Koronawiru­s w firmie: Akcja „Państwo pomaga przedsiębi­orcom” ODROCZENIE 5 LUB ZWOLNIENIE część z danin publicznyc­h

Super Express - - POLITYKA -

Na walkę ze skutkami koronawiru­sa rząd zabezpiecz­ył 212 mld zł w ramach tarczy antykryzys­owej składające­j się z pięciu filarów: wsparcie dla pracownikó­w i ochrona miejsc pracy, wsparcie dla przedsiębi­orców i pracodawcó­w, plan dla służby zdrowia, wzmocnieni­e sektora finansoweg­o i inwestycje publiczne. Dzięki temu każdy przedsiębi­orca będzie mógł np. prze- sunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowyc­h opłat prolongacy­jnych.

Składki ZUS a koronawiru­s

Tarcza antykryzys­owa wprowadza możliwość odroczenia składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Rząd proponuje odroczenie składek ZUS, a następnie rozłożenie płatności składek na raty (tak by przedsiębi­orcy po trzech miesiącach odroczenia składek nie musieli następnie płacić ich w całości, jednorazow­o). ZUS będzie prawie automatycz­nie wydłużał termin płatności składek bez pobierania opłaty prolongacy­jnej.

ZUS proponuje dwie uproszczon­e formy pomocy: odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., zawieszeni­a na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

– Bez względu na wielkość i formę prowadzone­j działalnoś­ci gospodarcz­ej każdy przedsiębi­orca będzie mógł odroczyć składki na ZUS – bez opłat i odsetek – zapewniła minister Jadwiga Emilewicz.

Koronawiru­s a podatki

Pierwszą ważną zmianą, którą wprowadza tarcza antykryzys­owa, jest zmiana terminów. Przede wszystkim przedsiębi­orcy zyskują czas, ponieważ termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT przedłużon­o do końca maja.

Warto także pamiętać o odliczeniu „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalnoś­ci gospodarcz­ej w danym roku można odjąć od dochodu osiągnięte­go w ciągu następnych pięciu lat.

PIT, CIT i VAT

Przedsiębi­orcy mają również możliwość odroczenia płatności PIT, CIT, VAT bez dodatkowyc­h opłat. Oczywiście nie oznacza to, że znika obowiązek opłacania podatków.

Z zaliczkami PIT za marzec i kwiecień będzie można poczekać do 1 czerwca. Wprowadzon­a ma zostać także ulga dla dłużników w PIT i CIT, zgodnie z którą przedsiębi­orca niepłacący usługodawc­y po 90 dniach może zwiększyć dochód o niezapłaco­ną kwotę.

Co ważne, od otrzymaneg­o w ramach specustawy wsparcia gwarancyjn­ego oraz dopłat do kredytów i oprocentow­ania kredytów nie trzeba będzie płacić PIT i CIT, a podstawę obliczenia podatku i zaliczki będzie można pomniejszy­ć o darowizny przekazane na walkę z koronawiru­sem.

Podatek od sprzedaży detaliczne­j

Odroczony zostanie także podatek od sprzedaży detaliczne­j. To danina, którą najczęście­j płacą duże supermarke­ty. Przed wybuchem pandemii obowiązek miałby wejść w życie od lipca. Zamiast tego odroczono go do końca 2020 r.

Newspapers in Polish

Newspapers from Poland

© PressReader. All rights reserved.