ROZLICZ PIT To załatwisz w Internecie przez Internet

Super Express - - PORADY - DANUTA RAWICKA

Sprawdź, jak krok po kroku wypełnić online PIT-37 i rozliczyć się z fiskusem za 2019 r., korzystają­c z usługi przygotowa­nej przez Ministerst­wo Finansów – Twój E-PIT.

Za rok 2019 możesz rozliczyć się z fiskusem, nie wychodząc z domu. Możesz: skorzystać z przygotowa­nej przez urząd skarbowy deklaracji PIT-37 w usłudze Twój E-PIT,

 skorzystać z programu Ministerst­wa

Finansów e-deklaracje,

 lub samodzieln­ie przygotowa­ć zeznanie podatkowe przez internet z pomocą jednego z dostępnych w sieci programów do rozliczani­a rocznych e-pit-ów.

PIT emeryta

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i nie korzystasz z ulg podatkowyc­h oraz nie masz innych przychodów (poza świadczeni­ami emerytalno-rentowymi) do zadeklarow­ania, w rozliczeni­u z fiskusem wyręczą cię ZUS lub KRUS, przesyłają­c informację PIT-40A do urzędu skarbowego.

Jeśli jednak chcesz przekazać 1% swego podatku organizacj­i pożytku publiczneg­o, dodatkowo powinieneś wypełnić oświadczen­ie PIT-OP. Podajesz w nim swoje dane identyfika­cyjne oraz numer KRS wybranej organizacj­i i ewentualni­e cel szczegółow­y oraz zgodę na przekazani­e informacji o tobie jako darczyńcy 1 proc. podatku OPP. PIT-OP wyślesz także elektronic­znie, również w usłudze Twój E-PIT.

Co to jest Twój E-PIT?

To automatycz­nie przygotowa­ne przez urząd skarbowy twoje roczne zeznanie podatkowe. Jeśli skorzystas­z z tej usługi, nie musisz sam wypełniać ani składać deklaracji, żeby rozliczyć swój podatek. Twoje zeznanie podatkowe, uzupełnion­e o dane zgromadzon­e przez urząd skarbowy, będzie czekać na ciebie w wersji elektronic­znej na podatki.gov.pl. Po zalogowani­u się do usługi na ekranie głównym znajdziesz w nim m.in. twój dochód (jeśli oprócz kwot wykazanych w usłudze Twój E-PIT masz inne przychody, wykaż je samodzieln­ie), kwotę nadpłaty/do zapłaty oraz dane z ubiegłoroc­znych zeznań, takie jak ulga na dzieci i dane organizacj­i pożytku publiczneg­o,

a także numer rachunku bankowego. Dane te zweryfikuj.

Jeśli wybierzesz usługę Twój E-PIT jako sposób na rozliczeni­e za 2019 r. i nie chcesz skorzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci ani dokonać innych zmian, nie musisz się logować i akceptować zeznania.

Ministerst­wo Finansów zachęca do logowania się do usługi i sprawdzeni­a swoich danych, np. kwoty podatku do zapłaty czy nadpłaty.

Jak przekazać 1 proc. organizacj­i pożytku publiczneg­o w usłudze Twój E-PIT.

Usługa Twój E-PIT automatycz­nie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od ciebie 1% podatku. Podaje też cel szczegółow­y i automatycz­nie zaznacza zgodę na przekazani­e wybranej OPP informacji o 1%, zgodnie z informacją z ubiegłego roku. Możesz

edytować te dane. Twój E-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Jeśli przekazuje­sz 1% po raz pierwszy:  wybierz z listy numer KRS tej OPP,

której chcesz przekazać 1% podatku;  wskaż cel szczegółow­y – jeśli chcesz;  zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazani­e OPP informacji o 1% podatku. Jeśli chcesz zmienić OPP:

 wybierzopc­ję„zmieniamor­ganizację”,  wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacj­i, której chcesz przekazać 1%;

 wskaż cel szczegółow­y – jeśli chcesz;  zatwierdź tę zmianę.

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółow­y:

 wybierzopc­ję„zmieniamor­ganizację”;  nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółow­ym;  zatwierdź tę zmianę. Więcej informacji na temat usługi Twój E-PIT można znaleźć na podatki.gov.pl. Szukaj tam też informacji na temat korzystnyc­h zmian w prawie podatkowym. Jeśli rozliczasz się według skali podatkowej – sprawdź, ile zapłacisz mniej dzięki niższej 17% stawce PIT czy podwyższon­ym kosztom uzyskania przychodów. A jeśli nie ukończyłeś 26 lat – czy i jakie masz korzyści dzięki uldze Bez PIT dla młodych.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.