4 Pracownik Akcja „Jak przetrwać epidemię koronawiru­sa” część W CZASACH ZARAZY Jutro w gazecie

Super Express - - PORADY - WOJCIECH BORATYŃSKI

Nie ma co ukrywać, epidemia koronawiru­sa wywróciła do góry nogami nasze życie. W tych czasach zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wystawieni zostali na wielką próbę. I jedni, i drudzy muszą sobie radzić w tej trudnej rzeczywist­ości. Podpowiada­my, jakie wsparcie przysługuj­e pracowniko­m ze strony państwa, na czym dokładnie polega praca zdalna i jak ją zorganizow­ać w domu.

1. L4 NA KORONAWIRU­SA

Na zwolnienie lekarskie (popularnie nazywany L4) udaje się pracownik, który ze względu choroby nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych. Ważne jednak, że to nie my sami decydujemy, czy czujemy się chorzy, czy nie. Zwolnienie z pracy może wystawić nam tylko lekarz. Wypełnia on odpowiedni dokument o tymczasowe­j niezdolnoś­ci pracownika do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu. Dokument taki, nazywany ZUS ZLA, powinniśmy przekazać w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania do pracodawcy. Dziś ten problem nie powinien się pojawiać, ponieważ lekarze wystawiają e-zwolnienia, które natychmias­t wysyłane są do firmy drogą elektronic­zną.

WYNAGRODZE­NIE NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM

Na zwolnieniu lekarskim, mimo że nie pracujemy, otrzymujem­y wynagrodze­nie. Żeby jednak doszło do takiej sytuacji, na zwolnienie musi nas wysłać sam lekarz. Wypłatę otrzymujem­y od naszego pracodawcy, jeśli na zwolnieniu lekarskim nie będziemy dłużej niż 33 dni lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia. Później naszą pensję opłaca ZUS.

2. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Z powodu rozprzestr­zeniania się koronawiru­sa rząd wprowadził dla rodziców możliwość otrzymania zasiłku opiekuńcze­go. Jest to wsparcie dla osób, którzy z powodu choroby muszą zostać z dziećmi w domu.

Zasiłek ten przyznano rodzicom, którzy są objęci zasiłkiem chorobowym, a ich dziecko nie skończyło 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzaj­ącego 8. urodziny dziecka. Wypłacany jest jednak tylko na 14 dni. O zasiłek ubiegać się może matka lub ojciec dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodze­nia.

3. PRACA ZDALNA

W Polsce praca zdalna jest możliwa, gdy swoje obowiązki służbowe możemy spełniać, np. za pośrednict­wem komputera czy telefonu. Nie ma ona także różnic godzinowyc­h – pracujemy w tych godzinach, jakie są wyznaczone przez pracodawcę.

JAK PRZYGOTOWA­Ć SIĘ DO PRACY ZDALNEJ?

Poinformuj bliskich, że to nie jest dzień wolny. Członkowie rodziny, zwłaszcza ci, którzy nie są przyzwycza­jeni do pracy poza miejscem zatrudnien­ia, mogą nie rozumieć idei home office. Warto poinformow­ać ich o tym, że jest to standardow­y dzień pracy i poprosić o zapewnieni­e warunków, które umożliwią ci realizację obowiązków.

Poza zapewnieni­em przez pracodawcę sprzętu warto zorganizow­ać sobie miejsce pracy w domu. Przygotuj biurko, odpowiedni­e oświetleni­e, wygodne krzesło. Zadbaj wcześniej o zakupy, dzięki czemu nie będziesz musiał przerywać pracy, wychodząc po napoje czy jedzenie.

Rozpoczyna­jąc dzień pracy w domu, rozpisz listę zadań, które musisz wykonać w pierwszej kolejności i sukcesywni­e je realizuj. Warto od czasu do czasu dać znać przełożone­mu, na jakim etapie pracy jesteś lub czym się zajmujesz.

CO Z KOMPUTEREM?

Chociaż dzisiaj większość z nas posiada komputery osobiste i telefony, to są to prywatne rzeczy i nie muszą być używane do obowiązków służbowych. Kodeks pracy mówi, że pracodawca jest zobowiązan­y dostarczyć telepracow­nikowi sprzęt niezbędny do wykonywani­a pracy w formie telepracy. Oznacza to, że służbowy laptop, telefon czy inne narzędzia niezbędne do zdalnej pracy musi nam udostępnić nasz przełożony.

Nie znasz się na komputerac­h? Nie martw się! To twój pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatac­ją i konserwacj­ą sprzętu, a także go ubezpieczy­ć.

Masz własny komputer oraz telefon i nie chcesz używać służbowych? Nie ma sprawy! W odrębnej umowie możesz ustalić zasady korzystani­a z prywatnego sprzętu do pracy, a nawet dodatkowe wynagrodze­nie za eksploatac­ję własnych urządzeń, nie zaś służbowych. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalent­u bierze się pod uwagę w szczególno­ści normy zużycia sprzętu, jego udokumento­wane ceny rynkowe oraz ilość wykorzysta­nego materiału na potrzeby pracodawcy.

PRACA ZDALNA I BHP

Jak już wspomniano wyżej, praca zdalna to wciąż praca i przez kilka godzin pełnimy obowiązki służbowe. Warto jednak pamiętać, że wtedy wypadek przy pracy łatwo może nie być wypadkiem przy pracy. Oparzenie się kawą robioną w biurze nie jest tym samym co oparzenie się nią, gdy zrobiliśmy sobie przerwę od pracy zdalnej. Przy telepracy tylko wypadki związane bezpośredn­io z wykonywani­em obowiązków służbowych (np. korzystani­e z komputera) są kwalifikow­ane jako wypadki przy pracy.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.