PORSCHE MISSION E CROSS TURISMO

Auto Motor Sport - - CONTENTS -

Co­le­gii din Ger­ma­nia au dat o tu­ră cu ul­ti­mul con­cept elec­tric al măr­cii spor­ti­ve, pen­tru o pri­mă im­pre­sie des­pre cum se va con­du­ce mo­de­lul de se­rie.

Scoa­tem ște­că­rul stați­ei de încăr­ca­re și por­nim. Excur­sia cu stu­di­ul Mission E Cross Turismo ne va oferi o idee des­pre cum se con­du­ce pri­mul Porsche elec­tric de pes­te 600 CP.

Sur­pri­ze­le nu se gă­sesc întot­de­au­na doar în al șap­te­lea ou. Ca acum, de exem­plu. „La ur­mă­toa­rea li­nie dre­ap­tă, cal­că ho­tă­rât ac­ce­le­rația“, stri­gă Ste­fan Wec­kba­ch de pe scau­nul pa­sa­ge­ru­lui, ca­re, în Porsche Mission E Cross Turismo, având o lăți­me de 1,99 me­tri, stă o idee mai de­par­te de mi­ne de­cât, de pil­dă, într-o Pa­na­me­ra. Să calc ac­ce­le­rația? Într-un mo­del-uni­cat, lu­crat ma­nual, cre­at nu­mai pen­tru pre­zen­tări la di­ver­se ex­po­ziții? Asta es­te!

Ce­le do­uă mo­toa­re sin­cro­ne cu mag­neți per­ma­ne­nți, câte unul pe fi­e­ca­re pun­te, por­nesc im­pe­tu­os, aproa­pe fă­ră zgo­mot, doar su­su­rând dis­cret, și te împing ușor în spă­ta­re­le scau­ne­lor cam tari. Es­te po­si­bil să fie ne­voie de un timp de aco­mo­da­re cu sti­lul ne­o­bișnu­it de por­ni­re al mași­ni­lor elec­tri­ce. Dar nu e timp. Fi­in­dcă sur­pri­ze­le se țin la­nț.

Însă Mission E Cross Turismo nu ne spu­ne tot ade­vă­rul. „Deși con­cep­tul pro­pul­si­ei es­te cel al mo­de­lu­lui stan­dard, aces­ta co­res­pun­de ni­ve­lu­lui de dez­vol­ta­re de acum un an și ju­mă­ta­te“, ne ex­pli­că Wec­kba­ch, ma­na­ge­rul de proi­ect al mași­nii sport elec­tri­ce. Pu­te­rea sis­te­mu­lui es­te de apro­xi­ma­tiv 500 CP, iar mai târziu, ar tre­bui să ajun­gă la pes­te 600. De­oa­re­ce Porsche do­rește să ai­bă cel mai spor­tiv ve­hi­cul din acest seg­ment, cu­plul ma­xim ar tre­bui să de­pășe­as­că fă­ră pro­ble­me pra­gul de 1000 Nm. Va­lo­ri­le ofi­cia­le? Nu încă.

Cu greu­ta­te

La fel de re­zer­vat es­te și răs­pun­sul la între­ba­rea pri­vind ener­gia ba­te­ri­ei: nici un co­men­ta­riu. Însă ar tre­bui să fie de pes­te 90 kWh. În schimb, ofi­cial es­te că mo­to­rul fun­cți­o­nea­ză cu 800 V, ce­ea ce și re­du­ce tim­pul de încăr­ca­re. Pro­du­că­to­rul afir­mă că ener­gia ne­ce­sa­ră pen­tru a par­cur­ge 400 km poa­te fi acu­mu­la­tă în doar 15 mi­nu­te.

Cu câte ki­lo­gra­me tre­bu­ie să se lup­te to­tuși acești ki­lo­wați? „Mași­na de pre­zen­ta­re cântă­rește cu pes­te 500 kg mai mult de­cât mo­de­lul de se­rie“, re­cu­noaște Wec­kba­ch. Așa­dar, obi­ec­ti­vul pen­tru se­da­nul cu pa­tru uși Mission E es­te între 2,1 și 2,2 to­ne. Va fi la un mo­ment dat Cross Turismo dis­po­ni­bil la vânza­re? Pro­ba­bil, dar încă nu s-a luat de­ci­zia fi­na­lă.

