ADN eu­ro­pe­an

Încă de la de­bu­tul său, mo­de­lul Ce­ed a fost un au­to­mo­bil ima­gi­nat, de­se­nat și proi­ec­tat în Eu­ro­pa și pen­tru Eu­ro­pa. Toc­mai de ace­ea, Eu­ro­pa l-a apre­ciat, iar aces­ta s-a ma­tu­ri­zat fru­mos, ajun­gând acum la a treia ge­ne­rație.

Auto Motor Sport - - CONTACT -

Pri­ma ge­ne­rația a de­bu­tat în 2007 și a adus cu si­ne câte­va pre­mi­e­re: a ajuns în fi­na­la „Eu­ro­pe­an Car of the Ye­ar“(s-a cla­sat pe lo­cul 4) și a inau­gu­rat ga­ra­nția de 7 ani în Eu­ro­pa. Mo­de­lul a ajuns trep­tat cel mai im­por­tant pro­dus din por­to­fo­liu Kia și cea mai eu­ro­pe­a­nă mași­nă din ga­mă. De alt­fel, nu­me­le vi­ne de la „Com­mu­ni­ty Eu­ro­pe & Eu­ro­pe­an Design“. Cu a do­ua ge­ne­rație, ca­re a de­bu­tat în 2012, co­re­e­nii au atins o co­tă de piață de 4,5% din seg­ment.

În plus, mași­na a con­fir­mat și tren­dul as­cen­dent pe ca­re s-a si­tuat Kia în ul­ti­mul timp din punc­tul de ve­de­re al de­sig­nu­lui. Astfel, în vre­me ce, în seg­men­tul com­pact, de­sig­nul are în me­die o in­flue­nță de 31% la achi­ziție, în ca­zul lui Ce­ed pro­cen­tul es­te de 41%.

De fapt, ca să fim co­re­cți până la ca­păt, e vor­ba de „cee’d“, căci pro­du­că­to­rul a tre­cut la un nu­me con­venți­o­nal, cu ma­jus­cu­lă, și a re­nu­nțat la apos­trof abia la a treia ge­ne­rație. De ase­me­nea, a re­nu­nțat și la ver­si­u­nea în trei uși, ca­re, deși și-a gă­sit câți­va fani foar­te de­di­cați, nu a re­pre­zen­tat un pro­cent re­pre­zen­ta­tiv din vânzări. De alt­fel, în seg­men­tul C, ti­pu­ri­le de ca­ro­se­rii așa-zi­se „emoți­o­na­le“(co­u­pé și ca­bri­o­let) și-au pi­er­dut re­le­va­nța con­stant în ul­ti­mii ani, pe fon­dul dez­vol­tă­rii ful­mi­nan­te a con­fi­gu­rați­ei SUV.

No­ul mo­del es­te deci dis­po­ni­bil mo­men­tan ca hat­chback în cinci uși și bre­ak, însă, din fe­ri­ci­re, Kia a de­cis să joa­ce și pe te­re­nul ori­gi­na­li­tății. Con­struc­to­rul are pre­gă­tit pe țe­a­vă un „shoo­ting bra­ke“in­spi­rat di­rect de Pro­ce­ed Con­cept, ară­tat anul tre­cut la Fran­kfurt. Mo­de­lul va fi lan­sat în ul­ti­ma par­te a aces­tui an și va fi pri­mul de acest tip din ga­ma unui con­struc­tor ge­ne­ra­list.

Țin­ta pe pre­mi­um

Cel puțin la par­tea fron­ta­lă, de­sig­nul noii ge­ne­rații es­te mai agre­siv, cu ele­men­te in­spi­ra­te de Stin­ger – gri­la „bot de ti­gru“, fan­te­le cu dis­pu­ne­re ver­ti­ca­lă pe pa­rașoc și ele­men­te­le vop­si­te ne­gru lu­ci­os de la ba­za aces­tu­ia. Lun­gi­mea ca­ro­se­ri­ei es­te nes­chim­ba­tă, dar înă­lți­mea a scă­zut cu 23 mm. Par­bri­zul a fost mu­tat mai spre spa­te (la ba­za sa e vor­ba de 68 mm), con­so­la din față e o idee mai scur­tă (cu 20 mm), iar cea din spa­te, puțin mai lun­gă (tot cu 20 mm). Per to­tal, pro­po­rți­i­le au câști­gat în di­na­mism, dar s-a pi­er­dut la­te­ra­lul tip „pa­nă“, cu ba­za su­pra­feței vi­tra­te as­cen­den­tă. Acum, ace­as­ta es­te dre­ap­tă, Kia ad­mițând că e un de­ta­liu spe­ci­fic seg­men­tu­lui com­pact pre­mi­um. Atât în față, cât și în spa­te, di­ver­se ele­men­te or­ga­ni­za­te pe ori­zon­ta­lă fac ca mași­na să pa­ră mai la­tă de­cât es­te în re­a­li­ta­te. Blo­cu­ri­le op­ti­ce fron­ta­le in­te­gre­a­ză lu­mini de zi cu LED cva­dru­ple, in­spi­ra­te de ce­le ale ver­si­u­nii GT an­te­ri­oa­re.

Bre­a­kul a cres­cut însă în di­men­si­uni, înre­gis­trând aproa­pe 10 cm în plus, de ca­re be­ne­fi­cia­ză din plin por­tba­ga­jul, ca­re s-a mă­rit cu 97 l(până la 625). La hat­chback, crește­rea a fost doar de 15 li­tri, dar și aces­ta es­te de­pășit în seg­ment doar de Peu­ge­ot 308.

La in­te­ri­or, pla­nșa de bord es­te, de ase­me­nea, gândi­tă pe un layo­ut

Alu­ra ca­ro­se­ri­ei a re­venit la un stil mai cla­sic, iar anu­mi­te de­ta­lii vi­ze­a­ză ide­ea de pre­mi­um. Par­tea fron­ta­lă are ele­men­te de design in­spi­ra­te de la ac­tua­la ve­de­tă a ga­mei Kia, Stin­ger.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.