No­ul E-Ty­pe

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Nu, nu are doar do­uă lo­curi, mo­tor cu șa­se ci­lin­dri sub o ca­po­tă im­pre­si­o­nan­tă și nu es­te nici co­u­pé sau road­ster, dar, exact ca le­gen­da­ra mași­nă sport a ani­lor ’60, pri­mul au­to­mo­bil elec­tric al lui Ja­guar re­pre­zin­tă o pia­tră de ho­tar pen­tru acest con­struc­tor – și nu nu­mai. Lung de aproa­pe 4,7 me­tri, i-Pa­ce are șan­se să se po­ziți­o­ne­ze la vârful re­vo­luți­ei „elec­tri­ce“.

Ba­te­ria con­su­ma­tă poa­te fi încăr­ca­tă până la 80% în nu­mai 45 de mi­nu­te, cu aju­to­rul unui încăr­că­tor de 100 kW. 15 mi­nu­te sunt su­fi­ci­en­te pen­tru o au­to­no­mie de 100 km. Încăr­ca­re ra­pi­dă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.