Co­pi­lul pre­fe­rat

Deși în ga­ma con­struc­to­ru­lui ger­man exis­tă do­uă mo­de­le mai mici și mai ac­ce­si­bi­le, în ochii fa­ni­lor Cla­sa C ră­mâne cel mai mic Mer­ce­des au­ten­tic. Iar re­vi­zu­i­rea prin ca­re a tre­cut ace­as­ta, cea mai in­ten­si­vă din is­to­ria mo­de­lu­lui, me­ri­tă tra­ta­tă cu toa­tă a

Auto Motor Sport - - CONTACT - Text: Alin-Ale­xan­dru Io­nes­cu Fo­to: Mer­ce­des

Mid-cy­cle re­fresh – ace­as­tă re­vi­zu­i­re es­te me­ni­tă să re­dea pros­peți­mea unui mo­del ajuns la ju­mă­ta­tea ci­clu­lui de viață. Cu­nos­cut și sub nu­me­le de „fa­ce­lift“, de mul­te ori es­te un pro­ces ca­re adau­gă teh­no­lo­gii și ele­men­te afla­te în fa­za de pro­to­tip la mo­men­tul lan­să­rii mo­de­lu­lui. Es­te ade­vă­rat că se ți­ne cont și de fe­ed­bac­kul pu­bli­cu­lui, însă ade­sea ingi­ne­rii știu de la înce­put ce au de păs­trat pen­tru fa­ce­lift.

Pro­ble­ma cu fa­ce­lif­tul es­te că, une­ori, pro­du­sul re­vi­zu­it nu e mai fru­mos de­cât ori­gi­na­lul. Și cam aces­ta es­te și ca­zul no­u­lui Ba­by-Benz, ade­vă­ra­tul me­zin al ga­mei Mer­ce­des, Cla­sa C. Da, nu am ui­tat ni­mic, însă nu te lua du­pă ce-ți va spu­ne deale­rul, ex­pe­ri­e­nța ade­vă­ra­tă ală­turi de un Mer­ce­des înce­pe de la li­te­ra C, să­rind pes­te gru­pa A-B cu tra­cți­u­ne față.

Un mo­del ese­nțial

Con­stru­i­tă în uzi­ne din Chi­na, Ger­ma­nia, Afri­ca de Sud și SUA, Cla­sa C es­te un fe­no­men și o le­gen­dă pen­tru con­struc­to­rul ger­man. Co­mer­cia­li­za­tă în 120 de țări, încă re­pre­zin­tă cam 20% din vânză­ri­le to­ta­le ale măr­cii, chiar și cu toa­tă ex­plo­zia de SUV-uri și cros­so­ve­re din ul­ti­mii ani. Din 1992 și până în pre­zent s-au co­mer­cia­li­zat pes­te 9,5 mi­li­oa­ne de exem­pla­re și, chiar da­că unii vor spu­ne că ba­nii cei mai mu­lți vin de la Cla­sa E, tot C-ul es­te cel ca­re ți­ne pre­se­le ocu­pa­te.

Însă cu no­ua ba­ră și cu toa­te gri­le­le și blo­cu­ri­le op­ti­ce re­vi­zu­i­te, no­ua Cla­să C par­că și-a mai pi­er­dut din se­ri­o­zi­ta­te, pă­rând nai­vă și dis­tra­tă ca un per­so­naj din de­se­ne­le ani­ma­te ja­po­ne­ze. Nu es­te ni­mic de­zas­tru­os, dar pur și sim­plu nu mai ara­tă la fel ele­gant ca mo­de­lul pe ca­re îl înlo­cu­i­ește. Așa că, pen­tru a ne lua ochii de la asta, Mer­ce­des a adus lao­lal­tă toa­te ver­si­u­ni­le de ca­ro­se­rie pen­tru lan­sa­rea des­fășu­ra­tă în Lu­xem­bug și Ger­ma­nia (se­dan, bre­ak, co­u­pé și ca­bri­o­let), dar și noi mo­to­ri­zări, in­clu­siv ver­si­u­nea AMG in­ter­me­dia­ră, C 43.

Ese­nția­lul as­cuns ochi­u­lui

Deși schim­bă­ri­le de su­pra­față nu sunt atât de evi­den­te, Mer­ce­des se lau­dă că aces­ta es­te cel mai com­plex fa­ce­lift din is­to­ria mo­de­lu­lui, vi­zând pes­te 6500 de re­pe­re ca­re au fost înlo­cu­i­te sau îmbu­nă­tăți­te. Ce­le mai im­por­tan­te schim­bări se gă­sesc sub ca­po­tă, un­de au apă­rut mo­to­ri­zări com­plet noi – cel mai aștep­tat fi­ind di­e­se­lul OM654, ca­re înlo­cu­i­ește zgo­mo­toa­sa uni­ta­te OM651 de 2,2 li­tri. Deși unii cli­e­nți s-au lă­sat de­ja in­flue­nțați de acți­u­nea mon­dia­lă „an­ti­di­e­sel“și nici nu vor să

