Re­nault și Nis­san – mo­bi­li­ta­tea vi­i­to­ru­lui

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Cei doi par­te­neri din alia­nță par a fi pre­gă­tiți să se com­ple­te­ze. La Ge­ne­va, Re­nault a avut ca no­u­ta­te ma­jo­ră un ve­hi­cul-ro­bot des­ti­nat spe­cial tran­spor­tu­lui au­to­nom în oraș, iar Nis­san a avut drept te­mă prin­ci­pa­lă ac­ce­le­ra­rea elec­tri­fi­că­rii. Con­cep­tul EZ-GO es­te un ve­hi­cul-ro­bot elec­tric și com­plet au­to­nom, des­ti­nat de că­tre Re­nault mo­bi­li­tății ur­ba­ne la ce­re­re, vi­zi­u­nea im­pli­când po­si­bi­li­ta­tea uti­li­za­to­ri­lor de a se de­pla­sa din­tr-o lo­cație pre­ci­să, o stație sau un punct lo­ca­li­zat, prin in­ter­me­di­ul unei apli­cații de smar­tpho­ne. De par­tea ce­a­lal­tă, Nis­san a anu­nțat con­cep­tul IMx KURO, o îmbu­nă­tăți­re a con­cep­tu­lui ca­re a de­bu­tat la To­kyo, in­te­grând de acum teh­no­lo­gia ino­va­toa­re Brain-toVe­hi­cle (B2V).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.