Ma­re­le Q?

Un nu­me apar­te, un preț ca­re de­no­tă încre­de­re în si­ne – Au­di Q8 do­rește să fie mai mult de­cât o va­rian­tă a lui Q7. Tes­tul nos­tru cu mași­na echi­pa­tă cu un V6 TDI de 3 li­tri dez­vă­lu­ie ca­li­tăți­le mo­de­lu­lui de top din se­ria SUV-uri­lor.

Auto Motor Sport - - CONTACT - Text: Dirk Gul­de Tra­du­ce­re: Mar­cus Klei­nin­ger Fo­to: To­bias Sag­meis­ter

De­si­gur, cei de la Au­di pu­te­au să-și fa­că viața mai ușoa­ră. Mult mai ușoa­ră. Să fi co­bo­rât puțin ca­po­ta lui Q7 la spa­te, să cos­me­ti­ze­ze puțin ba­re­le din față și din spa­te, să pu­nă fa­ruri și sto­puri noi, iar co­u­pé-ul Q7 ar fi fost ga­ta.

Dar nu asta au fă­cut. No­ul mo­del tre­bu­ia să fie mai mult de­cât o va­rian­tă a ma­re­lui SUV, drept pen­tru ca­re Au­di a „croit“o ca­ro­se­rie com­plet no­uă. Ace­as­ta a ieșit vi­zi­bil mai pla­tă de­cât a mo­de­lu­lui de ba­ză, ce­va mai la­tă și con­si­de­ra­bil mai scur­tă. Re­du­ce­rea în lun­gi­me a fost re­a­li­za­tă cu aju­to­rul con­so­le­lor fron­ta­le și pos­te­ri­oa­re mi­cșo­ra­te – o mă­su­ră ca­re, în de­sig­nul au­to­mo­bi­lis­tic, du­ce aproa­pe întot­de­au­na la un avan­taj es­te­tic.

Înfățișa­rea im­pu­nă­toa­re a lui Q8 se da­to­re­a­ză și ar­ce­lor ma­si­ve ale roți­lor, ca­re pot fi de până la 22 de in­chi, gri­lei sin­gle-fra­me pla­te și la­te a ra­dia­to­ru­lui, pre­cum și pro­te­cți­ei înă­lța­te a eva­cuă­rii, an­sam­blu ca­re amin­tește de niște de­flec­toa­re. În ori­ce caz, cu măști­le to­tuși cos­me­ti­za­te puțin, Q8 și-a câști­gat drep­tul de a avea o ci­fră pro­prie.

Fru­mos și foar­te prac­tic

La pre­te­nți­i­le de co­u­pé se po­tri­vesc ge­a­mu­ri­le la­te­ra­le fă­ră ra­me, dar ce­le din spa­te pot fi co­bo­râte doar cam până la ju­mă­ta­te, ne­fi­ind mai mult loc în uși. De­oa­re­ce am­pa­ta­men­tul mă­soa­ră 3 me­tri, ca al lui Q7, spați­ul in­te­ri­or es­te de­o­se­bit de am­plu. Chiar da­că scau­ne­le fron­ta­le sunt da­te la ma­xim în spa­te, ră­mâne mult loc între spă­ta­re­le aces­to­ra și ge­nun­chii pa­sa­ge­ri­lor din spa­te.

În timp ce mul­te SUV-co­u­pé-uri duc lip­să de spațiu pen­tru cap în par­tea din spa­te, în Au­di pa­sa­ge­rii de până la 1,90 m pot sta re­la­xați și cu spa­te­le drept. În plus, ban­che­ta fra­cți­o­na­bi­lă în trei seg­men­te poa­te fi gli­sa­tă 10 cm, iar spă­ta­rul său poa­te fi încli­nat du­pă cum se do­rește. La drum lung, lo­cul îngust din mij­loc nu e re­co­man­da­bil adu­lți­lor, dar Q8 es­te ca­te­go­ric un co­u­pé pen­tru pa­tru per­soa­ne.

