Por­sche își păs­tre­a­ză spi­ri­tul tânăr

Auto Motor Sport - - TREND AUTO -

Anul aces­ta, câți­va pro­du­că­tori au­to de re­nu­me împli­nesc vârste vene­ra­bi­le – fran­ce­zii de la Re­nault ajung la 120 de ani, în timp ce bri­ta­ni­cii de la Land Ro­ver și ger­ma­nii de la Por­sche au câte 70 de ani. Por­sche pa­re foar­te pre­gă­tit să-și păs­tre­ze spi­ri­tul tânăr și pa­re de­cis să plu­se­ze la ca­pi­to­lul dra­gos­te, ast­fel că a adus pe lu­me un nou mo­del din spec­ta­cu­loa­sa se­rie Spe­ed­ster. Nu știm însă da­că no­ul 911 Spe­ed­ster Con­cept se va ma­te­ria­li­za într-un mo­del de se­rie sau va ră­mâne un uni­cat des­ti­nat strict ac­ti­vi­tăți­lor de pro­mo­va­re le­ga­te de ani­ver­sa­rea ce­lor șap­te de­ce­nii de exis­te­nță, cert es­te însă că are toa­te in­gre­di­en­te­le ne­ce­sa­re pen­tru a-i

Qînne­buni pe fani – par­bri­zul a fost „se­ce­rat“iar scau­ne­le din spa­te au fost lă­sa­te la va­tră, în lo­cul lor fi­ind acum un „do­u­ble-bub­ble“din fi­bră de car­bon. Ca­ro­se­ria de 911 Car­re­ra 4 Ca­bri­o­let are par­te de un set de oglin­zi re­tro­vi­zoa­re ex­te­ri­oa­re în stil Tal­bot, dar și de com­bi­nația cro­ma­ti­că cla­si­că GT Sil­ver & Whi­te, plus nu­mă­rul 70 pla­sat la loc de cin­ste pe ce­le do­uă por­ti­e­re, pen­tru un aer ire­zis­ti­bil. În schimb, șa­si­ul es­te împru­mu­tat de la 911 GT3, iar bo­xe­rul cu șa­se ci­lin­dri dez­vol­tă cam 500 CP la 9000 rpm, el fi­ind și sin­gu­ra for­mă de de la bord – Spe­ed­ster Con­cept nu are sis­tem de na­vi­gație, au­dio sau aer con­diți­o­nat…

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.