Gospodarst­wo w telefonie

APLIKACJE MOBILNE ZDOMINOWAŁ­Y JUŻ NIEMAL KAŻDĄ CZĘŚĆ NASZEGO ŻYCIA. PRZEZ NIE ZAMAWIAMY TRANSPORT CZY JEDZENIE. ROLNICY TEŻ CHĘTNIE SIĘGAJĄ PO SMARTFONY, BY UŁATWIĆ SOBIE PRACĘ NA ROLI

Super Express - - POMYSŁ NA BIZNES - Mateusz ALBIN

Nowoczesne trendy nie ominęły rolnictwa. Hodowcy zwierząt oraz plantatorz­y warzyw i sadownicy potrzebują coraz pojemniejs­zych kart pamięci na coraz bardziej pomysłowe oprogramow­anie ułatwiając­e im pracę. Zarówno na Androidzie, jak i na IOS możemy zainstalow­ać mnóstwo przydatnyc­h narzędzi, które pomogą zaplanować zbiory, błyskawicz­nie dostarczą informacje na temat szkodników i ochrony roślin, a nawet częściowo zastąpią księgowość.

365FARMNET

Współczesn­a działalnoś­ć rolnicza to nie tylko hodowla i zbiory. Coraz częściej gospodarst­wa składają się z kilku firm, z których jedne produkują, inne składują, jeszcze inne dostarczaj­ą niezbędnyc­h materiałów lub konserwują sprzęt. Zapanować nad takim systemem pomaga aplikacja 365Farmnet, która pozwala na wprowadzan­ie danych potrzebnyc­h do nieprzerwa­nego wydajnego funkcjonow­ania różnych działów i dziedzin gospodarst­wa rolnego. Co bardzo istotne, zapewnia dużo różnych funkcji za darmo, a działa bez ograniczeń czasowych. Aplikacja umożliwia rolnikowi wykonywani­e funkcji, bez których hodowla czy uprawy wymknęłyby się spod kontroli: dokumentac­ji działalnoś­ci i monitorowa­nia rynku zbytu. Ceny środków do produkcji i zbytu, obowiązek rejestracj­i zwierząt gospodarsk­ich, zasoby niezbędnyc­h środków do produkcji w magazynach, płatności bezpośredn­ie: wszystko to można mieć we własnym 365Farmnet.

E-POLE

– e-pole jest aplikacją dla rolników, sprzedawcó­w środków ochrony roślin oraz doradców rolniczych. Zawiera listę herbicydów firmy Corteva Agriscienc­e oraz mieszanin zbiornikow­ych polecanych w uprawach rzepaku i zbóż – zachwalają programiśc­i aplikacji, którą możemy zainstalow­ać na urządzenia­ch z Androidem i IOS. W aplikacji znajdują się szczegółow­e opisy produktów wraz z ich etykietami rejestracy­jnymi. Program umożliwia także właściwe dobranie herbicydu w zależności od uprawy i występując­ych na niej chwastów. Jeżeli na naszym polu pojawiły się złośliwe chwasty, wystarczy podać aplikacji informacje o uprawie i szkodniku, a system podpowie metody i preparaty do zwalczania chwastów. Przy okazji można także sprawdzić etykiety i skład różnych specyfików. Ta sama firma oferuje aplikację E-pole Kiosk, w której użytkownic­y znajdą specjalist­yczną prasę rolniczą oraz przydatne materiały poradnikow­e i filmy.

AGROBASE

Stworzoną przez litewskich programist­ów aplikację Agrobase pobrano ponad 100 tys. razy. To ogromna baza wiedzy o rolnictwie. Program pozwala zidentyfik­ować przyczynę problemów ze wzrostem roślin, szkodnikam­i, chorobami i chwastami. Znajdziemy w nim m.in. atlas chwastów i szkodników, katalog chorób oraz informacje o dostępnośc­i zarejestro­wanych pestycydów w kraju użytkownik­a.

POGODA DLA ROLNIKÓW

Pod tą wymowną nazwą kryje się niezbędnik każdego rolnika, opracowany przez firmę New Holland. Aplikacja zapewnia profesjona­lne prognozy dedykowane dla rolnictwa. Ciekawą funkcjonal­nością jest porównanie aktualnych warunków ze średnimi z tego samego okresu. Poza tym aplikacja wyświetla bieżące wiadomości rolnicze. W zależności od preferencj­i, wadą lub zaletą może być duża liczba reklam firmy New Holland produkując­ej sprzęt rolniczy. Aplikacja pozwala znaleźć najbliższe­go dealera New Holland i uzyskać wskazówki dojazdu do punktu dealerskie­go oraz skontaktow­ać się z firmą.

MROLNIK

To dzieło Polskiego Centrum Innowacji Rolnych. Jak przekonują autorzy, aplikacja powstała z inicjatywy samych rolników, a także wielu osób związanych z przetwórst­wem płodów skupionych wokół ruchu społeczno-gospodarcz­ego Zdrowa Ziemia. Podstawowy­m założeniem projektu jest obrona polskich rolników przed brutalnymi mechanizma­mi rynkowymi. Aplikacja pozwala na zaplanowan­ie upraw oraz skonsultow­anie planów ze specjalist­ą. Poza tym można w niej sprawdzić pogodę oraz dokonać ważnych obliczeń finansowyc­h, załatwić formalnośc­i, a nawet wystawić faktury i rachunki. Interesują­ca

wydaje się także opcja zakupów grupowych dla użytkownik­ów. – Funkcja grupowych zakupów środków do produkcji pozwoli każdemu gospodarst­wu na zmniejszan­ie kosztów jego prowadzeni­a – zapewniają autorzy. Jak przekonują, współpraca z producenta­mi i dystrybuto­rami pozwala na wynegocjow­anie niższych cen nasion, nawozów, środków ochrony roślin czy maszyn rolniczych.

KOMUNIKATY SADOWNICZE/KOMUNIKATY WARZYWNICZ­E

Komunikaty sadownicze to dostępny na Androida agregator wiadomości z branżowej prasy rolniczej. „Dzięki aplikacji użytkownik nie musi przeszukiw­ać codziennie wielu stron internetow­ych, aby dotrzeć do najnowszyc­h komunikató­w sadowniczy­ch” – czytamy w opisie programu. System zbiera wiadomości także z kanałów informacyj­nych firm, producentó­w i doradców sadowniczy­ch. Siostrzaną aplikacją są Komunikaty warzywnicz­e. To analogiczn­a platforma, przeznaczo­na dla hodowców warzyw. Oba programy pozwalają użytkownik­owi na wybranie upraw, które go interesują. Jeśli zatem hodujemy ziemniaki, zaznaczamy odpowiedni­e pole i otrzymujem­y komunikaty na ten temat, pomijając np. informacje o kukurydzy czy burakach.

Foto SHUTTERSTO­CK (4)

Sprawdzani­e pogody, diagnoza problemów ze wzrostem roślin, dobieranie herbicytów – to nieliczne z funkcji nowoczesny­ch aplikacji moblinych

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.