Pi­la de com­bus­tie – pro­mi­si­u­ne deșar­tă sau so­luție de vi­i­tor?

Pa­si­o­nații tre­cuți de o anu­mi­tă vârstă își amin­tesc con­cep­te­le pe ba­ză de pi­lă de com­bus­tie ca­re inun­dau sa­loa­ne­le au­to pe la înce­pu­tul aces­tui se­col. Dar un­de sunt ele astă­zi?

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - dan.scar­lat@bur­da.ro

Acum vreo 10–15 ani, pe vre­mea când mași­ni­le elec­tri­ce nu prea exis­tau în ofer­te­le co­mer­cia­le ale con­struc­to­ri­lor ge­ne­ra­liști, fi­ind doar pro­mi­si­uni, mul­te bu­ta­fo­ri­ce, întru­chi­pa­te în con­cep­te au­to pe la di­ver­se sa­loa­ne, lu­mea vor­bea des­pre pi­la de com­bus­tie ca fi­ind so­luția ide­a­lă pen­tru vi­i­to­rul pro­pul­si­ei. Teh­no­lo­gia „fuel cell“es­te, cel puțin în uti­li­za­rea efec­ti­vă, com­plet ne­po­luan­tă, dar, cum­va, nu își gă­sește jus­ti­fi­ca­rea în lu­mea re­a­lă.

Re­cent, Ford și Daim­ler au anu­nțat că, în ace­as­tă va­ră, re­nu­nță la un join­tven­tu­re for­mat spe­cial pen­tru a dez­vol­ta împreu­nă teh­no­lo­gii fuel cell, com­pa­nie cu cir­ca 200 de an­ga­jați. Ford a me­nți­o­nat că va con­ti­nua dez­vol­ta­rea aces­tei teh­no­lo­gii „in-ho­u­se“. Pe de altă par­te, Di­e­ter Zet­sche, CEO-ul Daim­ler, a dat de­ja, cu alte oca­zii, une­le de­cla­rații ca­re au con­fir­mat că bran­dul ger­man se va con­cen­tra asu­pra ve­hi­cu­le­lor ali­men­ta­te de la ba­te­rii, în lo­cul ce­lor cu pi­lă de com­bus­tie. De ase­me­nea, Ge­ne­ral Mo­tors și Hon­da lu­cre­a­ză împreu­nă pen­tru a dez­vol­ta ace­as­tă idee, dar toc­mai au anu­nțat ex­tin­de­rea co­la­bo­ră­rii și pen­tru teh­no­lo­gia ba­te­ri­i­lor, una până la ur­mă afla­tă în „con­cu­re­nță“cu pi­la de com­bus­tie.

De alt­fel, GM es­te un pi­o­ni­er al con­cep­tu­lui fuel cell, dez­vol­tând încă din 1966 un ve­hi­cul ex­pe­ri­men­tal ca­re înglo­ba ace­as­tă so­luție – Elec­tro­van. Acum mai bi­ne de un de­ce­niu, sub­sem­na­tul a avut șan­sa să con­du­că un alt con­cept ca­re pă­rea avan­sat din acest punct de ve­de­re – Hi-Wi­re. Și to­tuși, mai e mult până de­par­te! OK, ma­re­le avan­taj al pi­lei de com­bus­tie în fața unei ba­te­rii cla­si­ce de acu­mu­la­tori es­te tim­pul mai re­dus de reîncăr­ca­re. Însă, cel puțin mo­men­tan, se pa­re că nu es­te su­fi­ci­ent. Nici mă­car ma­sa pro­prie al au­to­mo­bi­lu­lui nu e un avan­taj, in­sta­lația de pro­du­ce­re a ener­gi­ei elec­tri­ce fi­ind com­ple­xă și gre­oaie. Infras­truc­tu­ra es­te ex­trem de li­mi­ta­tă, com­bus­ti­bi­lul, scump, uti­li­za­rea de ma­te­ria­le scum­pe fa­ce ca pi­la de com­bus­tie în si­ne să cos­te mult, iar con­su­mul „de com­bus­ti­bil“e des­tul de ma­re. Așa încât es­te foar­te greu de spus astă­zi da­că va exis­ta un vi­i­tor pen­tru fuell cell sau da­că va ră­mâne o pro­mi­si­u­ne deșar­tă, așa cum a fost mo­to­rul cu pis­ton ro­ta­tiv în anii ’60–’70. Până ne lă­mu­rim, ne bu­cu­răm de puți­ne­le mo­de­le ast­fel echi­pa­te ca­re exis­tă de­ja – cum ar fi Hon­da Cla­ri­ty, des­pre ca­re pu­teți ci­ti un test la pa­gi­na 44.

GM Hy-Wi­re a fost un ve­hi­cul ca­re com­bi­na teh­no­lo­gia fuell cell cu co­men­zi­le in­te­gral „by-wi­re“, con­cept ce pro­mi­tea po­si­bi­li­tăți ex­tin­se de mo­du­la­ri­ta­te ale in­te­ri­o­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.