Vo­lu­mul por­tba­ga­ju­lui nu es­te la fel de ma­re ca al lui Q7 (650–2075 l) și nu exis­tă nici po­si­bi­li­ta­tea unui al trei­lea rând de lo­curi opți­o­na­le, plus că ri­di­ca­rea ba­ga­je­lor pes­te pra­gul înalt de încăr­ca­re e ane­voi­oa­să. Ci­ne ale­ge sus­pen­sia pneu­ma­ti­că opți­o­na­lă poa­te mă­car să co­boa­re spa­te­le, apă­sând un bu­ton. Sus­pen­sia nu­mi­tă Adap­ti­ve Air Sus­pen­si­on es­te dis­po­ni­bi­lă în do­uă va­rian­te de se­tări: una nor­ma­lă, axa­tă pe con­fort, și alta sport, du­ră, cu ca­re era echi­pa­tă mași­na tes­ta­tă de noi.

Acum însă, spa­te­le es­te din nou ri­di­cat, spă­ta­rul ban­che­tei e îndrep­tat și pu­tem porni la drum. Mai ales că Au­di pre­zin­tă lu­xo­sul SUV în deșer­tul Ata­ca­ma, din Chi­le, un­de ne aște­ap­tă su­te de ki­lo­me­tri de șo­se­le pus­tii și tre­că­tori la alti­tu­dini de până la 4500 de me­tri.

Cu toa­te că mo­to­rul di­e­sel cu o pu­te­re no­mi­na­lă de 286 CP pi­er­de câți­va cai din cau­za ae­ru­lui ra­re­fiat de la înă­lți­me, V6-ele de 3 li­tri se des­cur­că fă­ră pro­ble­me cu ce­le 2,2 to­ne ale mași­nii. Su­sți­nut de cu­tia au­to­ma­tă cu opt trep­te, ca­re li­vre­a­ză ra­pid o tre­ap­tă du­pă alta, pro­pul­so­rul 50 TDI por­nește ho­tă­rât. Și nu doar fo­rța bru­tă ne ui­mește, ci și dis­creția fo­ni­că. În afa­ra unui mor­măit sa­tis­fă­cut, altce­va nu prea se au­de în ha­bi­ta­clul se­pa­rat de ex­te­ri­or prin ge­a­muri cu izo­lație du­blă. La sprin­tul in­ter­me­diar, mo­to­rul V6 se con­for­me­a­ză, dar își re­zer­vă to­tuși un mo­ment pen­tru a in­spi­ra adânc. Da­că acest lu­cru es­te pri­ci­nu­it de alti­tu­di­ne va tre­bui să lă­mu­rim ul­te­ri­or, într-un test pe câmpi­i­le au­toh­to­ne.

pen­tru de­pla­sa­re

Ha­bi­ta­clul de­vi­ne și mai li­niștit când TDI-ul se de­cu­ple­a­ză de tot și tre­ce în mo­dul sai­ling, lu­cru pe ca­re îl fa­ce sur­prin­ză­tor de ade­sea între 55 și 160 km/h. Ge­ne­ra­to­rul de por­ni­re pu­ter­nic, de 48 V, tre­zește pe neaștep­ta­te la viață mo­to­rul de 3 li­tri, fă­ră ni­cio zvâcni­re, de înda­tă ce șo­fe­rul apa­să ac­ce­le­rația. Împreu­nă cu pu­te­rea de re­cu­pe­ra­re de 12 kW, sis­te­mul de 48 V ar tre­bui să eco­no­mi­se­as­că până la 0,7 li­tri de com­bus­ti­bil la 100 km.

Di­re­cția in­te­gra­lă, opți­o­na­lă, se po­tri­vește per­fect cu mo­to­rul pu­ter­nic, spo­rind ma­ne­vra­bi­li­ta­tea lui Au­di la vi­te­ze mici și ofe­rind o sta­bi­li­ta­te bu­nă la vi­te­ze mari. Și da­to­ri­tă di­re­cți­ei pre­ci­se, Q8-ul ur­că sprin­ten tre­că­to­ri­le din Anzi, se abți­ne de la încli­nări la­te­ra­le prea mari și ră­mâne ușor ma­nia­bil.

