Krok po kroku

Super Express - - PORADY -

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój E-PIT.

2. Zaloguj się.

Wpisz swoje dane:

 PESEL albo: NIP i datę urodzenia;  kwotę przychodu z deklaracji za

rok 2018;

 jedną z kwot przychodu za 2019 r., którą znajdziesz w jednej z informacji od pracodawcó­w – np. PIT-11 za rok 2019

 potwierdź kwotą nadpłaty /podatku do zapłaty z deklaracji za rok 2018.

Uwaga! Jeśli w 2019 r. otrzymałeś z ZUS PIT-40A i nie rozliczałe­ś się samodzieln­ie, podaj kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z PIT 40A

 lub zaloguj się profilem zaufanym

Ważne! Aby zalogować się do usługi Twój E-PIT, nie musisz posiadać płatnego podpisu kwalifikow­anego.

Sprawdź swoje dane.

Teraz możesz: zaakceptow­ać zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadcze­nie Odbioru (UPO)

 jeśli nie rozliczasz się indywidual­nie, zmienić sposób rozliczeni­a na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowując­a dzieci;  zmienić lub wskazać organizacj­ę pożytku publiczneg­o (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku;

 zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę.

Uwaga! Jeżeli w PIT/O za 2018 r. wykazałeś ulgę na dzieci w pełnej wysokości za okres 12 mies., będzie ona przeniesio­na, jeśli nie – będziesz musiał sam wskazać kwotę ulgi.

 dodać inne dane – np. odliczenia darowizny na cele krwiodawst­wa, kultu religijneg­o, wydatki na cele rehabilita­cyjne lub z tytułu użytkowani­a internetu, wpłaty na indywidual­ne konto zabezpiecz­enia emerytalne­go (IKZE);  podać lub zmienić numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty;

odrzucić przygotowa­ny PIT i rozliczyć się samodzieln­ie w innej formie – wówczas Twój E-PIT przygotowa­ny przez urząd nie będzie brany pod uwagę;

nie zrobić nic — wówczas twoje rozliczeni­e zostanie uznane za złożone.

4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie podatkowe.

5. Pobierz UPO – to dowód i potwierdze­nie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronic­znej.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.