mai au­dă de aces­te pro­pul­soa­re, no­ua mo­to­ri­za­re de sub ca­po­ta Cla­sei C me­ri­tă toa­tă ate­nția. Pen­tru că es­te ra­fi­na­tă, eco­no­mi­că și foar­te puțin po­luan­tă. Sunt dis­po­ni­bi­le do­uă ver­si­uni de ci­lin­dree, de 1,6 și 2,0 li­tri, fi­e­ca­re în câte do­uă trep­te de pu­te­re (C 200 d având mo­to­rul de 1,6 li­tri în ca­zul ver­si­u­nii cu tran­smi­sie ma­nua­lă, res­pec­tiv pe cel 2,0 li­tri pen­tru va­rian­ta au­to­ma­tă), cu per­for­ma­nțe foar­te bu­ne (C 220 d atin­ge 100 km/h în 6,9 se­cun­de) și ca­re, cel mai pro­ba­bil, vor aca­pa­ra cea mai ma­re par­te din vânzări.

Pen­tru cei ca­re nu vor să mai au­dă de di­e­sel exis­tă și un nou pro­pul­sor pe ben­zi­nă, de 1,5 li­tri, su­praa­li­men­tat cu o tur­bi­nă twin-scroll, ca­re dez­vol­tă 184 CP și 280 Nm. Pen­tru a-i îmbu­nă­tăți răs­pun­sul la tu­rații mici, ingi­ne­rii ger­mani au mon­tat un elec­tro­mo­tor/ ge­ne­ra­tor pe cu­rea, ca­re fun­cți­o­nea­ză la 48 V și es­te ca­pa­bil să ofe­re mo­to­ru­lui un boost de 14 CP și 160 Nm. Am­pla­sat în fața pro­pul­so­ru­lui, aces­ta fa­ce por­ni­ri­le și in­ter­venți­i­le sis­te­mu­lui stop/start mult mai li­ne.

Pre­te­nții de cla­să

Cu toa­tă evo­luția des­tul de dis­cu­ta­bi­lă a de­sig­nu­lui, no­ua Cla­să C ră­mâne un mo­del cu mul­tă pres­ta­nță. Uși­le se închid cu un su­net sa­tis­fă­că­tor, de mași­nă ger­ma­nă so­li­dă, pre­mi­um. To­tul se îmbi­nă im­pe­ca­bil la in­te­ri­or, to­tul es­te plă­cut la atin­ge­re, iar scau­ne­le ofe­ră o șe­de­re con­for­ta­bi­lă. Indi­fe­rent cât ar fi de scum­pe, ori­ce mași­nă ar tre­bui con­fi­gu­ra­tă cu no­ul in­stru­men­tar de bord di­gi­tal și cu ecra­nul ma­re și lat (10,25 in­chi) pen­tru in­fo­tain­ment. Chiar da­că nu dis­pu­ne și de co­man­dă tac­ti­lă, aces­ta din ur­mă poa­te fi con­tro­lat foar­te con­for­ta­bil de pe vo­lan, fo­lo­sind joys­tic­kul tac­til din par­tea dre­ap­tă. Foar­te im­pre­si­o­nan­tă es­te gra­fi­ca in­stru­men­ta­ru­lui de bord, ca­re poa­te fi con­fi­gu­ra­tă să afișe­ze toa­te in­for­mați­i­le sis­te­mu­lui de in­fo­tain­ment: mul­ti­me­dia, na­vi­gație, pa­ra­me­trii de fun­cți­o­na­re ai mași­nii.

Oda­tă cu acest fa­ce­lift, Cla­sa C a pre­luat de la frații săi mai mari și ul­ti­me­le evo­luții ale sis­te­me­lor de asis­te­nță, fi­ind ca­pa­bi­lă să ru­le­ze se­miau­to­nom. Astfel, du­pă ac­ti­va­rea tem­po­ma­tu­lui și sis­te­mu­lui de me­nți­ne­re ac­ti­vă a ben­zii de ru­la­re, o sim­plă atin­ge­re a ma­ne­tei sem­na­li­za­to­ru­lui va fa­ce mași­na să tre­a­că de pe o ban­dă pe alta com­plet au­to­mat.

Fa­ce­lif­tul a adus cu si­ne și fa­ruri LED în echi­pa­rea de ba­ză (în sfârșit, scă­păm de fa­ru­ri­le cu ha­lo­gen), opți­o­nal fi­ind ofe­ri­te fa­ruri LED adap­ti­ve, pre­cum și uni­tăți adap­ti­ve cu fa­ză lun­gă ex­tin­să, ca­re lu­mi­nea­ză până la 600 m.

