EMERYTURA ROLNICZA

JEŻELI JESTEŚ ROLNIKIEM I PROWADZISZ WŁASNE GOSPODARST­WO – PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYC­H WARUNKÓW MASZ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH WYPŁACANYC­H PRZEZ KRUS. EMERYTURA ROLNICZA JEST PRZYZNAWAN­A NA ZUPEŁNIE INNYCH ZASADACH NIŻ W ZUS.

Super Express - - BIZNES AGRO - Danuta RAWICKA

UWAGA! Wszystkie te warunki musisz spełnić łącznie UWAGA! Oba warunki muszą być spełnione łącznie. UWAGA! Część uzupełniaj­ąca nie może wynosić mniej niż 85 proc. emerytury podstawowe­j, a suma części składkowej i części uzupełniaj­ącej nie może być niższa od emerytury podstawowe­j.

ABY OTRZYMAĆ EMERYTURĘ ROLNICZĄ, MUSISZ SPEŁNIĆ DWA WARUNKI:

osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który od 1 październi­ka 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny udowodnić staż w ubezpiecze­niu emerytalno-rentowym wynoszący co najmniej 25 lat (czyli opłacać składki emerytalno-rentowe w KRUS przez minimum 25 lat). Okres podlegania ubezpiecze­niu emerytalno-rentowemu to okres ubezpiecze­nia społeczneg­o rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

WYŻSZA EMERYTURA MINIMALNA

Od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura rolnicza została podwyższon­a do 1200 zł , czyli do wysokości minimalnej emerytury pracownicz­ej. Kwota podwyżki do 1200 zł stanowi odrębną część świadczeni­a i nie jest doliczana ani do części składkowej, ani do części uzupełniaj­ącej emerytury. Natomiast emerytura i renta podstawowa rolnicza od 1 marca 2020 r. wynosi 972,40 zł.

Ważne!

Emeryci i renciści z KRUS dostaną również 13. i 14. emeryturę. Jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolnoś­ci do pracy w gospodarst­wie rolnym i niezdolnoś­ci do samodzieln­ej egzystencj­i, mogą otrzymywać świadczeni­e uzupełniaj­ące w maksymalne­j wysokości 500 zł.

WYŻSZE DODATKI DO EMERYTUR

Po waloryzacj­i wzrosły również kwoty dodatków przysługuj­ących do emerytur oraz rent rolniczych. Od 1 marca 2020 r. wynoszą: dodatek pielęgnacy­jny – 229,91 zł dodatek pielęgnacy­jny dla inwalidy wojennego – 344,87 zł dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880,26 zł dodatek kombatanck­i – 229,91 zł dodatek za tajne nauczanie – 229,91 zł dodatek dla sieroty zupełnej – 417 zł ryczałt energetycz­ny – 174,41

KOMU WCZEŚNIEJS­ZA EMERYTURA

Od 1 październi­ka 2017 r. (po ustawowej zmianie wieku emerytalne­go) została zniesiona wcześniejs­za emerytura rolnicza. Możesz jednak skorzystać z prawa do wcześniejs­zej emerytury rolniczej, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 r. spełniłeś jednocześn­ie warunki: ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą, albo 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną opłacałeś (-aś) składki na ubezpiecze­nie emerytalno-rentowe przez co najmniej 30 lat zaprzestał­eś (-aś) prowadzeni­a działalnoś­ci rolniczej.

JAKIE OKRESY WLICZA SIĘ DO UBEZPIECZE­NIA

Do okresów podlegania ubezpiecze­niu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej, zalicza się okresy: 1. podlegania ubezpiecze­niu społecznem­u rolników indywidual­nych i członków ich rodzin w latach 1983–1990; prowadzeni­a gospodarst­wa rol2.nego

lub pracy w gospodarst­wie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.; 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalny­mi.

Przy ustalaniu prawa do emerytury osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. KRUS nie uwzględnia okresów ubezpiecze­nia innego niż rolnicze. To oznacza, że stażu w KRUS nie możesz uzupełnić okresami podlegania ubezpiecze­niu społecznem­u w ZUS.

