Inter­zi­ce­rea di­e­se­lu­ri­lor?

Ide­ea că Ger­ma­nia in­ter­zi­ce mași­ni­le di­e­sel a fă­cut ra­pid încon­ju­rul lu­mii. Dar oa­re „ța­ra di­e­se­lu­lui“chiar va apli­ca „di­e­sel ban“?

Auto Motor Sport - - CONTENTS - Text: Oraan Măr­cu­les­cu Fo­to: pro­du­că­tori

Mă­suri pen­tru re­du­ce­rea po­luă­rii

La fi­na­lul lu­nii fe­brua­rie, cel mai înalt for le­gis­la­tiv ger­man a de­cis că es­te per­fect le­gal (și nu con­tra­vi­ne le­gis­lați­ei UE) ca mu­ni­ci­pa­li­tăți­le să im­pu­nă mă­suri ra­di­ca­le, de ge­nul in­ter­zi­ce­rii mași­ni­lor di­e­sel po­luan­te în orașe, da­că nu­mai așa se poa­te re­du­ce ra­pid ame­ni­nța­rea la adre­sa să­nă­tății po­pu­lați­ei. Ei bi­ne, mass-me­dia și mai ales so­cial me­dia au de­na­tu­rat in­for­mația, în stil „alter­na­ti­ve fac­ts“. Iar ști­rea ca­re a fă­cut ra­pid încon­ju­rul lu­mii a fost că Ger­ma­nia (ța­ra di­e­se­lu­lui!) va in­ter­zi­ce mași­ni­le di­e­sel.

O de­ci­zie ra­di­ca­lă, ca­re a pro­vo­cat pa­ni­că în rândul ce­lor 15 mi­li­oa­ne de ne­mți cu mașini di­e­sel. Și ca­re, evi­dent, a dus la o no­uă re­a­cție de re­zis­te­nță din par­tea in­dus­tri­ei au­to ger­ma­ne, de­loc dis­pu­să să re­nu­nțe cu una, cu do­uă la teh­no­lo­gia cea mai pro­fi­ta­bi­lă pen­tru acest ade­vă­rat co­los eco­no­mic eu­ro­pe­an.

Mai avem ne­voie de di­e­sel?

Con­form Bloom­berg, Mat­thias Müller ar fi de­cla­rat, chiar la Sa­lo­nul au­to de la Ge­ne­va, că: „Di­e­se­lul va re­naște în vi­i­to­rul apro­piat, de­oa- re­ce oa­me­nii ca­re au con­dus mașini di­e­sel până acum re­a­li­ze­a­ză că e un con­cept via­bil. Du­pă ce vom con­fir­ma că di­e­se­lul es­te și pri­e­te­nos cu me­di­ul, nu veți mai avea mo­ti­ve să nu cum­pă­rați o mași­nă di­e­sel“. Ate­nție, e o de­cla­rație veni­tă chiar din par­tea șe­fu­lui com­pa­ni­ei au­to ca­re a de­cla­nșat scan­da­lul Di­e­sel­ga­te...

To­tuși, ide­ea că di­e­se­lul ar fi „pri­e­te­nos cu me­di­ul“es­te din ca­te­go­ria „alter­na­ti­ve fac­ts“. Co­rect e să spu­nem că, da­to­ri­tă emi­si­i­lor de CO2 mai re­du­se chiar și cu 30%, mo­toa­re­le di­e­sel afec­te­a­ză mai puțin me­di­ul de­cât mo­toa­re­le pe ben­zi­nă com­pa­ra­bi­le. De ace­ea, pen­tru atin­ge­rea obi­ec­ti­ve­lor UE de re­du­ce­re a emi­si­i­lor de ga­ze cu efect de se­ră, di­e­se­lul a de­venit așa de im­por­tant pe plan eu­ro­pe­an, iar emi­si­i­le de di­o­xid de car­bon, un fac­tor ese­nțial la omo­lo­ga­rea și ta­xa­rea mași­ni­lor.

Însă in­dus­tria au­to omi­te cu bu­nă ști­i­nță că acest lu­cru era va­la­bil înain­te ca scan­da­lul Di­e­sel­ga­te să re­le­ve un pe­ri­col mult mai ma­re și ime­diat pen­tru po­pu­lație: emi­si­i­le de NOX și de par­ti­cu­le fi­ne. Exact mo­ti­vul pen­tru ca­re SUA și Ja­po­nia au nor­me an­ti­po­lua­re ca­re nu au per­mis pro­li­fe­ra­rea mași­ni­lor di­e­sel. Exact mo­ti­vul pen­tru ca­re Orga­ni­zația Mon­dia­lă a Să­nă­tății a in­clus mo­toa­re­le di­e­sel în to­pul ce­lor mai pe­ri­cu­loa­se sur­se ca­re duc la apa­riția can­ce­ru­lui. Și exact mo­ti­vul pen­tru ca­re noi­le mă­su­ră­tori WLTP (Wor­ldwi­de har­mo­ni­sed Li­ght ve­hi­cles Test Pro­ce­du­re) vor înlo­cui, de la 1 sep­tem­brie 2018, ac­tua­le­le stan­dar­de NEDC.

