Și în mo­tor­sport avem ediții spe­cia­le!

Auto Motor Sport - - AUTO -

No­ul su­per­car Brab­ham BT62 es­te un nou co­u­pé ca­re ne îmbie la nu­me­roa­se tu­ruri pe ce­le mai fai­moa­se cir­cu­i­te ale lu­mii – de pre­fe­ri­nță, ce­le cu aro­mă de For­mu­la 1 –, în timp ce ja­po­ne­zii de la Toyo­ta au de­cis în fa­voa­rea unui tri­but adus fai­moa­sei cur­se de an­du­ra­nță de la Le Mans.

Pen­tru ori­ca­re pa­si­o­nat de mo­tor­sport, co­ne­xi­u­nea din­tre Brab­ham și For­mu­la 1 es­te de la si­ne înțe­le­a­să, drept pen­tru ca­re co­u­pé-ul de 700 CP es­te ofe­rit cli­e­nți­lor mai pre­te­nți­oși în do­uă ver­si­uni foar­te spe­cia­le: Ce­le­bra­ti­on și Sig­na­tu­re. Pri­ma, con­sti­tu­i­tă din doar 35 de exem­pla­re, es­te o tri­mi­te­re di­rec­tă la zi­le­le glo­ri­oa­se din For­mu­la 1 – fi­e­ca­re din­tre ce­le 35 de mașini fi­ind in­spi­ra­tă de una din­tre ce­le 35 de vic­to­rii în Grand Prix-uri. Ast­fel, pri­mul exem­plar Ce­le­bra­ti­on va fi vop­sit în cu­lo­ri­le pe ca­re le-a pur­tat mo­no­pos­tul BT7 al lui Dan Gur­ney când a obți­nut vic­to­ria de la Ro­uen-Les-Essar­ts, în 26 iu­nie 1964, Aus­tra­lian Gre­en cu in­se­rții au­rii, și va avea nu­mă­rul 11. Pe de altă par­te, se­ria Sig­na­tu­re va fi des­ti­na­tă ce­lor ca­re do­resc o in­di­vi­dua­li­za­re du­să la apo­geu. În schimb, ja­po­ne­zii de la Toyo­ta s-au pre­gă­tit ma­te­ma­tic pen­tru zi­le­le de săr­bă­toa­re de la sfârși­tul lu­nii iu­nie, pri­le­ju­i­te de cea de-a 86-a ediție a ma­ra­to­nu­lui au­to­mo­bi­lis­tic de 24 de ore de la Le Mans, com­pa­nia re­a­li­zând un trio de ver­si­uni-uni­cat ale co­u­pé-ului spor­tiv 86. Din pă­ca­te, nici una din­tre ce­le trei va­rian­te nu va ajun­ge în pro­du­cția de se­rie, fi­ind de­di­ca­te strict mo­de­le­lor din ca­re se in­spi­ră – TS010 din 1992, TS020 din 1998 și S050 Hy­brid, fai­mos pen­tru că a ra­tat la mus­tață vic­to­ria în 2016.

Toyo­ta a pre­zen­tat trei ver­si­uni ca tri­but pen­tru GT86, ca­re însă nu vor ajun­ge în pro­du­cția de se­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.