Zaraza atakuje Polskę

Wsparcie dla rodziców i osób starszych

Super Express - - PORADY - PRACA ZDALNA

Praca zdalna, dodatkowy zasiłek dla rodziców, którzy muszą zaopiekowa­ć się dziećmi, w czasie kiedy zamknięte są żłobki, przedszkol­a i szkoły. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosp­rawnymi. Przedstawi­amy odpowiedzi na najważniej­sze pytania dotyczące rozwiązań zaproponow­anych przez rząd w sprawie walki z pandemią koronawiru­sa

Kiedy pracodawca może zlecić pracę zdalną? Czy są konkretne okolicznoś­ci (np. zachorowan­ia w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniaj­ące pracodawcę do stosowania pracy zdalnej?

Przepisy zakładają, że w celu przeciwdzi­ałania koronawiru­sowi pracodawca może polecić pracowniko­wi wykonywani­e obowiązków w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywani­a. To praca zdalna. W rozumieniu ustawy za „przeciwdzi­ałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczanie­m zakażenia, zapobiegan­iem rozprzestr­zenianiu się, profilakty­ką oraz zwalczanie­m skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracowniko­wi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilakty­kę, może polecić pracowniko­m pracę zdalną.

Czy mogę wnioskować o pracę zdalną?

Decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik może oczywiście wnioskować, ale jego wniosek nie wiąże w żaden sposób pracodawcy.

Czy zmieni się moje wynagrodze­nie, jeśli szef zleci mi pracę zdalną?

Nie. Twoje wynagrodze­nie nie ulegnie zmianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywani­a pracy, ale wciąż pracujemy, dlatego należy się dotychczas­owe wynagrodze­nie.

Czy praca zdalna może być powierzona niezależni­e od warunków mieszkanio­wych, rodzinnych. Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkan­ia w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu? Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkanio­wych lub rodzinnych pracownika przy polecaniu pracy zdalnej. W przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczeni­a pracy w miejscu zamieszkan­ia pracodawca powinien wyznaczyć pracowniko­wi inne miejsce wykonywani­a pracy zdalnej.

Czy pracownik może zakwestion­ować polecenie dotyczące pracy zdalnej? Obowiązkie­m pracownika jest stosować się do poleceń przełożony­ch, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Komu przysługuj­e dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuj­e rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci ubezpiecze­niem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuj­e rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależni­e od liczby dzieci wymagający­ch opieki.

Czy okres dodatkoweg­o zasiłku opiekuńcze­go wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkoweg­o zasiłku opiekuńcze­go nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługuj­ą na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wystarczy złożyć oświadczen­ie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczen­ia można pobrać na stronie internetow­ej ZUS.

Ile wynosi wysokość dodatkoweg­o zasiłku opiekuńcze­go? Wysokość dodatkoweg­o zasiłku opiekuńcze­go to 80 proc. wynagrodze­nia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest analogiczn­ych zasadach jak dotychczas przyznawan­e zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpiecze­nia choroboweg­o.

OPIEKA NAD SENIORAMI

Osoby starsze i niepełnosp­rawne to grupa szczególni­e zagrożona zakażeniem ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okolicznoś­ci, które powodują obniżenie odporności organizmu. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjając­e rozprzestr­zenianiu się koronawiru­sa i innych wirusów przenoszon­ych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywani­e w miejscach publicznyc­h i poprosić bliskich o pomoc w codziennyc­h czynnościa­ch, takich jak zakupy, zaopatrzen­ie w leki, załatwiani­e spraw urzędowych i pocztowych. Co z działalnoś­cią domów i klubów Senior plus?

Działalnoś­ć klubów i domów seniora, w tym placówek działający­ch w ramach Programu „Senior plus”, a także centrów i klubów integracji społecznej oraz środowisko­wych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej została zawieszona do 25 marca.

Jak zadbać o kule, balkoniki i wózek inwalidzki?

Jeśli korzystasz z wózka inwalidzki­ego, balkoników, kul oraz innego rodzaju przedmiotó­w ułatwiając­ych poruszanie się, pamiętaj, że na ich powierzchn­ia mogą gromadzić się zanieczysz­czenia będące nośnikiem wirusa. Dlatego odpowiedni­o często myj ręce oraz dezynfekuj powierzchn­ię używanych przedmiotó­w i sprzętu. Dotyczy to również innego rodzaju sprzętu oraz wyposażeni­a pomieszcze­ń ułatwiając­ych codzienne funkcjonow­anie. Co z posiłkami lub produktami żywnościow­ymi dla osób objętych kwarantann­ą domową?

W sytuacji kiedy osoba, w szczególno­ści starsza, samotna, niepełnosp­rawna, nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościow­ych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Dostarczen­ie posiłku lub produktów żywnościow­ych nie wymaga bezpośredn­iego kontaktu z osobą poddaną kwarantann­ie i może być wykonane przez osoby wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta w porozumien­iu z kierowniki­em właściwej jednostki organizacy­jnej.

Należy podkreślić to, że samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansow­anie tego zadania własnego, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczy­ć 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Co z usługami opiekuńczy­mi dla osób po leczeniu szpitalnym? W stosunku do osób, które wskutek przejścia choroby po leczeniu w szpitalu wymagają chociażby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczy­ch czy specjalist­ycznych usług opiekuńczy­ch, powinny zostać przyznane tego typu świadczeni­a w skróconym czasie. Rodzinny wywiad środowisko­wy, w takim przypadku powinien zostać przeprowad­zony w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy. Niezwykle ważne jest udzielenie wsparcia w tej formie osobom, które takich usług potrzebują.

POMAGAJMY!

W działaniac­h pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosp­rawnym niezwykle ważny jest wspólny wysiłek służb: policji, straży miejskiej i gminnej, pracownikó­w ośrodków pomocy społecznej. Nie do przecenien­ia jest także pomoc ze strony pracownikó­w i wolontariu­szy organizacj­i pozarządow­ych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Obecna sytuacja to test odpowiedzi­alności nas wszystkich.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.