Re­be­lul ma­ni­e­rat

Între atâtea mo­de­le noi cu tra­cți­u­ne in­te­gra­lă ca­re se stră­du­i­esc să își de­mon­stre­ze abi­li­tăți­le în off-road, es­te re­con­for­tant să re­des­co­peri o le­gen­dă 4×4 ce vrea să-și do­ve­de­as­că ra­fi­na­men­tul pe șo­sea, păs­trând in­tac­tă moște­ni­rea înain­tași­lor săi.

Auto Motor Sport - - CONTACT - Text: Da­ni­el But­na­riu Fo­to: Jeep

Con­diți­i­le de test sunt ide­a­le: ploaia înve­rșu­na­tă a lă­sat în ur­mă po­teci înno­roi­te, tra­seul a de­venit atât de di­fi­cil, încât nu avem cer­ti­tu­di­nea că vom ieși la li­man, iar no­rii împre­soa­ră cu încă­pățâna­re cres­te­le mu­nți­lor, ți­nând soa­re­le la dis­ta­nță. Sun­tem în Aus­tria, la Spi­el­berg, lo­cul ca­re găz­du­i­ește anul aces­ta reu­ni­u­nea Jeep Camp, un­de fa­cem cu­noști­nță cu no­ul Wrangler, ur­mașul ce­le­bru­lui ve­hi­cul mi­li­tar ame­ri­can pro­dus de Wil­lys-Over­land și Ford, în al Doi­lea Răz­boi Mon­dial. Ajuns la a pa­tra ge­ne­rație sub acest nu­me, Wrangler are o sar­ci­nă di­fi­ci­lă: să fie atrac­tiv, ra­fi­nat și ac­ce­si­bil pen­tru un grup mai ma­re de cli­e­nți, fă­ră să tră­de­ze aștep­tă­ri­le pa­si­o­nați­lor ca­re vor un ve­hi­cul 4×4 per­for­mant și agil în off-road.

Croi­to­rașul cel vi­te­az

Es­te ade­vă­rat, ar fi mai co­rect să îi spu­nem „căță­ră­to­rul cel vi­te­az“, dar, când îl ve­zi cum își croi­ește drum prin toa­te co­clau­ri­le, înțe­le­gi de ce Wrangler se­a­mă­nă cu un per­so­naj de po­ves­te. Și nu ne re­fe­rim ex­clu­siv la ver­si­u­nea Ru­bi­con, înzes­tra­tă cu o ar­hi­tec­tu­ră de­di­ca­tă spe­cial aven­tu­rii ex­tre­me în te­ren ac­ci­den­tat: tran­smi­sia in­te­gra­lă Rock-Trac dis­pu­ne de di­fe­re­nția­le blo­ca­bi­le față și spa­te, ba­ră sta­bi­li­za­toa­re de­cu­pla­bi­lă pe față și re­duc­tor cu un ra­port de de­mul­ti­pli­ca­re mai agre­siv, 4,0:1 față de 2,72:1, pen­tru ver­si­u­ni­le „ci­vi­li­za­te“Sport și Sa­ha­ra, echi­pa­te cu o con- fi­gu­rație 4×4 do­mes­ti­ci­tă, bo­te­za­tă Com­mand-Trac.

Am con­dus mai de­vre­me un Ru­bi­con scurt (cu do­uă uși), sprin­ten și îndârjit să par­cur­gă un tra­seu brăz­dat de dâmburi și stânci, stră­puns de ră­dă­cini și trun­chi­uri de co­paci, însă mo­men­te­le când am ape­lat la tot ar­se­na­lul său teh­nic, blo­când di­fe­re­nția­le­le, eli­be­rând ba­ra sta­bi­li­za­toa­re, au fost de­ter­mi­na­te mai de­gra­bă de do­ri­nța de a pu­ne la încer­ca­re echi­pa­men­te­le de­cât de ne­voia re­a­lă de a su­sți­ne tre­ce­rea cu suc­ces pes­te un ob­sta­col. Drept do­va­dă, acum înain­tăm fă­ră pro­ble­me cu un Wrangler Sa­ha­ra cu pa­tru uși pe o po­te­că atât de îngus­tă și de ac­ci­den­ta­tă, încât sen­zo­rii sis­te­mu­lui de aver­ti­za­re pen­tru un­ghi­ul mort s-au blo­cat, spe­riați de ma­lul de pă­mânt și de po­mii sfri­jiți ca­re măr­gi­nesc tra­seul. Ale­gând la tim­pul po­tri­vit unul din­tre mo­du­ri­le cu­ti­ei de tran­sfer – 2H, pen­tru pro­pul­sie; 4H Auto, când cu­plul es­te do­zat au­to­mat între pu­nți; 4H Part-Ti­me, cu tran­smi­sia blo­ca­tă si­me­tric între ce­le do­uă pu­nți; 4L, pen­tru cu­pla­rea re­duc­to­ru­lui –, ver­si­u­nea Sa­ha­ra se do­ve­dește foar­te com­pe­ten­tă în off-road.

