Cu Mini prin Tran­sil­va­nia

Auto Motor Sport - - EDITORIAL - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Mini Ro­mânia

Trei mașini năs­cu­te în Cow­ley au vi­zi­tat plai­u­ri­le mi­o­ri­ti­ce.

Au­zind des­pre in­te­re­sul tot mai cres­cut al tu­riști­lor bri­ta­nici pen­tru Tran­sil­va­nia, trei mașini năs­cu­te în Cow­ley au por­nit într-o ex­pe­diție prin lo­curi cu mul­tă tih­nă și ver­de­ață, un­de viața cur­ge alt­fel, oa­me­nii sunt mai buni, iar stre­sul es­te un cu­vânt cu sens ne­cu­nos­cut.

Omul (și mai ales ro­mânul) nu prețu­i­ește ni­ci­o­da­tă ce are și de­se­ori râvnește la pri­ve­liștea de pes­te gar­dul ve­ci­nu­lui. Aici, pot amin­ti mai ales fru­mu­seți­le na­tu­ra­le ale ță­rii noas­tre, pe ca­re le lă­săm să fie ad­mi­ra­te de tu­riștii străini, în timp ce „răs­foim“in­ter­ne­tul du­pă bi­le­te ief­ti­ne că­tre lo­curi înde­păr­ta­te. Să luăm, de exem­plu, zo­ne­le ru­ra­le din Tran­sil­va­nia. Es­te de­ja ce­le­bră dra­gos­tea pri­nțu­lui Char­les al Ma­rii Bri­ta­nii pen­tru sa­te­le tran­sil­vă­ne­ne Vis­cri, Va­lea Zlă­ta­nu­lui și Mi­cloșoa­ra, un­de și-a și cum­pă­rat câte­va pro­pri­e­tăți. În vi­zi­te­le frec­ven­te pe ca­re le fa­ce în ța­ra noas­tră, pri­nțul de Wa­les po­po­sește aproa­pe de fi­e­ca­re da­tă și la co­na­cul con­te­lui Ti­bor Kálno­ky, cu ca­re a le­gat o strânsă pri­e­te­nie. Ace­as­tă aso­ci­e­re a fă­cut ca Mi­cloșoa­ra să de­vi­nă o des­ti­nație foar­te po­pu­la­ră în rândul tu­riști­lor en­gle­zi dor­nici să des­co­pe­re li­niștea și ca­rac­te­rul au­ten­tic al sa­te­lor tran­sil­vă­ne­ne.

Cei trei oas­peți din Cow­ley

Pen­tru a da o no­tă ine­di­tă eveni­men­tu­lui de lan­sa­re a noi­lor mo­de­le Mini res­ti­li­za­te, im­por­ta­to­rul a or­ga­ni­zat o ex­pe­diție până în ini­ma Tran­sil­va­ni­ei, la des­ti­nația pre­fe­ra­tă a tu­riști­lor bri­ta­nici pe ca­re am me­nți­o­nat-o an­te­ri­or.

Star­tul eveni­men­tu­lui s-a dat într-un loc de­o­se­bit din Ca­pi­ta­lă, de­nu­mit „În cu­ib“. Es­te vor­ba de o su­per­bă ca­să con­stru­i­tă de ar­hi­tec­tul Paul Smă­răn­des­cu și re­a­du­să la viață de Șer­ban Stur­dza, ar­hi­tect și preșe­din­te al Ordi­nu­lui ar­hi­te­cți­lor din Ro­mânia. De alt­fel, clă­di­rea din stra­da Vul­tu­ri­lor a și fost in­clu­să în pa­gi­ni­le că­rții Ca­se din Bu­cu­rești – va­loa­rea prin res­tau­ra­re.

Ală­turi de ce­le trei mo­de­le Mini dis­po­ni­bi­le pen­tru in­vi­tați (un Coo­per D cu trei uși, un One D cu cinci uși, plus un in­ci­tant Coo­per S Ca­brio), în cur­tea ca­sei au fost pre­zen­ta­te și pa­tru ta­blo­uri în ulei re­a­li­za­te de ar­tis­tul Ami­rou Dial­lo, me­ni­te să ilus­tre­ze sim­bo­luri em­ble­ma­ti­ce ale Ma­rii Bri­ta­nii: re­gi­na Angli­ei, Be­a­tles, du­pă o fo­to­gra­fie fai­moa­să pe Abbey Road, Uni­on Jack su­pra­pus pe mo­de­lul Mini şi o ima­gi­ne cu Mini în ac­ţi­u­ne într-un ra­liu din anii ’60.

