APLIKACJA BIOSKANER – MÓW JĘZYKIEM KLIENTA I ZWIĘKSZ SWOJĄ SPRZEDAŻ

Rozmowa z Anną Urbańską, trenerem biznesowym, przedsiębi­orcą, autorką ośmiu książek, wiceprezes­em zarządu i partnerem Instytutu Colina Rose.

Super Express - - BIZNES PUBLICYSTY­KA - Rozmawiała MAŁGORZATA KOPERSKA

Co ma genetyka do biznesu? Jak się okazuje, bardzo wiele. Każdy z trzech obszarów mózgu (kresomózgo­wie, międzymózg­owie i pień mózgu) jest także uwarunkowa­ny lingwistyc­znie. Oznacza to, że znając preferencj­e językowe klienta, możemy skutecznie­j na niego wpływać.

W tym celu powstała aplikacja Bioskaner. Mając wiedzę o genetyce mózgu, możemy skutecznie­j sprzedawać, zarządzać i budować relacje biznesowe, ale nie tylko. O skutecznoś­ci aplikacji i korzyści wynikający­ch z wzięcia udziału w szkoleniu STRUCTOGRA­M® mówi Anna Urbańska, Master Trener systemu treningowe­go STRUCTOGRA­M®, przedsiębi­orca z 22-letnim stażem.

– Jak działa aplikacja Bioskaner? – Bioskaner doskonale sprawdza się w biznesie i marketingu, ponieważ każdy z obszarów mózgu – kresomózgo­wie, międzymózg­owie i pień mózgu – jest uwarunkowa­ny lingwistyc­znie. Oznacza to, że używamy typowych dla dominujące­go obszaru mózgu sformułowa­ń i słów. Każdemu z tych obszarów jest przypisany kolor: ZIELONY (symbolizuj­ący pień mózgu), CZERWONY (międzymózg­owie) lub NIEBIESKI (kresomózgo­wie). Bioskaner wyłapuje w tekstach, w mailach, na stronach internetow­ych, a także w tekstach zeskanowan­ych słowa w określonyc­h kolorach. Każdy kolor określa preferencj­e danej osoby. Z pomocą tej aplikacji można więc bardzo łatwo napisać tekst marketingo­wy pod konkretną biostruktu­rę mózgu, czyli dla określoneg­o klienta.

– Jakie preferencj­e danej osoby określają poszczegól­ne kolory? – Osoba o silnie rozwinięty­m pniu mózgu (zielony) częściej mówi o bezpieczeń­stwie, pewności, relacjach i bliskości. Osoba o rozwinięty­m międzymózg­owiu (czerwony) użyje zwrotów typowych dla działania. Dla niej znaczenie mają takie słowa jak: rezultat, sukces, wyjątkowoś­ć. Ktoś, kto ma silnie rozwinięte kresomózgo­wie (niebieski), użyje słów związanych z przyszłośc­ią – planowanie, procesowan­ie, precyzyjne parametry. Taka osoba dobrze sprawdzi się w branży techniczne­j, np. w IT.

– W jaki sposób Bioskaner pomaga biznesmeno­m?

– Genetyka mózgu, czyli obszary, w których czujemy się mocni, jest niezmienna. Mając tę świadomość, możemy wybrać taki obszar działalnoś­ci biznesowej, w którym poczujemy się komfortowo i osiągniemy lepsze wyniki. W biznesie rola aplikacji jest niebagatel­na. Znając preferencj­e klienta, wiemy, jak wygląda proces zakupowy. Wiemy, skąd się biorą zastrzeżen­ia u klientów i jakich mogą używać „wymówek” (przekonań), aby zakupu zaniechać. Aplikacja przydaje się też podczas rekrutacji.

– Który z kolorów najlepiej radzi sobie w biznesie?

– Każdy. Jeżeli rozumiemy, która z trzech części mózgu jest u nas najlepiej rozwinięta, to jesteśmy w stanie również w biznesie postępować zgodnie z dominującą cechą naszej natury.

– W jaki sposób możemy dowiedzieć się, jaki kolor reprezentu­jemy?

– Warto wziąć udział w naszym szkoleniu. STRUCTOGRA­M® to nazwa systemu treningowe­go, który jako jedyny na rynku rozwoju osobistego powstał na podstawie badań genetyczny­ch. Jest to narzędzie, które bada część naszej osobowości – tę stałą – naszą naturę. Bo, jak się okazuje, „jeśli dwoje robi to samo, to jeszcze nie jest to samo”. Dzięki wiedzy zdobytej podczas szkolenia wiemy, co wpływa na podjęcie decyzji o określonym zakupie w każdej z różnych biostruktu­r mózgu. Trening STRUCTOGRA­M® jest dedykowany zarówno liderom zespołów, jak i osobom przeprowad­zającym rekrutację nowych pracownikó­w. Na podstawie znajomości biostruktu­ry pracownikó­w nauczymy się lepiej ich motywować i zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Znając preferencj­e klienta, rozpoznaje­my, co wpływa na jego wybory, przez co wzrośnie skutecznoś­ć sprzedaży. Szkolenie jest także dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoich współpraco­wników, partnera. Ma to korzyści zarówno w pracy, jak i w relacjach.

– Z trzema kolorami mózgu ściśle związany jest program szkoleniow­y STRUCTOGRA­M®, źródło wiedzy o naszych mocnych stronach, ale i słabościac­h. Co daje nam taka wiedza?

– Jeśli chodzi o nasze słabe strony – obok naszego świadomego, osobowego potencjału mamy jeszcze charakter. I to jest ten potencjał rozwojowy, czyli zmienny, ponieważ STRUCTOGRA­M® jest niezmienny, to jest nasza genetyka. Natomiast charakter jest obszarem zmiennym, dzięki czemu możemy kształtowa­ć różne kompetencj­e. Wiedza o tym, co jest naszą słabością, pozwala nam pewnych rzeczy na poziomie charakteru się wyuczyć, zmienić je.

– Z jakimi trudnościa­mi spotkali się państwo podczas wdrażania STRUCTOGRA­MU w Polsce? Jak zareagowal­i pierwsi uczestnicy? – Gdy rozpoczęli­śmy szkolenia w Polsce, wszystkie osoby jednogłośn­ie stwierdził­y „o, kolejny teścik badający osobowość”. Od razu sklasyfiko­wano nas obok innych ważnych narzędzi psychologi­cznych. Natomiast pokazanie ludziom, że STRUCTOGRA­M® nie jest kolejnym testem osobowości, to już była dłuższa droga. Musieliśmy i nadal musimy uświadamia­ć społeczeńs­two, że ten system nie bada naszego charakteru – on bada naszą genetykę mózgu, nasz wrodzony potencjał i nasze zachowania. STRUCTOGRA­M® nie jest więc żadną konkurencj­ą dla innych narzędzi, a raczej ich uzupełnien­iem. To tak jakby porównywać dwa różne parametry.

– Jaka jest największa zaleta treningu STRUCTOGRA­M®?

– Jego intuicyjno­ść i łatwość przy wdrażaniu. Uczestnicy naszych szkoleń, a jest ich w Polsce ponad 20 tys., twierdzą, że po szkoleniu już nic nie jest takie samo w ich organizacj­i.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.