Kia Stin­ger

Un GT per­fect nu are ne­voie de per­fe­cți­o­na­re.

Auto Motor Sport - - TEST COMPARATIV -

Î n vre­me ce gându­ri­le se învârt mai mult în ju­rul între­bă­rii da­că es­te mai bi­ne să pari mai mult de­cât ce­ea ce ești sau da­că să fii mai bun de­cât pari, la ori­zont apa­re orășe­lul Unter­grup­pen­ba­ch. Cât de mon­den ara­tă astă­zi! To­tuși, tre­ce des­tul de ne­ob­ser­vat. Poa­te că es­te mai in­te­re­sant să cauți ce­va de­o­se­bit aco­lo un­de to­tul pa­re ba­nal, în acest caz pe vo­la­nul lui Stin­ger, o mași­nă pe ca­re aproa­pe ni­meni nu se aște­ap­tă să o gă­se­as­că într-un show­room Kia, ală­turi de mo­de­le pre­cum Pi­can­to, Ce­ed și Ven­ga. Așa încât cu­nos­că­to­rii au­to­pro­cla­mați o dau în ba­ră când văd mași­na la ben­zi­nă­rie.

„Ui­te no­ul AMG cu pa­tru uși“, îi șop­tește un domn soți­ei sa­le. Altul se bu­cu­ră: „Ui­te un Ma­se­ra­ti ve­chi!“Nici mă­car de­nu­mi­rea mo­de­lu­lui de pe spa­te­le mași­nii nu poa­te con­tra­zi­ce ase­me­nea spe­cia­liști. Însă astfel de co­men­ta­rii pot fi lua­te drept com­pli­men­te – ca și cum ci­ne­va te-ar com­pa­ra cu Paul New­man, Ja­mes Hunt sau Fritz B. Bus­ch.

Arte­on nu are par­te de ase­me­nea fla­tări. Pro­ba­bil, și fi­in­dcă, încă de pe vre­mea San­ta­nei, VW înce­ar­că să cu­ce­re­as­că cla­sa su­pe­ri­oa­ră cu o per­fe­cți­u­ne so­bră. Arte­on uti­li­ze­a­ză ace­lași kit con­struc­tiv ca și Pas­sa­tul și es­te fa­bri­cat tot în Emden. Acest lu­cru poa­te că îi re­du­ce din ex­clu­si­vism, dar nu și din ca­li­tăți. Cu un mo­tor mon­tat tran­sver­sal și uti­li­zând efi­ci­ent spați­ul la o lun­gi­me ex­te­ri­oa­ră de 4,86 m, aces­ta are o ofer­tă de spațiu mult mai ma­re de­cât Stin­ger. Kia are pro­pul­so­rul am­pla­sat lon­gi­tu­di­nal, astfel încât greu­ta­tea es­te mai echi­li­brat dis­tri­bu­i­tă (față/spa­te 51/49%; VW: 57/43%), dar spați­ul din spa­te și por­tba­ga­jul sunt mai mici.

Pe pan­ta „fas­tback“

Ul­ti­mul Pas­sat hat­chback a fost B2, ca­re s-a con­stru­it până în 1988. Astă­zi, așa ce­va se nu­mește „fas­tback“, ce­ea ce su­nă mult mai di­na­mic. Be­ne­fi­ci­i­le prac­ti­ce sunt nes­chim­ba­te. Poți încăr­ca o can­ti­ta­te ui­mi­toa­re de ba­ga­je până reușești să um­pli por­tba­ga­jul cu vo­lu­mul stan­dard de 563 de li­tri. Iar da­că se plia­ză spă­ta­rul ban­che­tei, în Arte­on încap 1,5 mc de ba­ga­je.

Și pen­tru pa­sa­geri exis­tă re­zer­ve mari de spațiu, atât pe ban­che­ta con­for­ta­bi­lă, cât și pe scau­ne­le din față. Pe lo­cu­ri­le con­for­ta­bi­le, per­soa­ne­le mai cor­po­len­te nu se simt de­loc înghe­su­i­te, însă alto­ra poa­te că le ofe­ră prea puțin spri­jin. Ori­cum, șo­fe­rul unui Arte­on nu se sim­te atât de in­te­grat în coc­kpit pre­cum într-un Stin­ger. Aces­ta își pla­se­a­ză echi­pa­jul cu doar un cen­ti­me­tru mai jos, însă îi se­pa­ră pe mem­brii săi prin­tr-o con­so­lă cen­tra­lă înal­tă, iar aco­pe­rișul puțin mai co­bo­rât cre­e­a­ză o sen­zație de spațiu mai li­mi­tat.

Kia nu a proi­ec­tat in­te­ri­o­rul la fel de ex­tra­va­gant pre­cum ex­te­ri­o­rul – ce­va li­că­riri de crom pe ici, me­tal lu­ci­os pe co­lo, dar per to­tal puți­nă ro­bus­tețe im­pre­si­o­nan­tă. De­oa­re­ce co­re­e­nii încă sunt con­vi­nși că bu­toa­ne­le sunt ce­le mai bu­ne atunci când vi­ne vor­ba de co­men­zi, exis­tă o gră­ma­dă. Aces­tea ne­ce­si­tă un oa­re­ca­re timp de aco­mo­da­re, dar apoi fun­cți­o­nea­ză bi­ne. Cu o îngus­tă ba­ră de­co­ra­ti­vă în sti­lul cu gri­le­lor de ven­ti­lație, coc­kpit di­gi­tal (510 eu­ro) și sis­tem de na­vi­gație cu to­u­chscre­en, VW-ul ara­tă mai mo­dern, mai mi­ni­ma­list și de ca­li­ta­te su­pe­ri­oa­ră. Dar și aici, ai ne­voie de timp până când des­co­peri toa­te fun­cți­i­le.

Bu­to­nul de start se află în stânga, în fața ma­ne­tei schim­bă­to­ru­lui. Îl apeși și ai por­nit. Apoi, Arte­on înce­pe să ru­le­ze. Și o fa­ce foar­te bi­ne. Mo­to­rul său tur­bo de 2 li­tri pe ben­zi­nă por­nește fă­ră ezi­ta­re, tra­ge omo­gen, tu­re­a­ză ci­vi­li­zat. Cu pu­te­rea sa de 280 CP, VW-ul ar fi pu­tut con­cu­ra cu mași­ni­le de cur­se de acum 20 de ani, dar ace­as­ta es­te dez­vol­ta­tă pe ne­si­mți­te. Așa încât es­te cu atât mai evi­dent că tran­smi­sia cu du­blu am­breiaj și șap­te trep­te nu e la înă­lți­me: în mo­dul Sport, schim­bă cu prea mul­tă fre­ne­zie și me­nți­ne inu­til mo­to­rul la

13/2018

Ca­te­go­ri­si­rea „fas­tback“, adi­că „spa­te ra­pid“, se po­tri­vește mult mai bi­ne pen­tru Stin­ger de­cât vreo for­mu­la­re gen „cu hayon ma­re“. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le șa­si­u­lui, mo­to­ru­lui și tran­smi­si­ei sunt pe mă­su­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.