BMW X2

Cel mai mic „SUV-co­u­pé“al măr­cii ba­va­re­ze com­ple­te­a­ză lo­cul li­ber din­tre X1 și X3, însă es­te mai mult de­cât un mo­del „de umplutură“. Test cu ver­si­u­nea di­e­sel de 190 CP și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Cle­mens Hir­schfeld Tra­du­ce­re: Cris­tian Omăt Fo­to: BMW

Ba­va­re­zii au lan­sat încă un cros­so­ver în ga­mă, între X1 și X3.

S-ar pu­tea cre­de că un SUV-co­u­pé ca X2 se re­mar­că doar prin as­pect. Altmin­teri, mași­na es­te mi­că, nu toc­mai prac­ti­că și mai scum­pă de­cât fra­te­le de plat­for­mă X1. Să fie cu­loa­rea au­rie gal­va­ni­că a mași­nii de test cu ade­vă­rat sin­gu­rul ar­gu­ment pe ca­re se ba­ze­a­ză vânză­ri­le?

De­sig­ne­ri­lor li s-a per­mis să se joa­ce mai li­ber cu une­le din­tre ele­men­te­le sti­lis­ti­ce ca­rac­te­ris­ti­ce măr­cii, așa că au întors ra­dia­to­rul cu su­sul în jos și au tran­splan­tat si­gla alb-al­bas­tră pe mon­tan­tul C. În anii ’70, em­ble­ma tro­na în ace­as­tă po­ziție doar pe co­u­pé-uri­le ade­vă­ra­te, pre­cum 3.0 CSL. To­tuși, li­ni­i­le lui X2 amin­tesc mai de­gra­bă de ele­ga­nța unei spor­ti­ve com­pac­te.

Ace­as­tă im­pre­sie se con­ti­nuă și la in­te­ri­or. Po­ziți­o­na­te mai jos de­cât în X1, scau­ne­le sport fi­ni­sa­te cu pi­e­le Alcan­ta­ra ofe­ră o efi­ci­en­tă su­sți­ne­re la­te­ra­lă și se in­te­gre­a­ză per­fect în mași­nă. Din cau­za ge­a­mu­ri­lor des­tul de scun­de, pre­cum și a mon­ta­nți­lor A și C ma­si­vi, vi­zi­bi­li­ta­tea de jur împre­jur es­te mo­de­ra­tă. Pen­tru 410 eu­ro în plus, o ca­me­ră fa­ci­li­te­a­ză ma­ne­vre­le de par­ca­re cu spa­te­le, iar pen­tru încă 359 de eu­ro, sen­zo­rii lui X2 aju­tă la ma­ne­vre­le de par­ca­re.

Atât timp cât pe ban­che­tă se află nu­mai do­uă per­soa­ne, par­tea din spa­te a ha­bi­ta­clu­lui ră­mâne plă­cut de ae­ri­si­tă. Nu­mai fap­tul că pla­fo­nul are o li­nie doar ușor încli­na­tă fa­ce ca aceștia să nu-l atin­gă cu ca­pul. În com­par­ti­men­tul pen­tru ba­ga­je, to­tul es­te va­ria­bil: spă­ta­rul lo­cu­ri­lor din spa­te e for­mat din trei seg­men­te ra­ba­ta­bi­le in­di­vi­dual, ce­ea ce per­mi­te ex­tin­de­rea vo­lu­mu­lui por­tba­ga­ju­lui până la 1355 l. Vo­lu­mul stan­dard es­te de 470 l, cu doar 35 mai mic de­cât al ce­lui de la X1, fra­te­le său cu 8 cm mai lung și cu cir­ca 1800 de eu­ro mai ief­tin.

Info­tain­men­tul de ca­li­ta­te re­pre­zin­tă una din­tre com­pe­te­nțe­le re­cu­nos­cu­te ale măr­cii BMW, acest lu­cru fi­ind va­la­bil și pen­tru cos­ti­si­to­rul sis­tem mul­ti­me­dia de 2962 de eu­ro cu ecran tac­til de 8,8 in­chi. Aces­ta fun­cți­o­nea­ză ra­pid, es­te lo­gic struc­tu­rat și răs­pun­de per­fect la co­men­zi­le vo­ca­le, sin­gu­rul lu­cru ca­re îi lip­sește fi­ind fun­cția de con­trol prin ges­turi.

Mult sport, puțin con­fort

În echi­pa­rea de se­rie, mo­to­rul di­e­sel de 2 li­tri es­te cu­plat cu tra­cți­u­nea in­te­gra­lă, ca­re dis­tri­bu­ie va­ria­bil cu­plul ma­xim de 400 Nm că­tre roți­le din față sau ce­le din spa­te, așa încât, nici chiar iar­na, X2 nu are pro­ble­me cu tra­cți­u­nea. To­tuși, răs­pun­sul cu­ti­ei stan­dard au­to­ma­te cu opt trep­te are une­ori mo­men­te de ezi­ta­re.

Cu di­re­cția sa pre­ci­să, X2 se com­por­tă ex­ce­lent pe tra­se­e­le vi­ra­ja­te, dar sus­pen­sia sport es­te une­ori du­ră pe su­pra­fețe ne­re­gu­la­te, in­di­fe­rent de se­ta­rea amor­ti­zoa­re­lor.

Frâna­rea poa­te fi bi­ne do­za­tă, iar cei 33,7 m până la opri­rea de la 100 km/h sunt o va­loa­re de top. Pe de altă par­te, mași­na de test, ce cântă­rea 1676 kg, a înre­gis­trat un sprint 0–100 km/h în 7,8 se­cun­de. Deși di­e­se­lul pa­re pu­ter­nic, es­te mai puțin tem­pe­ra­men­tal. Re­zer­vat e și în pri­vi­nța con­su­mu­lui, me­dia în test fi­ind de 7 l/100 km. Iar da­to­ri­tă sis­te­mu­lui de pu­ri­fi­ca­re du­blă a ga­ze­lor eșa­pa­te, prin in­je­cția de uree și de­po­zi­ta­rea NOX, es­te unul din­tre pri­me­le pro­pul­soa­re ca­re res­pec­tă stric­tul stan­dard Eu­ro 6d Temp.

Așa­dar, pe lângă de­sig­nul atră­gă­tor, exis­tă și ar­gu­men­te re­zo­na­bi­le pen­tru acest SUV-co­u­pé ne­re­zo­na­bil.

Cu­să­tu­ri­le co­lo­ra­te înfru­mu­sețe­a­ză as­pec­tul ha­bi­ta­clu­lui pre­luat de la X1.

Co­mu­ta­toa­re­le sis­te­mu­lui de in­fo­tain­ment, ale sis­te­mu­lui de sus­pen­sie și ale frânei de stați­o­na­re sunt pla­sa­te în ju­rul noii ma­ne­te de se­lec­ta­re a trep­te­lor cu­ti­ei au­to­ma­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.