Fă­ră com­pro­mi­suri

To­tuși, aces­te per­for­ma­nțe nu sunt o sur­pri­ză pen­tru per­so­na­li­ta­tea lui Wrangler. Din­co­lo de fap­tul că păs­tre­a­ză so­luția tra­diți­o­na­lă cu șa­siu se­pa­rat și pu­nți ri­gi­de, no­ua ge­ne­rație es­te cu până la 100 kg mai ușoa­ră de­cât mo­de­lul pre­ce­dent – por­ti­e­re­le,

ra­ma par­bri­zu­lui și ca­po­ta sunt din alu­mi­niu, ușa por­tba­ga­ju­lui es­te din mag­ne­ziu și alu­mi­niu, mul­te din­tre com­po­nen­te­le di­re­cți­ei și mo­to­ru­lui sunt, de ase­me­nea, din alu­mi­niu –, în timp ce no­ua cu­tie au­to­ma­tă de vi­te­ze cu opt ra­poar­te, în echi­pa­re stan­dard, pu­ne bi­ne în va­loa­re cu­plul tur­bo­di­e­se­lu­lui de 2,2 li­tri cu 200 CP (450 Nm/ 2000 rpm), tes­tat în Aus­tria (în Eu­ro­pa, va fi dis­po­ni­bil și un pro­pul­sor tur­bo pe ben­zi­nă de 2,0 li­tri cu 272 CP și 400 Nm/3000 rpm). Sur­prin­ză­tor fap­tul că între­gul pa­chet teh­nic es­te bi­ne acor­dat nu doar pen­tru ex­pe­diții în off-road, cum era de aștep­tat din par­tea unui Wrangler, ci și pen­tru șo­sea, aco­lo un­de se­ri­i­le an­te­ri­oa­re nu ți­neau pa­sul cu ni­ve­lul de con­fort și si­gu­ra­nță al unui au­to­mo­bil mo­dern.

Sus­pen­si­i­le re­vi­zu­i­te cu ar­curi eli­coi­da­le și prin­deri în cinci punc­te pen­tru pu­nți­le ri­gi­de, di­re­cția asis­ta­tă elec­tric, noi­le mo­toa­re și an­ti­fo­na­rea îmbu­nă­tăți­tă con­tri­bu­ie de­ci­siv la con­for­tul de­pla­să­rii pe as­falt. Ru­li­ul e ți­nut sub con­trol, roți­le an­te­ri­oa­re răs­pund prompt la co­men­zi­le di­re­cți­ei, iar pe au­tos­tra­dă, la 130 km/h, un Wrangler Ru­bi­con încă­lțat cu an­ve­lo­pe MT es­te aproa­pe la fel de si­le­nți­os ca un Wrangler Sa­ha­ra cu pneuri nor­ma­le. Apoi sunt in­clu­se toa­te ace­le re­pe­re ca­re aduc no­ul mo­del la ni­ve­lul SUV-uri­lor la mo­dă, de la vo­la­nul și scau­ne­le încăl­zi­te (opți­o­na­le) până la sis­te­mul mul­ti­me­dia cu ecran tac­til de 7” (uni­ta­tea opți­o­na­lă cu ecran de 8,4” in­clu­de na­vi­gația To­mTom Li­ve și in­for­mații de­ta­lia­te des­pre ope­ra­rea în re­gim off-road).

La a do­ua ti­ne­rețe

No­ul Wrangler își afir­mă fă­ră sfia­lă înru­di­rea cu Je­e­pul ori­gi­nar, ve­hi­cu­lul mi­li­tar a că­rui si­lue­tă se re­gă­sește în di­ver­se lo­curi: pe schim­bă­to­rul de vi­te­ze, par­briz, jan­te și în alte co­tloa­ne ale mași­nii. De­sig­nul preia, de ase­me­nea, ele­men­te de la ge­ne­rați­i­le pre­ce­den­te, de la mo­dul în ca­re con­tu­rul fa­ru­ri­lor „de­for­me­a­ză“gri­la in­con­fun­da­bi­lă, ca