Di­e­se­lul și com­pro­mi­su­ri­le

În mod ilar, com­pa­nia Por­sche (par­te a gru­pu­lui VW) a anu­nțat re­cent că va re­nu­nța la mo­toa­re­le di­e­sel, mo­ti­vul in­vo­cat fi­ind ce­re­rea prea re­du­să din par­tea cli­e­nți­lor. Între timp, Au­di și Mer­ce­des in­te­gre­a­ză mo­toa­re­le di­e­sel în sis­te­me mild hy­brid sau plug-in hy­brid, iar BMW va do­ta stan­dard toa­te mași­ni­le di­e­sel cu sis­te­me SCR (Se­lec­ti­ve Ca­ta­ly­tic Re­duc­ti­on – ca­re, cu aju­to­rul adi­ti­vi­lor pe ba­ză de uree sau amo­niu, tran­sfor­mă emi­si­i­le de NO în azot și apă).

În vi­i­to­rul apro­piat, se pa­re că in­te­nția ma­ri­lor pro­du­că­tori au­to ger­mani es­te de a sa­cri­fi­ca di­e­se­luri-

le de mi­că ci­lin­dree, con­cen­trându-se pe di­e­se­lu­ri­le mari, ca­re echi­pe­a­ză SUV-uri și mașini de cla­se su­pe­ri­oa­re – ce­ea ce adu­ce și mar­je de pro­fit mai ri­di­ca­te. De­o­cam­da­tă, ni­cio com­pa­nie ger­ma­nă nu s-a ară­tat dis­pu­să să ur­me­ze exem­plul Toyo­tei, ca­re, la Ge­ne­va, a anu­nțat că, în acest an, va re­nu­nța to­tal la mo­toa­re­le di­e­sel în Eu­ro­pa (exce­pție fă­când uti­li­ta­re­le). Pro­pul­sia hi­bri­dă es­te o bu­nă alter­na­ti­vă la di­e­sel, dar câți se pot lău­da cu ex­pe­ri­e­nța ja­po­ne­zi­lor în ma­te­rie?

„Di­e­sel ban“– ur­mări

Opi­nia pu­bli­că a de­venit mult mai co­nști­en­tă în le­gă­tu­ră cu pe­ri­co­le­le mo­toa­re­lor ter­mi­ce, în spe­cial a ce­lor di­e­sel. Din ce în ce mai mul­te me­tro­po­le anu­nță pla­nuri am­biți­oa­se, de in­ter­zi­ce­re to­ta­lă a mași­ni­lor con­venți­o­na­le până în 2030–2040. Tren­dul e foar­te clar, pu­bli­cul înce­pe să su­sți­nă aces­te mă­suri, iar Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă es­te în plin pro­ces de mo­di­fi­ca­re a le­gis­lați­ei an­ti­po­lua­re. Sin­cer vor­bind, în aglo­me­ră­ri­le ur­ba­ne nu exis­tă alt an­ti­dot împo­tri­va mași­ni­lor di­e­sel po­luan­te de­cât in­ter­di­cția de a mai cir­cu­la. O mă­su­ră du­re­roa­să și cu mul­te efec­te se­cun­da­re so­ci­o­e­co­no­mi­ce. Dar sin­gu­ra via­bi­lă. De fe­lul cum va re­zol­va Ger­ma­nia ace­as­tă di­le­mă de­pin­de res­tul Eu­ro­pei. Chiar și Ro­mânia, un­de am vă­zut în nu­mă­rul tre­cut ce înse­am­nă inva­zia de mașini se­cond-hand ma­jo­ri­tar di­e­sel și foar­te ve­chi.

Practic, inter­zi­ce­rea mași­ni­lor di­e­sel în orașe es­te la fel ca inter­zi­ce­rea fu­ma­tu­lui în spați­i­le închi­se. E nor­ma­lă, lo­gi­că și spri­ji­ni­tă de stu­dii me­di­ca­le. Du­pă ca­re inter­zi­ce­rea to­ta­lă de­vi­ne mai ușoa­ră. Așa cum s-a întâmplat cu az­bes­tul sau cu ben­zi­na cu plumb. Sper doar ca de­ci­zi­i­le co­rec­te să nu sur­vi­nă prea târziu.

Es­te ofi­cial: în Ger­ma­nia, mu­ni­ci­pa­li­tăți­le au drep­tul le­gal de a in­ter­zi­ce mași­ni­le di­e­sel po­luan­te.

Se pa­re că sin­gu­ra so­luție via­bi­lă pen­tru eli­mi­na­rea po­luă­rii di­e­se­lu­ri­lor ve­chi es­te in­ter­di­cția de cir­cu­lație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.