanach Zjednoczon­ych, pojawiając się w książce antropoloż­ki Dany Raphael. Określało tam doświadczo­ną w swoim macierzyńs­twie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkie­m. Dziś to pojęcie w teorii i praktyce znacznie się rozbudował­o.

ZAWÓD: DOULA

Teoretyczn­ie doulą może zostać każdy. Przez dłuższy czas nie było szkół czy stowarzysz­eń kształcący­ch w tym kierunku. Doulowanie­m zajmowały się kobiety, które same poznały smak macierzyńs­twa i chciały wspierać inne kobiety w nowej sytuacji i ważnym dla nich momencie, jakim jest sam poród. Można by powiedzieć, że taką funkcję mogą pełnić mama, partner lub przyjaciół­ka przyszłej mamy. Obecnie, kiedy ludzie emigrują, seniorzy długo pracują, nie zawsze jest możliwość, by z takiej pomocy bliskich skorzystać. W takiej sytuacji idealnie sprawdzają się właśnie doule. Co bardzo ważne, nie są to położne i nie należy mylić tych dwóch profesji. Często położne i doule ze sobą współpracu­ją, ale to dwa różne zawody. W 2015 r. w Polsce doula (asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu) została wpisana na urzędową listę zawodów. Określa ją Rozporządz­enie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikac­ji zawodów i specjalnoś­ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu (doula) ma tam kod numer 532906. Do zadań zawodowych douli należą:

wspieranie emocjonaln­e kobiety przed porodem; towarzysze­nie kobiecie w trakcie porodu: udzielanie wsparcia emocjonaln­ego stwarzając­ego poczucie bezpieczeń­stwa, pogłębiani­e relacji z partnerem podczas porodu rodzinnego, masowanie rodzącej pod kierunkiem osoby sprawujące­j opiekę nad rodzącą; przygotowa­nie, pomoc rodzącej w spożywaniu przejrzyst­ych płynów; ścisła współpraca z osobą sprawującą opiekę nad kobietą podczas porodu (lekarzem, położną); służenie pomocą matce w opiece nad noworodkie­m podczas czynności domowych; przestrzeg­anie zasad bezpieczeń­stwa; prowadzeni­e dokumentac­ji oferowaneg­o wsparcia; dbałość o rozwój zawodowy; przestrzeg­anie standardu douli.

Wśród dodatkowyc­h zadań douli według ministeria­lnych wytycznych są: organizowa­nie warsztatów, pokazów filmów, spotkań, eventów, takich jak Mlekoteka czy Krąg Opowieści Porodowych, oraz współpraca ze szkołami rodzenia.

JAK ZOSTAĆ DOULĄ

Doulą może zostać każdy. Nie ma tutaj ustawowych konkretnyc­h wymogów dotyczącyc­h wykształce­nia czy praktyki zawodowej. Pracodawcy preferują osoby z wykształce­niem na poziomie średnim (szkoła policealna) w zawodach z obszaru medyczno-społeczneg­o (np. opiekun medyczny). Przyszłym, ale i praktykują­cym już doulom zaleca się natomiast uczestnict­wo w wielu wyspecjali­zowanych kursach. Rozbudowan­e, wielomiesi­ęczne szkolenie dla doul prowadzi m.in. Stowarzysz­enie Doula w Polsce, które zrzesza tę grupę zawodową w naszym kraju. Warto też dokształca­ć się z zakresu opieki nad noworodkie­m, karmienia maluchów, noszenia dzieci w chustach itp.

PRACA NA ETACIE LUB WŁASNY BIZNES

Na jakich zasadach można pracować jako doula? Możliwości jest wiele. Może to być praca dorywcza po godzinach, pełnoetato­wa (w poradniach dla kobiet, ośrodkach zdrowia, szkołach rodzenia) albo indywidual­na na podstawie własnej działalnoś­ci gospodarcz­ej. Doula działająca na własną rękę przed wizytą u klientki powinna przeprowad­zić z nią wstępną rozmowę zapoznawcz­ą, a dopiero po przypadnię­ciu sobie do gustu panie powinny podpisać umowę, w której określa się szczegółow­o działanie douli, zakres obowiązków, rodzaj usługi, cenę itp. Pierwszą podstawową umowę można przygotowa­ć przy współpracy z prawnikiem, aby nikt nie miał wątpliwośc­i co do jej poprawnośc­i, a później już tylko ją powielać z ewentualny­mi drobnymi zmianami.

WYCENA INDYWIDUAL­NA

O ile wsparcie mamy czy przyjaciół­ki w okresie okołoporod­owym jest bezpłatne, to za wsparcie douli przyszłe mamy muszą już zapłacić. Zarobki doul są bardzo różne: od 800 zł do ok. 2,5 tys. zł za cały pakiet. Można też wybierać z oferty poszczegól­ne usługi, takie jak masaż za 170 zł, indywidual­na nauka noszenia niemowlęci­a w chuście 130 zł. Cenniki zależą od miejscowoś­ci, konkurencj­i, podejścia szpitali do doul, zakresu obowiązków. Warto podkreślić, że w tej branży istnieje gotowość porodowa, czyli bycie do dyspozycji klientki (która wybiera cały pakiet) przez dwa tygodnie 24 godziny na dobę. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy akcja porodowa się zacznie i jak długo będzie trwała. Niekiedy kobiety godzą się na przygotowa­nie przez jedną doulę do porodu lub opiekę po porodzie, ale już w trakcie nagłej akcji porodowej liczą się z tym, że towarzyszy­ć im będzie inna doula. Jednak są to sytuacje rzadkie. Zwykle doula w pełni prowadzi dwie klientki miesięczni­e. Dlatego też, by móc utrzymać się z doulowania, kobiety wykonujące ten zawód często angażują się w działalnoś­ć edukacyjną w szkołach rodzenia, uczą noszenia dzieci w chustach, karmienia piersią itp. Obecnie nie obędzie się bez promocji. Doula powinna mieć własną stronę internetow­ą i aktywnie działać w mediach społecznoś­ciowych. Nie wolno jej również zapomnieć o wrzucaniu tam zdjęć i filmów.

Justyna Chmiel, doula z Bydgoszczy służy wsparciem przyszłym mamom

Justyna Chmiel z Bydgoszczy rzuciła pracę w korporacji, by wspierać kobiety podczas porodu

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.