MER­CE­DES

Plat­for­mă cu tra­cți­u­ne față și sis­tem de in­fo­tain­ment MBUX: ca­re de­ri­vat pe ba­za Cla­sei A es­te mai reușit?

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN -

La pri­ma ve­de­re, com­pa­rația din­tre CLA Shoo­ting Bra­ke și GLB nu pa­re co­rec­tă. În fond, CLA a fost întot­de­au­na mai de­gra­bă un break de li­fes­ty­le de­cât o uti­li­ta­ră. Dar suc­ce­so­rul pro­gra­mat pen­tru fi­ne­le anu­lui 2019 es­te po­si­bil să cre­as­că sub­sta­nțial atât în in­te­ri­or, cât și în ex­te­ri­or, în acest scop pre­luând am­pa­ta­men­tul mă­rit la 2,83 m (plus 10 cm) al Cla­sei A mai lun­gi, con­stru­i­tă pen­tru piața chi­ne­ze­as­că.

No­ul SUV nu­mit GLB fo­lo­sește ace­e­ași plat­for­mă ex­tin­să MFA2, cu tra­cți­u­ne pe față, însă, la o lun­gi­me mai mi­că (aproa­pe 4,65 m), es­te mult mai înalt și ofe­ră des­tul spațiu pen­tru șap­te per­soa­ne da­to­ri­tă unui al trei­lea rând de scau­ne (ra­ba­ta­bi­le și de­tașa­bi­le), pre­cum și cir­ca 500 de li­tri vo­lum stan­dard. Ast­fel, mini-GLS-ul, de­nu­mit in­tern X247, are avan­ta­je ne­te de spațiu. Am­be­le ha­bi­ta­cluri sunt do­mi­na­te de do­uă ecra­ne in­de­pen­den­te de 10,3 in­chi, co­man­da­te prin in­ter­me­di­ul MBUX. No­ul sis­tem in­te­li­gent de co­man­dă vo­ca­lă va fi ac­tua­li­zat per­ma­nent până la apa­riția pe piață a lui CLA și a lui GLB.

Con­sens exis­tă și în pri­vi­nța pro­pul­si­ei: mo­to­rul de ba­ză pe ben­zi­nă, de 1,3 li­tri, mon­tat tran­sver­sal, pro­vi­ne din coo­pe­ra­rea cu Re­nault și dez­vol­tă 163 CP, iar dea­su­pra sa se află pro­pul­so­rul de 2 li­tri din pro­du­cția pro­prie, de 224 CP. Va­rian­te­le di­e­sel sunt un mo­tor de 1,5 li­tri de 116 sau 160 CP, pre­cum și unul de 2 li­tri și 194 CP. Se are în ve­de­re și un hi­brid plug-in pen­tru 220 e, cu o ba­te­rie de 13,7 kWh și o au­to­no­mie elec­tri­că de până la 70 km. CLA va avea do­uă ver­si­uni AMG: CLA 35, cu 300 CP și elec­tro­boos­ter, și CLA 50, cu 410 CP, cu­tie DSG și tra­cți­u­ne in­te­gra­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.