PROFIL zaufany Twój elektronic­zny klucz do urzedu

To załatwisz w Internecie

Super Express - - ZAGRANICA - AGNIESZKA GROTEK

Wzwiązku z pandemią wywołaną koronawiru­sem wiele urzędów, banków, instytucji publicznyc­h ogranicza swoją działalnoś­ć stacjonarn­ą. Administra­cyjne życie przenosi się do sieci. Kontakt z urzędnikam­i i załatwiani­e rozmaitych spraw drogą elektronic­zną ułatwi nam profil zaufany. Jak go stworzyć i jak z niego korzystać?

Profil zaufany to elektronic­zny podpis służący do kontaktu z administra­cją publiczną i załatwiani­a urzędniczy­ch spraw online. Pod tym pojęciem kryje się potwierdzo­ny zestaw danych, które jednoznacz­nie identyfiku­ją jego posiadacza w usługach podmiotów publicznyc­h w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpiecz­ony, aby oprócz właściciel­a nie mógł użyć go nikt inny. Taki profil jest ważny przez trzy lata. Po tym terminie można przedłużyć jego ważność o kolejne trzy.

Za pomocą profilu zaufanego możesz m.in.:

 mieć dostęp do historii OC i AC;

 sprawdzić swoje punkty karne, aktualne i historyczn­e informacje o pojazdach;

 zgłaszać narodziny dziecka;  złożyć wniosek o becikowe, 500+, Kartę Dużej Rodziny;

 złożyć wniosek o dowód osobisty lub zgłosić jego utratę;

 odwołać się od decyzji administra­cyjnej;

 uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu);

 wysyłać pismo ogólne do urzędu;  rozliczyć się w Zakładzie Ubezpiecze­ń Społecznyc­h i Urzędzie Skarbowym;

 zarejestro­wać kasę fiskalną;  wysłać rozmaite wnioski do ZUS;

 sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie;

 sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpiecze­ń; sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpiecze­niowego w ZUS;

 mieć dostęp do informacji o leczeniu twoim i bliskich w Internetow­ym Koncie Pacjenta;  wystąpić o Europejską Kartę Ubezpiecze­nia Zdrowotneg­o;

 założyć firmę (podpisać wniosek o wpis do KRS, dokonać wpisu do CEIDG);

 zawiesić lub wznowić działal

ność gospodarcz­ą.

Kto może elektronic­znie założyć profil zaufany?

Każda osoba, która ma PESEL i posiada konto w systemie banku lub innego przedsiębi­orcy, który ma zgodę na potwierdza­nie profilu zaufanego; a także osoba, która ma wykupiony kwalifikow­any podpis elektronic­zny (służący do podpisywan­ia dokumentów i umów, które mają moc prawną); a także właściciel e-dowodu z elektronic­zną warstwą, dysponując­y czytnikiem NFC podłączony­m do komputera i odpowiedni­m oprogramow­aniem.

Jak najproście­j i najszybcie­j założyć profil zaufany przez internet?

Za pomocą internetow­ego konta bankowego: Krok po kroku: 1. Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę banku lub zadzwoń na infolinię (lista banków w ramce).

2.

Zaloguj się na swoje konto bankowe 3. Wyszukaj zakładkę e-urząd 4.

Wybierz guzik „Załóż profil zaufany” 5.

Czytaj uważnie informacje przekazywa­ne podczas procesu rejestracj­i i postępuj zgodnie z nimi.

Profil zaufany umożliwia załatwieni­e wielu urzędowych spraw bez koniecznoś­ci wychodzeni­a z domu

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.