la Jeep CJ, până la plă­cuța teh­ni­că de pe par­tea in­te­ri­oa­ră a ușii por­tba­ga­ju­lui, amin­tind de ce­le atașa­te de bor­dul spar­tan al pri­me­lor ge­ne­rații. În ci­u­da aces­tor re­fe­ri­nțe la tre­cut, no­ul Wrangler țin­tește un pu­blic mai tânăr, cu un pro­fil mai di­vers de­cât până acum. Să nu ui­tăm că ver­si­u­nea cu pa­tru uși, Unli­mi­ted, a apă­rut de abia la se­ria an­te­ri­oa­ră, dar a ajuns în scurt timp să re­pre­zin­te pes­te ju­mă­ta­te din vânză­ri­le mo­de­lu­lui, astfel că no­ul Wrangler du­ce mai de­par­te acest pro­ces, ieșind din nișa strâmtă în ca­re a trăit atâția ani.

De­mer­sul de înti­ne­ri­re adu­ce ele­men­te su­pli­men­ta­re de fun­cți­o­na­li­ta­te, si­gu­ra­nță și con­fort – trei opți­uni pen­tru pla­fo­nul de­mon­ta­bil, in­clu­siv o so­luție ine­di­tă, fă­ră fer­moa­re și prin­deri vel­cro pen­tru pa­no­u­ri­le tex­ti­le; ver­si­u­nea Sa­ha­ra poa­te pri­mi pa­che­tul pre­mi­um Over­land; șu­ru­bu­ri­le de prin­de­re a uși­lor, par­bri­zu­lui și pla­fo­nu­lui pot fi de­po­zi­ta­te într-un spațiu de­di­cat în por­tba­gaj, când mași­na ru­le­a­ză „în nud“–, dar sunt pre­zen­te și une­le sem­ne de ac­nee ju­veni­lă, ne­sin­cro­ni­zări între sis­te­mul mul­ti­me­dia și cal­cu­la­to­rul de bord, ge­a­muri elec­tri­ce cu fun­cție im­puls doar pe des­chi­de­re, nu și pe închi­de­re, bu­ton de de­za­bu­ri­re a lu­ne­tei cu mar­tor lu­mi­nos fun­cți­o­nal pen­tru ver­si­u­ni­le cu pla­fon tex­til, ca­re nu dis­pun, de fapt, de ace­as­tă fa­ci­li­ta­te. Une­le din­tre aces­te scă­pări sunt pro­ba­bil cau­za­te și de fap­tul că am avut la dis­po­ziție exem­pla­re de pre­se­rie, însă mai im­por­tant es­te că no­ul Wrangler a reușit să se rein­ven­te­ze, de­venind mai ra­fi­nat de­cât ori­când fă­ră să piar­dă din ca­li­tăți­le de of­froa­der ca­re l-au ca­rac­te­ri­zat din­tot­de­au­na. Iar pen­tru acest efort, tre­bu­ie lău­dat fă­ră re­zer­ve.

Pla­nșă de bord cu un aer re­tro. Opți­o­nal es­te ofe­rit un mic pa­nou de co­man­dă pen­tru ac­ce­so­ri­i­le adău­ga­te de pro­pri­e­tar.

Ru­bi­con es­te ver­si­u­nea cea mai apro­pia­tă de con­cep­tul ori­gi­nar. Pla­fo­nul tex­til Pre­mi­um Sun­ri­der are un nou sis­tem de fi­xa­re, fă­ră fer­moa­re.

Di­fe­re­nția­le blo­ca­bi­le față și spa­te, ba­ră sta­bi­li­za­toa­re de­cu­pla­bi­lă: me­niu off-road com­plet pen­tru Ru­bi­con. To­tul e re­dat pe ecra­nul cen­tral de bord.

Exten­sia la­te­ra­lă nea­gră de pe stop as­cun­de sen­zo­rul sis­te­mu­lui de mo­ni­to­ri­za­re a un­ghi­u­lui mort.

Fa­ru­ri­le LED opți­o­na­le sunt bi­ne in­te­gra­te în de­sig­nul tra­diți­o­nal al mași­nii.

Wrangler pen­tru toa­te gus­tu­ri­le. Pen­tru anul vi­i­tor a fost anu­nța­tă o ver­si­u­ne hi­bri­dă plug-in. Es­te aștep­tat și un pick-up.

Wrangler Ru­bi­con vi­ne în se­rie cu jan­te din alu­mi­niu de 17” încă­lța­te cu an­ve­lo­pe BF Goo­dri­ch Mud-Ter­rain.

Roa­ta de re­zer­vă es­te po­ziți­o­na­tă mai jos cu cir­ca 300 mm față de ca­zul ge­ne­rați­ei pre­ce­den­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.