BMW M5

Nu e un se­cret pen­tru ni­meni, BMW M5 es­te mași­na de fa­mi­lie ci­vi­li­za­tă, pri­mi­toa­re și con­for­ta­bi­lă ca­re se poa­te de­ve­ni într-o cli­pă o fia­ră dez­lă­nțu­i­tă, doar că ni­ci­o­da­tă ex­tre­me­le aces­tei per­so­na­li­tăți con­tras­tan­te nu au fost mai înde­păr­ta­te și în ace­la

Auto Motor Sport - - EDITORIAL -

O mași­nă ex­clu­si­vis­tă, cu un com­por­ta­ment do­za­bil între con­fort și spor­ti­vi­ta­te

Mo­to­rul se zbârlește la fi­e­ca­re apă­sa­re en­tu­zias­tă a ac­ce­le­rați­ei, do­mi­nând par­ca­rea cu mârâi­tul său ră­gușit. Cu por­ti­e­ra des­chi­să înain­te de a porni la drum, ex­pre­si­vi­ta­tea so­no­ră a no­u­lui M5 gâdi­lă pro­miță­tor or­go­li­ul și încântă au­zul până când sem­na­lul de ple­ca­re în co­loa­nă tem­pe­re­a­ză con­cer­tul me­ca­nic și îl stru­nește la un ni­vel ac­cep­ta­bil pen­tru o stați­u­ne tu­ris­ti­că. Sun­tem la Por­to­rož, în Slo­venia, pe țăr­mul Mă­rii Adria­ti­ce, iar pri­mul contact di­rect cu M5 pro­mi­te o ex­pe­ri­e­nță de­o­se­bi­tă, chiar da­că pro­gra­mul nu in­clu­de un tur de cir­cu­it pen­tru a tes­ta ca­re sunt li­mi­te­le de per­for­ma­nță ale noii mașini.

Deși as­cun­de 600 de cai sub ca­po­tă, M5-ul in­ter­pre­te­a­ză cât se poa­te de con­vin­gă­tor par­ti­tu­ra de fa­mi­list res­pon­sa­bil, cu înfățișa­re ele­gan­tă, ono­ra­bi­lă. Pri­vi­rea tre­că­to­ri­lor se oprește to­tuși în drep­tul unor de­ta­lii ca­re tră­de­a­ză că sub acest cos­tum im­pe­ca­bil se as­cun­de mus­cu­la­tu­ra unui atlet de cur­să lun­gă. Poa­te că ner­vu­ri­le fer­me de pe cen­trul ca­po­tei sau ele­ro­nul dis­cret de pe ca­pa­cul por­tba­ga­ju­lui sunt nua­nțe fi­ne, dem­ne de un pa­si­o­nat, dar nu ai cum să ig­nori gri­le­le agre­si­ve de ae­ri­si­re, oglin­zi­le re­tro­vi­zoa­re pro­fi­la­te în sti­lul uno­ra de la alte mo­de­le M (ve­zi M3 F80) și în spe­cial re­fle­xia apar­te a pla­fo­nu­lui din plas­tic ran­for­sat cu fi­bră de car­bon. Nu es­te o pre­ze­nță ame­ni­nță­toa­re, in­ti­mi­dan­tă, însă are pres­ta­nța ne­ce­sa­ră pen­tru a se im­pu­ne în fața altor mașini din tra­fic, ca­re se re­trag cu­vi­in­ci­os pe ban­da din dre­ap­ta oda­tă ce M5-ul in­tră cu aplomb pe au­tos­tra­dă. Pi­ci­o­rul drept stri­vește ac­ce­le­rația și re­a­li­ze­zi într-o cli­pă că între­ba­rea con­venți­o­na­lă „ca­re es­te vi­te­za ma­xi­mă?“se me­ta­mor­fo­ze­a­ză într-o ofer­tă aproa­pe ma­le­fi­că: „Tu cât vrei să fie vi­te­za ma­xi­mă?“

Nu­me­re scur­te, va­lori mari

Bi­neînțe­les că fișa tehnică pre­ci­ze­a­ză sec că pra­gul de vi­te­ză al no­u­lui M5 se află la 305 km/h, dar gândul ră­mâne agățat de va­loa­rea cu­plu­lui ma­xim al V8-ului twin-tur­bo de 4,4 li­tri: 750 Nm între 1800 și 5600 rpm. Chiar

și cu mo­to­rul în mo­dul Effi­ci­ent, re­pri­ze­le ac­ce­le­rați­ei pro­pul­se­a­ză mași­na cu un elan fă­ră sfârșit, în timp ce se­tă­ri­le spor­ti­ve îți pun la dis­po­ziție o ra­che­tă in­ter­con­ti­nen­ta­lă pen­tru ca­re au­tos­tra­da es­te un loc de joa­că prea strâmt. Sprin­tu­ri­le lui M5 in­tră co­pi­os în te­ri­to­ri­ul su­per­ca­ru­ri­lor – su­ta în 3,4 se­cun­de, 200 km/h în 11,1 se­cun­de –, însă nu ai prea mul­te șan­se să gă­sești un su­per­car cu por­tba­gaj de 530 de li­tri și spațiu in­te­ri­or adec­vat pen­tru cinci adu­lți.

Mai sur­prin­ză­tor es­te altce­va, fap­tul că, în ritm re­la­xat, acest M5 se com­por­tă fă­ră cu­sur din per­spec­ti­va con­for­tu­lui: si­le­nți­o­zi­ta­tea ha­bi­ta­clu­lui îți per­mi­te să sa­vu­re­zi în li­niște mu­zi­ca re­da­tă im­pe­ca­bil de

Agre­si­vi­ta­te mă­su­ra­tă a de­sig­nu­lui ex­te­ri­or. Ace­e­ași fi­zi­o­no­mie, dar fă­ră gri­la cro­ma­tă, ci nea­gră, iden­ti­fi­că ver­si­u­nea M5 Com­pe­ti­ti­on:625 CP și per­for­ma­nțe spo­ri­te pe toa­te pla­nu­ri­le.

În echi­pa­rea de se­rie, M5 vi­ne cu jan­te de 19”. Exem­pla­rul tes­tat a pri­mit jan­te­le opți­o­na­le de20”, cu an­ve­lo­pe mix­te și ta­lon re­dus. Când etri­e­re­le sunt au­rii, înse­am­nă că mași­na es­te do­ta­tă cu frâne­le M car­bon­ce­ra­mi­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.