VOL­VO

Ace­e­ași plat­for­mă, ace­le­ași ge­ne, dar ca­re mo­del es­te mași­na mai bu­nă sau chiar Vol­vo­ul mai bun?

Auto Motor Sport - - PRIM-PLAN - Text: Tra­du­ce­re: Ilus­trații di­gi­ta­le:

Lfel ca toa­te mo­de­le­le mari de la Vol­vo, V60 și XC60 vor fi con­stru­i­te pe plat­for­ma Sca­la­ble Pro­duct Archi­tec­tu­re (SPA). Cu 4,76 m lun­gi­me, bre­a­kul de cla­să me­die îl va de­păși pe fra­te­le său SUV cu 7 cm și va fi aproa­pe la ace­lași ni­vel cu ve­chi­ul V70 (4,82 m). De­si­gur, fru­mo­sul V60 nici mă­car nu se va apro­pia de cei 1600 l ai vo­lu­mu­lui ma­xim de încăr­ca­re al pă­trățo­su­lui mo­del cla­sic, însă va oferi cu 528 de li­tri mai mult spațiu în spa­te de­cât XC60 și o su­pra­față de încăr­ca­re cu pes­te 1,82 m mai lun­gă da­că spă­ta­rul ban­che­tei va fi ra­ba­tat. Alt­fel, di­fe­re­nțe­le din­tre ce­le do­uă mo­de­le vor fi mi­ni­me. În SUV, spați­ul pen­tru cap va o idee mai ma­re, iar șe­zu­tul va avea o po­ziție mai înal­tă, dar am­be­le vor avea ha­bi­ta­cluri ele­gan­te.

Vor fi la oa­re­ca­re ega­li­ta­te și în pri­vi­nța teh­no­lo­gi­i­lor, nu­me­roa­se sis­te­me de asis­te­nță spo­rind si­gu­ra­nța și con­for­tul la con­dus. Ca pro­pul­sie, se va pu­tea ale­ge între di­ver­se mo­toa­re tur­bo de 2 li­tri cu pa­tru ci­lin­dri, în ca­zul lui V60 por­nind la ce­le pe ben­zi­nă cu o pu­te­re con­vena­bi­lă de 190 CP (T4), iar în al lui XC60 înce­pând cu pu­ter­ni­cul T5 de 250 CP. Di­e­se­lu­ri­le vor avea 150 (D3) până la 235 CP (D5). Pe vi­i­tor, V60 va avea și un hi­brid plug-in în do­uă va­rian­te de pu­te­re.

Cu aju­to­rul unui mo­tor elec­tric, T6 și T8 dez­vol­tă 340 și 390 CP și pot mer­ge ex­clu­siv elec­tric până la 50 km. No­ul V60 va cos­ta mult mai mult de­cât pre­de­ce­so­rul său, dar, la 40.100 de eu­ro pen­tru va­rian­ta de ba­ză di­e­sel, va fi cu 1000 de eu­ro mai ief­tin de­cât XC60. Iar cât de reușit es­te bre­a­kul, pu­teți afla din ar­ti­co­lul de la pa­gi­na 28.

No­ul break sue­dez ex­ploa­te­a­ză mai bi­ne plat­for­ma tehnică. Ofe­ră o pa­le­tă mai va­ria­tă de mo­to­ri­zări, mer­ge mai bi­ne și cos­tă mai puțin. Dar am­be­le Vol­vo­uri au ha­bi­ta­cluri pri­mi­toa­re.

QXC60 V60

Cle­mens Hir­schfeld. Mar­cus Klei­nin­ger. Po­ziția înă­lța­tă a scau­ne­lor și abi­li­tăți­le în off-road sunt as­pec­te­le for­te ale SUV-ului. Din punct de ve­de­re teh­nic, es­te aproa­pe iden­tic cu V60. Pe lângă prețul mai mic, și con­for­tul la ru­la­re încli­nă ba­la­nța...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.