De­o­cam­da­tă, Wec­kba­ch a fi­na­li­zat con­cep­tul Cross Turismo. Aces­ta pre­ve­de atât un su­port de ba­ga­je pe aco­pe­riș, cât și unul de bi­ci­cle­te,

ca­re se mon­te­a­ză în spa­te, astfel încât cli­e­nții să își poa­tă lua pre­tu­tin­deni echi­pa­men­te­le pen­tru hob­by-uri. Glo­bal vor­bind, „pre­tu­tin­deni“poa­te fi con­si­de­rat un pic exa­ge­rat, însă gar­da la sol ca­re poa­te fi mă­ri­tă da­to­ri­tă sus­pen­si­ei pneu­ma­ti­ce și tra­cți­u­nea in­te­gra­lă cu dis­tri­buție va­ria­bi­lă a pu­te­rii fac ca­să bu­nă cu au­to­no­mia ma­re. Indi­fe­rent de ti­pul te­re­nu­lui, ace­as­ta ar tre­bui să se si­tue­ze la apro­xi­ma­tiv 500 km (con­form NEDC).

De­pin­de de fi­e­ca­re câți ki­lo­me­tri vor pu­tea fi par­cu­rși în fi­nal, în schimb Mission E ca­te­go­ric ofe­ră o do­ză ma­re de dis­tra­cție la vo­lan. O afir­mație îndrăz­neață în acest mo­ment? Ei bi­ne, în pri­mul rând stu­di­ul fa­ce o im­pre­sie de­o­se­bi­tă. Ergo­no­mia es­te axa­tă pe șo­fer, po­ziția de șe­de­re in­te­grându-l în mași­nă, iar ac­ce­le­rația de la 0 la 100 km/h se re­a­li­ze­a­ză în mai pu- țin de 3,5 se­cun­de. Da­că e ne­ce­sar, chiar și de mai mul­te ori la rând. La toa­te aces­tea se adau­gă o ma­ne­vra­bi­li­ta­te spon­ta­nă de ni­mic tul­bu­ra­tă, pe ca­re Porsche a pre­luat-o de la mași­ni­le sa­le de se­rie.

Aștep­tări mari

Pe de altă par­te, Wec­kba­ch nu la­să nici o îndoia­lă cu pri­vi­re la ce­ea ce es­te în joc pen­tru Porsche: „Aștep­tă­ri­le po­te­nția­li­lor cli­e­nți sunt ri­di­ca­te. De ace­ea, în ca­zul șa­si­u­lui ne ba­zăm pe com­po­nen­te de la Pa­na­me­ra. În plus, layo­u­tul pro­pul­si­ei, cu ba­te­ri­i­le in­te­gra­te în po­de­aua au­to­ve­hi­cu­lu­lui, per­mi­te un cen­tru de greu­ta­te chiar mai jos de­cât al mo­de­lu­lui 911“.

Tot Pa­na­me­ra ar pu­tea ser­vi și ca re­per pen­tru sta­bi­li­rea prețu­ri­lor, cel puțin Tur­bo S E-Hy­brid, ca­re cos­tă în jur de 186.000 de eu­ro. Sin­gu­ra cer­ti­tu­di­ne es­te că „Mission E tre­bu­ie să câști­ge de la înce­put bani“, du­pă cum spu­ne Wec­kba­ch. În ori­ce caz, va mai du­ra pes­te un an până când vi­te­zo­me­trul său va in­di­ca li­mi­ta ma­xi­mă.

Bor­dul are un design cla­sic, cu un dis­play cur­bat, de si­ne stă­tă­tor, ca­re se poa­te con­fi­gu­ra in­di­vi­dual. Lângă aces­ta se află do­uă ecra­ne tac­ti­le, în lo­cul ocu­pat de obi­cei de ban­da de­co­ra­ti­vă. În plus, pa­sa­ge­rul poa­te con­tro­la o dro­nă ca­re per­mi­te înre­gis­tra­rea ex­cur­si­ei. Aha!

Între­ba­rea mai im­por­tan­tă es­te da­că acest in­stru­men­tar ele­gant se va re­gă­si la mo­de­lul de se­rie. Cu si­gu­ra­nță, nu, așa-i? „Ba da, va fi exact la fel“, răs­pun­de Wec­kba­ch. Încă o sur­pri­ză. Ce dră­guț!

Da­to­ri­tă ba­te­ri­i­lor in­te­gra­te în po­dea, cen­trul de greu­ta­te es­te mai jos de­cât al mo­de­lu­lui 911.

Gar­da la sol a stu­di­u­lui Cross Turismo es­te cu 6 cm mai înal­tă de­cât a se­da­nu­lui pe ca­re se ba­ze­a­ză.

Mo­ni­toa­re su­bțiri, cur­ba­te, in­stru­men­te de si­ne stă­tă­toa­re, un nou sis­tem de dia­log – gad­ge­turi de con­cept car? Nu. Toa­te vor ajun­ge și la mo­de­lul de se­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.