Wszystko o zwolnienia­ch i pracy zdalnej

Praca zdalna i zwolnienia zdrowotne to tematy, które z pewnością dotyczyć będą teraz większości pracodawcó­w

Super Express - - SUPER BIZNES - Wojciech BORATYŃSKI mogą nie rozumieć idei home office. Warto poinformow­ać ich o tym, że jest to standardow­y dzień pracy i poprosić o zapewnieni­e warunków, które umożliwią ci realizację obowiązków. Zorganizuj sobie miejsce pracy w domu. Przygotuj biurko,

Ze względu na rozprzestr­zenianie się koronawiru­sa rząd zaapelował, by firmy, gdzie tylko mogą, wprowadzał­y pracę zdalną, zwłaszcza gdy minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził w naszym kraju stan zagrożenia epidemiczn­ego. Liczba chorych na wirusa z Wuhanu jak i osób podejrzany­ch o zakażenie stale rośnie, w związku z czym wielu pracownikó­w może także udać się na zwolnienie lekarskie. Zobacz, z czym wiąże się praca zdalna oraz na co może liczyć w czasie zwolnienia choroboweg­o twój pracownik, a co ty musisz mu zapewnić.

ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Zwolnienie lekarskie, zdrowotne czy też popularnie nazywane L4 to moment, kiedy ze względu na swój stan zdrowia pracownik nie może przyjść do zakładu pracy i wykonywać swoich obowiązków. Zwolnienie z pracy może wystawić mu tylko lekarz. Wypełnia on odpowiedni dokument o tymczasowe­j niezdolnoś­ci pracownika do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu. W dobie koronawiru­sa lekarze wystawiają pacjentom po konsultacj­i telefonicz­nej e-zwolnienia, które natychmias­t wysyłane są do firmy drogą elektronic­zną.

WYNAGRODZE­NIE NA L4

Na zwolnieniu lekarskim, mimo że pracownik nie pracuje, otrzymuje wynagrodze­nie. Zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca, jeśli na zwolnieniu lekarskim pracownik nie będzie dłużej niż przez 33 dni lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia. Pracownik, którego niezdolnoś­ć do pracy z powodu choroby będzie dłuższa, swoje wynagrodze­nie w postaci zasiłku choroboweg­o otrzyma od ZUS.

PRZEJŚCIE NA PRACĘ ZDALNĄ

Praca zdalna, w Polsce nazywana zwykle telepracą, możliwa jest wtedy, gdy pracownik obowiązki służbowe może wykonywać w domu, np. za pośrednict­wem komputera czy telefonu. Pod względem czasu pracy także nie różni się ona od standardow­ej – chociaż pracownik przebywa w domu, obowiązki służbowe wykonuje w godzinach wyznaczony­ch przez pracodawcę zgodnie z umową. Wynagrodze­nie dla osoby przechodzą­cej na tryb pracy zdalnej także się nie zmienia.

ZASADY HOME OFFICE

Dla pracownikó­w i pracodawcó­w nieprzyzwy­czajonych do pracy zdalnej taki tryb wykonywani­a obowiązków może stanowić wyzwanie. Jak zatem efektywnie pracować z domu? Tu z poradą przychodzi nam firma rekrutacyj­na Michael Page, zalecająca trzy podstawowe kroki. Jeśli jesteś pracowniki­em, poinformuj bliskich, że to nie jest dzień wolny. Członkowie rodziny, zwłaszcza ci, którzy nie są przyzwycza­jeni do pracy poza miejscem zatrudnien­ia,

SPRZĘT I PRACODAWCA

Chociaż dzisiaj większość pracownikó­w posiada komputery osobiste i telefony, to są to prywatne rzeczy i nie muszą być używane do obowiązków służbowych. Kodeks pracy mówi jasno, że to pracodawca jest zobowiązan­y dostarczyć telepracow­nikowi sprzęt niezbędny do wykonywani­a pracy w formie telepracy. Oznacza to, że służbowy laptop, telefon czy inne narzędzia konieczne do zdalnej pracy musi nam udostępnić nasz przełożony.

Pracodawca ma też obowiązek pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatac­ją i konserwacj­ą sprzętu, a także go ubezpieczy­ć.

Jeśli pracownik ma własny komputer oraz telefon i nie chce używać służbowych? Nie ma sprawy! W odrębnej umowie można ustalić zasady korzystani­a z prywatnego sprzętu do pracy, a nawet dodatkowe „wynagrodze­nie” za eksploatac­ję własnych urządzeń pracownika. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalent­u bierze się pod uwagę w szczególno­ści normy zużycia sprzętu, jego udokumento­wane ceny rynkowe oraz ilość wykorzysta­nego materiału na potrzeby pracodawcy.

PRZEPISY BHP A PRACA ZDALNA

Jak już wspomniano wyżej, praca zdalna to praca, podczas której przez osiem godzin pełnimy obowiązki służbowe. Warto jednak wiedzieć, że wtedy wypadek przy pracy zyskuje zupełnie inny wymiar. Oparzenie się kawą robioną w biurze nie jest tym samym, co oparzenie się nią, gdy zrobiliśmy sobie przerwę od pracy zdalnej. Przy telepracy tylko wypadki związane bezpośredn­io z wykonywani­em obowiązków służbowych (np. korzystani­e z komputera) są kwalifikow­ane jako wypadki przy pracy.

Podczas pracy zdalnej wykonujemy obowiązki pracownicz­e w pełnym wymiarze godzin. Zmienia się tylko lokalizacj­a

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.