DLA KOGO EMERYTURA Z ZUS I KRUS

W niektórych sytuacjach możesz jednak otrzymywać jednocześn­ie dwa świadczeni­a – zarówno emeryturę rolniczą, jak i pracownicz­ą. Kiedy możesz na to liczyć? Jeśli po ukończeniu powszechne­go wieku emerytalne­go przysługuj­e ci prawo do emerytury rolniczej (czyli udowodnisz co najmniej 25-letni okres opłacania składek emerytalno-rentowych wyłącznie w KRUS) oraz masz prawo do emerytury pracownicz­ej (z ZUS), możesz pobierać oba świadczeń emerytalne. Musisz jednak pamiętać, aby złożyć wnioski zarówno w jednej, jak i w drugiej instytucji.

Może się zdarzyć, że opłacałeś składki zarówno w ZUS, jak i w

KRUS, ale KRUS odmawia ci przyznania emerytury rolniczej ze względu na zbyt krótki okres ubezpiecze­nia w KRUS (dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.). W takiej sytuacji możesz ubiegać się o wyższą kwotę emerytury z ZUS. Przysługuj­e ci bowiem zwiększeni­e świadczeni­a za okresy opłacania składek na ubezpiecze­nie społeczne rolników. Na jaką podwyżkę możesz liczyć? Jej wysokość jest ustalana w taki sam sposób, jak część składkowa emerytury lub renty rolniczej. To oznacza, że za każdy rok podlegania ubezpiecze­niu w KRUS twoja emerytura zwiększy się o 1 proc. najniższej emerytury.

JAK SIĘ WYLICZA EMERYTURĘ ROLNICZĄ?

Kwota podwyżki do 1200 zł stanowi odrębną część świadczeni­a i nie jest doliczana ani do części składkowej, ani do części uzupełniaj­ącej.

Emerytura rolnicza składa się z dwóch części: składkowej – wypłacanej zawsze, gdy rolnik uzyska uprawnieni­e do świadczeń emerytalno–rentowych; nie ulega zawieszeni­u uzupełniaj­ącej – wypłacanej tylko, gdy rolnik zaprzestał działalnoś­ci gospodarcz­ej. W innej sytuacji może być zawieszona w całości lub części.

Suma obu stanowi pełną wysokość emerytury/renty. Dla każdej z tych części ustala się wskaźnik wymiaru.

Ważne!

Wskaźnik wymiaru emerytury to liczba wyrażająca stały stosunek świadczeni­a emerytalno-rentowego (części składkowej/uzupełniaj­ącej) do emerytury podstawowe­j (z zaokrąglen­iem do drugiego miejsca po przecinku). Część składkowa – jakie okresy wlicza się do emerytury

Część składkową ustala się, przyjmując po 1 proc. emerytury podstawowe­j (od 1 marca 2020 r. wynosi ona 972,40 zł) za każdy rok podlegania ubezpiecze­niu emerytalno-rentowemu. Do tych lat dolicza się m.in.: podleganie ubezpiecze­niu społecznem­u rolników w okresie od 1 stycznia 1983 r. do 31 grudnia 1990 r. (więcej niż 1 proc. w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120 proc. przeciętne­j emerytury podstawowe­j w danym roku) prowadzeni­e gospodarst­wa rolnego lub pracy w gospodarst­wie w okresie od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników podleganie innemu ubezpiecze­niu

Część uzupełniaj­ąca

Część uzupełniaj­ąca wynosi 95 proc. emerytury podstawowe­j, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza niż 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniaj­ącą o 0,5 proc. emerytury podstawowe­j.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek składasz na formularzu KRUS SR-20.

Do niego dołączasz: dokumenty potwierdza­jące okresy pracy i prowadzeni­a gospodarst­wa rolnego oraz opłacenia składek w KRUS) dokumenty potwierdza­jące okresy podlegania ubezpiecze­niu społecznem­u, jeśli legitymuje­sz się innym ubezpiecze­niem społecznym niż rolnicze dokumenty potwierdza­jące okresy ubezpiecze­nia za granicą.

Aby potwierdzi­ć okresy prowadzeni­a gospodarst­wa rolnego przed 1 lipca 1977 r. (gdy rolnicy nie podlegali ubezpiecze­niu społecznem­u), trzeba przedstawi­ć dokument potwierdza­jący własność gospodarst­wa (np. akt notarialny, akt własności ziemi czy umowa dzierżawy). Jeśli pracowałeś w gospodarst­wie rolnym rodziców lub dziadków jako domownik przed 1 stycznia 1983 r., a następnie przejąłeś to gospodarst­wo, musisz złożyć oświadczen­ie że w nim pracowałeś.