Însă es­te ade­vă­rat că nu ru­le­a­ză prea con­for­ta­bil pe roți­le sa­le de 22 de in­chi, ca alte Au­di­uri cu sus­pen­sii pneu­ma­ti­ce. Deși con­for­tul

ge­ne­ral al sus­pen­si­ei es­te to­tuși la un ni­vel su­pe­ri­or, fi­nii cu­nos­că­tori ar pre­fe­ra va­rian­ta se­ta­tă pe con­fort și roți mai mici.

Deșer­tul din Chi­le nu are doar tot fe­lul de ser­pen­ti­ne, ci și mul­te po­rți­uni drep­te. Nu­me­roa­se și de­o­se­bit de drep­te, pen­tru a fi mai exa­cți, și ca­re sunt per­fec­te pen­tru a tes­ta toa­te ce­le 39 de sis­te­me de asis­te­nță și ne­nu­mă­ra­te­le fun­cții ale in­fo­tain­men­tu­lui. Prin­tr-o apă­sa­re de bu­ton, îl pu­nem pe Q8 să me­nți­nă ban­da și dis­ta­nța până la mași­na din față, având încre­de­re că ce­le cinci ra­da­re, sca­ne­rul cu la­ser și ce­le câte­va ca­me­re vi­deo ne vor pro­te­ja de ne­plă­ceri, cum ar fi niște la­me încă­pățâna­te ca­re tra­ver­se­a­ză șo­se­aua.

Nu­me­roa­se­le fun­cții pot fi ac­ce­sa­te aproa­pe ex­clu­siv prin in­ter­me­di­ul ecra­ne­lor tac­ti­le. Bu­toa­ne me­ca­ni­ce nu prea mai exis­tă în no­ua lu­me a co­men­zi­lor de la Au­di, ca­re a apă­rut oda­tă cu A8. În schimb exis­tă trei ecra­ne mari, ca­re ne-au im­pre­si­o­nat prin re­zo­luția și con­tras­tul de­o­se­bi­te și struc­tu­ra a lo­gi­că a me­ni­u­ri­lor. Ci­ne do­rește poa­te să ale­a­gă și un fe­ed­back hap­tic, ca­re dă im­pre­sia de bu­toa­ne me­ca­ni­ce. To­tuși, sis­te­mul nu per­mi­te ce­va si­mi­lar cu acți­o­na­rea în orb a unui bu­ton ro­ta­tiv.

Mai mul­te mo­toa­re, din 2019

Q8 va fi dis­po­ni­bil la deale­rii ger­mani înce­pând cu tri­mes­trul al trei­lea din 2018, inițial ex­clu­siv cu mo­to­rul TDI de 286 CP. Au­di încă nu spu­ne ca­re va fi prețul, dar 50 TDI ar ur­ma să cos­te în jur de 76.000 de eu­ro, fi­ind astfel cu aproa­pe 12.000 mai scump de­cât un Q7 de pu­te­re com­pa­ra­bi­lă. Ori­cum, prețul ma­re se ex­pli­că in­clu­siv prin do­tă­ri­le de se­rie mai bu­ne, cum ar fi sis­te­mul ma­re de na­vi­gație și scau­ne­le ta­pița­te pa­rțial cu pi­e­le.

În 2019 va ur­ma va­rian­ta mai sla­bă a TDI-ului de 3 li­tri, cu 231 CP, și un TFSI cu 340 CP. Es­te da­tă ca si­gu­ră și o va­rian­tă S, însă, de­o­cam­da­tă, Au­di nu vrea să de­con­spi­re da­că va fi echi­pa­tă cu un pro­pul­sor di­e­sel V8, cum es­te ca­zul lui SQ7.

Cu ar­ce­le lar­gi ale roți­lor, Q8 pa­re că vrea să con­ti­nue ve­chea tra­diție Quat­tro.

Scau­ne­le sport sunt foar­te con­for­ta­bi­le, dar nu exa­ge­re­a­ză cu su­sți­ne­rea la­te­ra­lă.

Ban­da lu­mi­noa­să con­ti­nuă și pla­ca nea­gră fac ca pos­te­ri­o­rul să fie cool.

Info­tain­men­tul in­clu­de și un in­di­ca­tor al încli­nă­rii.

Por­tba­gaj ma­re și va­ria­bil, cu sis­tem de an­co­ra­re

Ban­che­ta es­te cu­li­san­tă și ra­ba­ta­bi­lă în trei seg­men­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.