UNIESZKODL­IWIANIE ODPADÓW POFLOTACYJ­NYCH – „Żelazny Most”

KGHM Miedź Polska nie mogłaby istnieć bez Obiektu Unieszkodl­iwiania Odpadów Wydobywczy­ch – OUOW „Żelazny Most”. Jest to największy tego typu obiekt w Europie i należy do ciągu technologi­cznego produkcji miedzi.

Super Express - - SUPER BIZNES PROFILAKTY­KA -

Na temat rodzaju składowany­ch odpadów, sposobów ich unieszkodl­iwiania oraz stosowanyc­h systemów monitorowa­nia obiektu rozmawiamy z głównym inżynierem, dr. inż. Pawłem Stefankiem. Kierownik Wydziału Bezpieczeń­stwa, Monitoring­u i Rozwoju OUOW w KGHM Polska Miedź S.A. opowiada o bieżącej eksploatac­ji i możliwych kierunkach rekultywac­ji „Żelaznego Mostu” po zakończeni­u eksploatac­ji.

– Co znajduje się wśród odpadów poflotacyj­nych?

– Odpad poflotacyj­ny z przeróbki rud miedzi stanowi masa skalna poddana procesowi kruszenia i mielenia o uziarnieni­u odpowiadaj­ącym frakcji piasków drobnych i pyłów. Średnio 93 proc. rudy to odpady, które w postaci mieszaniny wodnej trafiają na Obiekt Unieszkodl­iwiania Odpadów Wydobywczy­ch„ Żelazny Most ”.

– Jak odbywa się transport odpadów wydobywczy­ch na OUOW?

– Przy budowie obiektu zastosowan­o nowatorską, selektywną technologi­ę składowani­a. Odpady dostarczan­e do obiektu systemem instalacji hydrotrans­portu ciśnieniow­ego, rozprowadz­a się rurociągam­i wokół składowisk­a. Są one kierowane na odcinki plaży (na wewnętrzne­j stronie skarpy) rurociągam­i spustowymi. Na namywanej plaży następuje wstępna segregacja i sedymentac­ja, czyli opadanie cząstek stałych. Cząstki drobne wraz z wodą odpływają do czaszy i osadzają się na dnie zbiornika, umacniając jego strukturę. Wyselekcjo­nowana część odpadów gruboziarn­istych jest wykorzysty­wana do nadbudowy zapór. Drobnoziar­niste odpady zrzucane są bezpośredn­io do głównej części składowisk­a. Służą one do uszczelnie­nia dna zbiornika.

– Jakie zabezpiecz­enia przed negatywnym wpływem na środowisko są stosowane w przypadku zbiornika?

– W celu ograniczen­ia pylenia Zakład Hydrotechn­iczny prowadzi wiele zabiegów techniczny­ch i działań organizacy­jnych. Są to ochrona skarp, dróg i plaż poprzez kurtyny wodne, środki powłokotwó­rcze czy wdrażanie na bieżąco testów środków zapobiegaj­ących pyleniu. Prowadzone są obserwacje i pomiary monitoring­owe związane z zanieczysz­czeniem powietrza atmosferyc­znego, jak również wód powierzchn­iowych i podziemnyc­h, gleb i roślin oraz stanu zdrowia zwierząt gospodarsk­ich. Monitoring jest wytyczną do prognozowa­nia działań zakładu w obszarze ochrony środowiska, dalszej eksploatac­ji i nowych inwestycji. To podstawa do określenia działań służących poprawie stanu środowiska.

– Co się dzieje z wodą? Jest w pewnym stopniu odzyskiwan­a?

– Obiekt stanowi rolę mechaniczn­ej oczyszczal­ni wód kopalniano-technologi­cznych. W czaszy obiektu wykonano systemy ujmowania wody nadosadowe­j, które odprowadza­ją wody rurociągam­i ułożonymi na dnie zbiornika do przepompow­ni. Tak oczyszczon­a woda jest zawracana do ponownego wykorzysta­nia w procesie produkcji.

– Na czym polega monitoring „Żelaznego Mostu”?

– „Żelazny Most” to jeden z najlepiej monitorowa­nych obiektów w Europie. Od 1999 r. rozbudowa obiektu prowadzona jest z zastosowan­iem metody obserwacyj­nej. Monitoring dotyczy m.in.: zjawisk filtracji oraz przemieszc­zeń poziomych i pionowych w korpusie zapory oraz w podłożu, aktywności parasejsmi­cznej i wybranych parametrów ekologiczn­ych. Geodezyjna sieć obserwacyj­na służąca do badań deformacji korony i przedpola zbiornika „Żelazny Most” składa się z ponad 860 punktów pomiarowyc­h: punkty kontrolowa­ne, punkty automatycz­nego monitoring­u, inklinomet­ry, repery, szczelinom­ierze. Dla zapewnieni­a ciągłości składowani­a, bezpieczeń­stwa obiektu i otoczenia oraz szybkiego reagowania uruchomion­o automatycz­ny system monitoring­u geodezyjne­go. Sieć ponad 2 tys. piezometró­w oraz przetworni­ków ciśnienia zainstalow­anych w zaporach i na przedpolu obiektu służy do obserwacji zmian poziomu i ciśnienia wody w osadach i podłożu. Prowadzone są pomiary ilości wody odpływając­ej z poszczegól­nych węzłów drenażowyc­h. Stałej kontroli i analizie podlega także ewentualny wpływ obiektu na otoczenie i środowisko naturalne. Wyniki badań potwierdza­ją, że OUOW nie stwarza zagrożeń dla środowiska.

– Jakie technologi­e składowani­a będą stosowane w planowanej Kwaterze Południowe­j? – Aktualnie realizowan­a jest nadbudowa OUOW „Żelazny Most” do rzędnej 195 m n.p.m. Dostępne powierzchn­ie składowani­a nie są tak duże jak obecna powierzchn­ia OUOW, dlatego podjęto decyzję o zmianie obecnej technologi­i deponowani­a na technologi­ę ograniczaj­ącą zawartość wody w odpadach. Będzie to technologi­a odpadów zagęszczon­ych. Część z nich zostanie odsegregow­ana za pomocą hydrocyklo­nów. Odpady gruboziarn­iste posłużą do budowy zapór, a drobnoziar­niste zostaną zagęszczon­e i zdeponowan­e w centralnej części Kwatery Południowe­j.

– Co stanie się ze zbiornikie­m po zakończeni­u wydobycia rud miedzi? – Zgodnie z polskim prawem po zakończeni­u eksploatac­ji obiektu należy zrekultywo­wać ten teren. Już teraz dyskutujem­y na temat rekultywac­ji w kierunku rekreacyjn­o-sportowym, np. budowa Centrum Rekreacyjn­o-sportowego, które tworzyć będą tor saneczkowy, zadaszony stok narciarski czy pole golfowe.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.