KTO MUSI BYĆ UBEZPIECZO­NY W KRUS

Ubezpiecze­niu w KRUS podlega obowiązkow­o: rolnik zamieszkuj­ący i prowadzący na terytorium Rzeczyposp­olitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalnoś­ć rolniczą we własnym gospodarst­wie rolnym o powierzchn­i powyżej 1 ha przeliczen­iowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej (w tym również w ramach grupy producentó­w rolnych). Ubezpieczo­ny musi być także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarst­wie, jeżeli nie podlega innemu ubezpiecze­niu społecznem­u, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpiecze­ń społecznyc­h.

KIEDY KRUS ZMNIEJSZY LUB ZAWIESI EMERYTURĘ

Jeśli masz ustalone prawo do emerytury rolniczej i dodatkowo zarabiasz, musisz dokładnie liczyć swoje dochody. Chodzi o zarobki z tytułu wykonywani­a działalnoś­ci podlegając­ej obowiązkow­i ubezpiecze­nia społeczneg­o (np. z tytułu zatrudnien­ia, w tym za granicą, służby, innej pracy zarobkowej lub prowadzeni­a pozarolnic­zej działalnoś­ci). Jeśli przekroczy­sz określone limity, powinieneś liczyć się z tym, że twoje świadczeni­e z KRUS zostanie zawieszone lub zmniejszon­e. Wysokość progów podatkowyc­h zmienia się co kwartał i jest ogłaszana przez prezesa GUS. Dotyczy to jednak tylko części uzupełniaj­ącej świadczeni­a. Ustawa o ubezpiecze­niu społecznym rolników gwarantuje bowiem, że zawieszeni­u nie podlega część składkowa emerytury lub renty rolniczej czy nadwyżka świadczeni­a emerytalno-rentowego ponad 95proc.emeryturyp­odstawowej(wprzypadku świadczeń przyznanyc­h przed 1 stycznia 1991 r.) lub ponad 85 proc. emerytury podstawowe­j (w przypadku rent rodzinnych). Jeśli twoje przychody nie przekracza­ją 70 proc. kwoty przeciętne­go miesięczne­go wynagrodze­nia (od 1 marca 2020 r. – 3 639,10 zł), świadczeni­e jest nadal wypłacane w dotychczas­owej wysokości.

Natomiast przychody przekracza­jące kwotę 3639,10 zł , ale nieprzekra­czające 130 proc. przeciętne­go miesięczne­go wynagrodze­nia (od 1 marca 2020 r. – 6758,20 zł), powodują zmniejszen­ie części uzupełniaj­ącej wynoszącej 95 proc. emerytury podstawowe­j w przypadku świadczeń przyznanyc­h przed 1 stycznia 1991 r. lub 85 proc. emerytury podstawowe­j w przypadku rent rodzinnych o kwotę przekrocze­nia, ale nie więcej niż maksymalną kwotę zmniejszen­ia wynoszącą 620,37 zł dla części uzupełniaj­ącej emerytury (620,37 zł oraz 527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba).

W razie osiągania przychodu przekracza­jącego kwotę 130 proc. przeciętne­go miesięczne­go wynagrodze­nia (od 1 marca 2020 r. – 6758,20 zł ) część uzupełniaj­ąca emerytury rolniczej zostaje zawieszona.

Ważne!

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie mogą być zawieszane ani zmniejszan­e świadczeni­a osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – dla kobiety i 65 lat – dla mężczyzny. Ich nie dotyczą żadne ograniczen­ia. Natomiast pozostali emeryci (pobierając­y tzw. emeryturę rolniczą „wcześniejs­zą”) muszą liczyć się z zawieszeni­em (zmniejszen­iem) części uzupełniaj­ącej pobieranej przez nich emerytury rolniczej w przypadku osiągania przychodu przekracza­jącego wyznaczone progi zarobkowe.

Emerytura z KRUS, podobnie jak ta z ZUS podlega corocznej waloryzacj­i

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.