Sa­lo­nul de la Ge­ne­va

No­ul Au­di A6, un bre­ak din Sue­dia, do­uă SUV-uri din Co­re­ea și Ja­po­nia, unul elec­tric, o li­mu­zi­nă din Fra­nța și sen­zați­o­na­lul 911 GT3 RS. Aces­tea au fost câte­va din­tre ve­de­te­le Sa­lo­nu­lui au­to de la Ge­ne­va.

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Andre­as Of Fo­to: T. Sag­meis­ter, Au­di

No­ul Au­di A6, un bre­ak sue­dez, do­uă SUV-uri din Co­re­ea și

Ja­po­nia, unul elec­tric, o li­mu­zi­nă din Fra­nța și sen­zați­o­na­lul 911 GT3 RS. Aces­tea au fost câte­va din­tre ve­de­te­le Sa­lo­nu­lui de la Ge­ne­va.

Au­di A6 Pa­tru sunt Quat­tro!

Nu e chiar sim­plu ca o mași­nă no­uă să fie mai ușoa­ră, însă și mai spați­oa­să, mai di­gi­ta­lă și mai asis­ta­tă. De­sig­nul să sa­ră în ochi, dar să nu spe­rie. Mai ales în cla­sa su­pe­ri­oa­ră, un­de cli­e­nții sunt fi­de­li și cri­tici. Cu A6, Au­di ajun­se­se în de­fen­si­vă față de Se­ria 5 de la BMW și Cla­sa E de la Mer­ce­des, cu toa­te că, până de cu­rând, mo­de­lul A6 a fost reușit, iar în tes­te­le com­pa­ra­ti­ve, s-a pu­tut afir­ma în fața con­cu­re­nței mai ti­ne­re. A fa­ce bi­ne­le și mai bi­ne re­pre­zin­tă o pro­vo­ca­re, iar res­pon­sa­bi­lul aces­tei se­rii, Re­nald Las­sow­ski, de­sig­ne­rul de ex­te­ri­or Andre­as Min­dt și co­le­gii lor au luat-o în se­ri­os.

„A fost foar­te dis­trac­tiv“, a spus Min­dt. Plin de pa­si­u­ne, ne-a po­ves­tit des­pre jan­te­le cu un țol mai mari, ca­re scur­te­a­ză vi­zual bo­tul mași­nii, des­pre ari­pi­le pro­e­mi­nen­te și des­pre ecar­ta­men­tul puțin mai lat, ca­re, toa­te, „pun în evi­de­nță mult mai mult tra­cți­u­nea in­te­gra­lă“. Apoi, ne-a amin­tit is­to­ria: în 1980, Au­di a par­cat un Quat­tro co­lțu­ros și lat la Sa­lo­nul au­to de la Ge­ne­va. Aco­lo, 38 de ani mai târziu, a fost pre­zen­tat în pre­mi­e­ră no­ul A6.

În timp ce unii vor re­cu­noaște gri­la sin­gle-fra­me mai co­lțu­roa­să și mai apla­ti­za­tă, șo­fe­rul își va da se­a­ma ime­diat, du­pă vo­la­nul mai su­plu, că es­te vor­ba de no­ul A6, în ca­re până la trei dis­play-uri îi ofe­ră toa­te in­for­mați­i­le și ce­le mai mul­te fun­cții. Cel din mij­loc es­te înca­drat într-o fru­moa­să ra­mă re­a­li­za­tă din­tr-o com­bi­nație de lemn și alu­mi­niu, in­clu­zând și o in­tar­sie „Quat­tro“ilu­mi­na­tă. În echi­pa­rea stan­dard exis­tă un sis­tem de na­vi­gație și un mo­ni­tor de 8,6 in­chi, dar ver­si­u­nea de 10,3 in­chi și ta­ho­me­trul cu dis­play de 12,3 in­chi cos­tă în plus.

Atent și eco­nom

Mai mult spațiu în toa­te di­re­cți­i­le, noi scau­ne con­for­ta­bi­le și o an­ti­fo­na­re mai bu­nă îl pla­se­a­ză pe A6 mai aproa­pe de A8. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru sis­te­me­le de asis­te­nță: până la 38 de sis­te­me au gri­jă de mași­nă, de pi­e­toni și de me­di­ul încon­ju­ră­tor într-un un­ghi de 360 de gra­de. În spa­te­le par­bri­zu­lui es­te mon­ta­tă o ca­me­ră, iar într-unul din­tre ce­le pa­tru ine­le ale lo­go­u­lui, un sen­zor de in­fra­roșu. În stânga gri­lei ra­dia­to­ru­lui, un ra­dar mă­soa­ră dis­ta­nțe­le, iar în dre­ap­ta, un la­ser sca­nea­ză – am­bii sunt încăl­ziți.

Las­sow­ski ne-a vor­bit des­pre di­fi­ci­la sar­ci­nă de a con­strui o mași­nă ușoa­ră, mai ales că mo­de­lul pre­ce­dent de­ja co­nți­nea mult alu­mi­niu. To­tuși, in­gi­ne­rii au reușit să re­du­că greu­ta­tea cu aproa­pe 30 kg, cu de­ta­lii pre­cum etri­e­re mai ușoa­re, dar teh­no­lo­gia înglo­ba­tă a anu­lat ime­diat acel câștig: A6 are o pro­pul­sie mild hy­brid, cu mo­tor în șa­se ci­lin­dri și sis­tem de 48 V. Ace­as­ta per­mi­te ca mo­to­rul să se poa­tă de­cu­pla între 55 și 160 km/h și să re­por­neas­că prin in­ter­me­di­ul cu­re­lei de tran­smi­sie, în vre­me ce sis­te­mul stop/start îl oprește la ru­la­rea cu până la 22 km/h. În com­bi­nație cu sis­te­mul de re­cu­pe­ra­re de 12 kW, mo­to­rul eco­no­mi­sește până la 0,7 li­tri de car­bu­rant – to­tuși, vom ve­ri­fi­ca asta.

No­ul A6 poa­te fi co­man­dat înce­pând cu mij­lo­cul lu­nii mar­tie, ca V6 TDI și TFSI (286 și 340 CP), pri­me­le exem­pla­re ur­mând să ajun­gă în iu­nie la dealeri și cli­e­nți.

De­sign nou: gri­lă an­gu­la­ră, „ma­xi­la­re“la­te

Bord di­gi­tal, pre­cum în A7 și A8, look cool și de ca­li­ta­te – teh­no­lo­gie înal­tă în com­bi­nație cu ar­tă meșteșu­gă­re­as­că

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.