Pe dru­mul că­tre Mi­cloșoa­ra, vre­mea plă­cu­tă mi-a per­mis să mă bu­cur sub ce­rul li­ber de cei 192 CP ai unui Mini Coo­per S Ca­brio. Prin­ci­pa­la no­u­ta­te de na­tu­ră tehnică pe ca­re o adu­ce res­ti­li­za­rea es­te o no­uă tran­smi­sie cu am­breiaj du­blu și șap­te trep­te, ca­re îi con­fe­ră mo­de­lu­lui bri­ta­nic un răs­puns mai in­ci­siv atunci când es­te con­dus spor­tiv. Deși

e un ca­bri­o­let de mici di­men­si­uni (lo­cu­ri­le din spa­te ne­fi­ind cu ade­vă­rat uti­li­za­bi­le), Coo­per S im­pre­si­o­nea­ză prin con­for­tul la ru­la­re și prin mo­dul în ca­re ges­ti­o­nea­ză flu­xul cu­re­nți­lor de aer, mer­sul cu pla­fo­nul co­bo­rât fi­ind con­for­ta­bil și la vi­te­ze ca­re de­pășesc pra­gul de 100 km/h.

Des­ti­nație de po­ves­te... se­cu­la­ră

Du­pă câte­va ore de con­dus și o tre­ce­re prin­tr-o ploaie me­ni­tă să ne amin­te­as­că că in­trăm pe un te­ri­to­riu iu­bit de en­gle­zi, am ajuns la ca­sa de oas­peți a con­te­lui Kálno­ky.

Năs­cut în Ger­ma­nia, des­cen­dent al unor fa­mi­lii cu sânge no­bil și le­gă­turi înde­păr­ta­te chiar și cu re­gi­na Eli­sa­be­ta a Ma­rii Bri­ta­nii, Ti­bor Kálno­ky a aflat de ori­gi­ni­le sa­le tran­sil­vă­ne­ne de la bu­ni­cul lui. Încă din co­pi­lă­rie, și-a do­rit să vi­zi­te­ze aces­te me­le­a­guri, iar du­pă 1989, a înce­put să vi­zi­te­ze frec­vent ța­ra noas­tră. În 1996, s-a mu­tat de­fi­ni­tiv aici, fă­când de­mer­suri pen­tru re­tro­ce­da­rea a pro­pri­e­tăți­lor fa­mi­li­ei. În pa­ra­lel, a cum­pă­rat câte­va ca­se tra­diți­o­na­le din zo­na Mi­cloșoa­ra și Va­lea Ză­la­nu­lui, ca­re ul­te­ri­or au fost ame­na­ja­te pen­tru a pri­mi oas­peți. Aco­lo ave­am să înnop­tăm noi, într-o at­mos­fe­ră cu ade­vă­rat spe­cia­lă, încon­ju­rați de tu­riști bri­ta­nici, pe ca­re i-am și au­zind po­ves­tind des­pre ce­le trei Mi­ni­uri nou-no­uțe par­ca­te afa­ră. „Aren't they lo­ve­ly?” Întru to­tul de acord!

Deși a cres­cut atât de mult, încât abia da­că își mai me­ri­tă nu­me­le, Mini es­te poa­te cel mai reușitre­ma­ke mo­dern al unui mo­del le­gen­dar.

Va­ci­le ca­re se întorc sin­gu­re de la păs­cut și se opresc în fața ca­sei stă­pânu­lui nu înce­te­a­ză să-i ui­me­as­că pe bri­ta­nici.

Mi­ni­u­ri­le nu ave­au cum să sca­pe ne­ob­ser­va­te în tih­na din sa­te­le tran­sil­vă­ne­ne.

Impre­si­o­nan­tul co­nac de vână­toa­re al fa­mi­li­ei Kálno­ky, luat în con­ce­si­u­ne de con­te și re­no­vat cu fon­duri eu­ro­pe­ne

Mini Coo­per S ca­brio es­te plă­cut atât pen­tru plim­bări re­la­xan­te, cât și când es­te aler­gat cu toți cei 192 CP.

Cea mai evi­den­tă schim­ba­re adu­să de fa­ce­lift es­te no­ul se­lec­tor al tran­smi­si­ei cu du­blu am­breiaj.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.