En­gar­ra­fa­men­to par­la­men­tar

Sábado - - ASEMANA -

Es­tá ca­da vez mais di­fí­cil en­con­trar lu­gar no es­ta­ci­o­na­men­to da As­sem­bleia da Re­pú­bli­ca re­ser­va­do a de­pu­ta­dos, as­ses­so­res e a jor­na­lis­tas. Na se­ma­na pas­sa­da, uma as­ses­so­ra par­la­men­tar con­tou 1h40 até con­se­guir fi­nal­men­te es­ta­ci­o­nar o car­ro no par­que.

Newspapers in Portuguese

Newspapers from Portugal

© PressReader. All rights reserved.