„Moșia“pli­nă de pa­si­u­ne...

La fel ca în fi­e­ca­re an, glu­me­le cu lor­zi en­gle­zi re­vin în ac­tua­li­ta­te în pre­aj­ma we­e­ken­du­lui în ca­re se des­fășoa­ră Good­wood Fes­ti­val of Spe­ed, însă ele nu as­cund fap­tul că acest eveniment „câmpe­nesc“a de­venit poa­te mai im­por­tant, atât pen­tru fani, cât și

Auto Motor Sport - - EVENIMENT -

Să încer­căm să vă pre­zen­tăm toa­te no­u­tăți­le de pe sce­na Good­wood Fes­ti­val of Spe­ed ar fi ca și cum ne-am apu­ca să nu­mă­răm pai­e­le din ba­lo­tu­ri­le de fân pos­ta­te pe mar­gi­nea tra­seu­lui de „hill climb“, drept pen­tru ca­re am fă­cut o se­le­cție ale­a­to­rie și pro­fund su­bi­ec­ti­vă, dar mo­ti­va­tă de pa­si­u­ne. Spre exem­plu, lo­gi­ca ne-ar fi dic­tat să nu amin­tim de McLa­ren 600LT, mo­del ca­re și-a fă­cut doar de­bu­tul di­na­mic la FoS, însă pro­du­că­to­rul bri­ta­nic a adus la fes­ti­val un McLa- ren Oran­ge 600LT... în cu­loa­rea su­cu­ri­lor vă­ra­ti­ce. Apoi, ce-am pu­tea spu­ne oa­re des­pre Hon­da Me­an Mo­wer V2, în afa­ră de fap­tul că însuși du­ce­le de Ri­chmond le-a so­li­ci­tat ja­po­ne­zi­lor să îi împru­mu­te un pic no­ua ver­si­u­ne a ce­lei mai ra­pi­de mașini de tuns iar­ba din lu­me (țin­ta es­te atin­ge­rea vi­te­zei de 241 km/h) pen­tru a îngri­ji pe­lu­za do­me­ni­u­lui înain­te de a încânta pu­bli­cul pe „hill climb“? În schimb, Ford s-a de­cis să ne fa­că un pic nos­tal­gici, ame­ri­ca­nii reușind, la 50 de ani dis­ta­nță de la lan­sa­rea ce­le­bru­lui film Bul­litt al re­gre­ta­tu­lui Ste­ve McQue­en, să re­des­co­pe­re unul din­tre exem­pla­re­le Mus­tang uti­li­za­te pe pla­tou. Adus la FoS, i-a ți­nut com­pa­nie uni­ca­tu­lui Ea­gle Squa­dron Mus­tang GT de 700 CP, mo­del oma­gial pen­tru pi­loții ame­ri­cani ca­re au lup­tat în RAF (Royal Air For­ce) în al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Iar tri­mi­te­ri­le la mo­de­le Mus­tang cla­si­ce nu se mai opre­au – spre exem­plu, Si­e­mens și Uni­ver­si­ta­tea Cran­fi­eld au încer­cat, fă­ră a

Good­wood are de toa­te, chiar și de­mon­strații ca­re, de fapt, nu au nici cea mai mi­că le­gă­tu­ră cu fe­no­me­nul auto.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.