Impre­sii ames­te­ca­te

Pri­mul mo­del tes­tat în ca­drul eveni­men­tu­lui a fost un se­dan C 300 ca­re avea toa­tă pu­te­rea ce se îmbi­nă atât de bi­ne cu ide­ea de mași­nă pre­mi­um. Cu 258 CP și 370 Nm, fi­e­ca­re ac­ce­le­ra­re, fi­e­ca­re sprint și de­păși­re au fost o plă­ce­re, fă­ră ca pro­pul­so­rul pe ben­zi­nă de 2,0 li­tri să de­vi­nă vre­o­da­tă zgo­mo­tos. Și con­su­mul ți­ne cu ca­sa, într-un re­gim ex­traur­ban cu­min­te mași­na mu­lțu­min­du-se chiar și cu 6 l/100 km.

Urmă­to­rul la rând a fost un mo­del... T-Mo­dell cu no­ua mo­to­ri­za­re 220 d. Plu­sul de prac­ti­ci­ta­te adus de ca­ro­se­ria bre­ak îl fa­ce o ale­ge­re ex­ce­len­tă pen­tru fa­mi­lii, iar cu ace­as­tă mo­to­ri­za­re, pa­re cel mai bun all-ro­un­der, fi­ind su­fi­ci­ent de ra­pid pen­tru plă­ce­rea ce­lui de la vo­lan, însă ni­cio- da­tă vi­o­lent. Într-ade­văr, no­ul mo­tor di­e­sel es­te foar­te ra­fi­nat și fa­ce ca­să bu­nă cu tran­smi­sia au­to­ma­tă cu no­uă trep­te, ne­lă­sând loc ni­ci­u­nui re­proș.

În schimb, no­ul mo­tor pe ben­zi­nă de 1,5 li­tri al ver­si­u­nii C 200 nu m-a con­vins în to­ta­li­ta­te. Într-ade­văr, are un răs­puns bun la un tem­po de oraș și câști­gă ra­pid vi­te­ză, însă oda­tă tre­cut de 4000 rpm ră­mâne ra­pid fă­ră su­flu. Astfel că pa­re mai sprin­ten pe hârtie (0–100 km/h în 7,7 se­cun­de și o vi­te­ză ma­xi­mă de 239 km/h) de­cât în re­a­li­ta­te, indi­fe­rent cât de spec­ta­cu­los su­nă sis­te­mul de re­cu­pe­ra­re a ener­gi­ei de frâna­re și boos­tul de 160 Nm ofe­rit de mo­to­rul elec­tric. Așa că, în acest caz, ră­mâne în pi­ci­oa­re ex­pre­sia „the­re’s no re­pla­ce­ment for dis­pla­ce­ment“.

La fi­nal, pen­tru a fi si­gur că re­vin cu impre­sii po­zi­ti­ve de la tes­tul in­ter­nați­o­nal cu no­ua Cla­să C, am con­dus un mo­del AMG C 43 4Ma­tic Ca­bri­o­let bu­cu­rându-mă de su­ne­tul mo­to­ru­lui V6 sub ce­rul li­ber. Fa­ce­lif­tul adu­ce o pu­te­re cres­cu­tă la 390 CP (mai ma­re cu 23 CP) pen­tru ace­as­tă ver­si­u­ne, dar și un design mai agre­siv, mai apro­piat de per­for­ma­nțe­le aces­tui Ba­by-AMG.

Iar pen­tru cei ca­re nu se mu­lțu­mesc cu o ac­ce­le­rație de la 0 la 100 km/h în 4,7 se­cun­de exis­tă și AMG-ul pen­tru pre­mia­nți, C 63 S de 510 CP.

Blo­cu­ri­le op­ti­ce au fost re­de­se­na­te în ton cu no­ua sem­nă­tu­ră lu­mi­noa­să a măr­cii.

Toa­te ver­si­u­ni­le au pri­mit spoi­le­re re­de­se­na­te, iar fa­ru­ri­le cu lu­mini de zi LED sunt stan­dard.

Cu pa­tru ver­si­uni de ca­ro­se­rie, ga­ma Cla­sei C es­te mai bo­ga­tă de­cât ori­când.

Pe lângă no­ul ecran cen­tral de 10,25 in­chi, în spa­te­le vo­la­nu­lui a apă­rut și un in­stru­men­tar de bord di­gi­tal cu fun­cții mul­ti­me­dia.

Pes­te 9,5 mi­li­oa­ne de exem­pla­re au fost pro­du­se de la de­bu­tul pri­mu­lui Ba­byBenz, în 1992.

Deși înca­drat de al­ve­o­le cla­si­ce, ecra­nul din bord poa­te afișa chiar și hă­rți sau alte in­for­mații ne­ce­sa­re con­du­su­lui.

Cu un V6 bi­tur­bo ca­re dez­vol­tă 390 CP, C43 es­te un mo­del en­try-le­vel în lu­mea ne­bu­nă a AMG-uri­lor.

Deși se dis­cu­tă tot mai mult des­pre eli­mi­na­rea di­e­se­lu­lui, Cla­sa C toc­mai a pri­mit o no­uă ge­ne­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.