ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ

Al Raya Sport - - News -

رﺻــــﺪت اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻟــــﻠــــﺒــــﻄــــﻮﻟــــﺔ ﺟـــــــﻮاﺋـــــــﺰ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ ﻟـــﻠـــﺠـــﻤـــﺎﻫـــﻴـــﺮ، وﺗــــــﻢ اﻟــﺴــﺤــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺘـــﺬاﻛـــﺮ أﻣـــــﺲ، وﻗـــﺎم ﻋــــــﻠــــــﻲ اﻟــــــﺮﻣــــــﻴــــــﺤــــــﻲ ﻣـــــﺪﻳـــــﺮ اﻟـــﺒـــﻄـــﻮﻟـــﺔ ﺑـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﻟـــﺠـــﻮاﺋـــﺰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻔــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻋــﻘــﺐ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت أﻣﺲ.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Qatar

© PressReader. All rights reserved.