For­me de lux

În da­ta de 4 iu­lie, am fost in­vi­tați în Stut­tgart pen­tru o vi­zi­tă aca­să la Mer­ce­des. Dar nu în uzi­nă, ci în lu­mea de­sig­nu­lui măr­cii ger­ma­ne, ca­re are pla­nuri mari pen­tru vi­i­tor.

Auto Motor Sport - - DESIGN - Text: Dan Scar­lat Fo­to: Mer­ce­des

Afost o vi­zi­tă des­fășu­ra­tă într-o dis­creție or­ga­ni­za­tă. Ofi­cia­lii ne-au in­vi­tat ama­bi­li să ne pre­dăm smar­tpho­ne-uri­le și apa­ra­te­le fo­to înain­te de înce­pe­rea pro­gra­mu­lui. A fost pen­tru pri­ma da­tă du­pă mu­lți ani când am fost ne­voit să pe­trec câte­va ore neîntre­rup­te fă­ră te­le­fo­nul mo­bil. O ex­pe­ri­e­nță ci­u­da­tă, dar mai ales frus­tran­tă prin pris­ma fap­tu­lui că nu am pu­tut fo­to­gra­fia ni­mic din efor­tu­ri­le com­pa­ni­ei de a ne crea o ex­pe­ri­e­nță pe cât de cla­ră și con­ci­să asu­pra pla­nu­ri­lor sa­le de vi­i­tor, pe atât de com­ple­xă și in­te­re­san­tă. No­roc cu fo­to­gra­ful ofi­cial, ca­re a „sem­nat“ima­gi­ni­le ală­tu­ra­te.

Fi­lo­so­fia ac­tua­lă de design a lui Mer­ce­des se nu­mește „Sen­sual Pu­ri­ty“și re­flec­tă înge­mă­na­rea între in­te­li­ge­nță și emoție. Con­cep­tul se ve­de la toa­te bran­du­ri­le de sub um­bre­la com­pa­ni­ei și, cu toa­te că exis­tă di­fe­re­nțe de abor­da­re spe­ci­fi­ce fi­e­că­rui nu­me în par­te, exis­tă și o omo­ge­ni­ta­te o sti­lu­lui vi­zi­bi­lă la toa­te.

Di­re­cții cla­re

Deși com­ple­xă, pre­zen­ta­rea nu a in­clus, cu ex­ce­pția unei sur­pri­ze de fi­nal, ni­ci­un ele­ment ex­clu­siv sau ce­va ce nu mai fu­se­se vă­zut. To­tuși, par­că mai mult de­cât ni­ci­o­da­tă, ofi­cia­lii au in­sis­tat asu­pra di­fe­re­nțe­lor cla­re din­tre ce­le pa­tru sub­bran­duri ale nu­me­lui

Mer­ce­des (și nu, smart nu e ni­ci­u­nul din­tre aces­tea).

În ca­zul gru­pu­lui nos­tru, pri­mul pe lis­tă s-a do­ve­dit a fi Mer­ce­des-AMG, ca­re de­ja ofe­ră o ga­mă pro­prie din­co­lo de ver­si­u­ni­le spor­ti­ve ale mo­de­le­lor Mer­ce­des-Benz. Sub mot­to­ul „Per­for­man­ce Lu­xu­ry“, gă­sim de­ja co­u­pé-ul, road­ste­rul și, mai nou, se­da­nul GT (sau co­u­pé cu pa­tru uși, cum ni-l pre­zin­tă com­pa­nia). Nu­mi­toa­re co­mu­ne? Per­for­ma­nțe ex­tre­me, in­te­ri­oa­re sculp­tu­ra­le, con­cen­tra­te asu­pra șo­fe­ru­lui și su­per­ba gri­lă Pa­na­me­ri­ca­na.

Du­pă eșe­cul pri­mei rei­te­rări a nu­me­lui May­ba­ch, Mer­ce­des a ales o ca­le mai si­gu­ră. Sau, mai bi­ne zis, mai efi­ci­en­tă: a de­cli­nat o ver­si­u­ne ul­tra­lu­xoa­să din li­mu­zi­na Cla­sa S. Însă, ca și în ca­zul lui AMG, pla­nu­ri­le sunt ca Mer­ce­des-May­ba­ch să re­vi­nă la o fa­mi­lie se­pa­ra­tă de mo­de­le, ce­ea ce, evi­dent, nu va ex­clu­de pre­ze­nța nu­me­lui și pe ver­si­uni foar­te bi­ne do­ta­te ale cla­se­lor Mer­ce­des. De­ja în ul­ti­mii ani au fost pre­zen­ta­te trei con­cep­te ex­tra­va­gan­te sub acest brand: Vi­si­on 6 în 2016, Vi­si­on 6 Ca­bri­o­let în 2017 și Ulti­ma­te Lu­xu­ry (de­nu­mi­re ca­re sin­te­ti­ze­a­ză și fi­lo­so­fia May­ba­ch), pre­zen­tat anul aces­ta la Bei­jing. Cu oca­zia vi­zi­tei, am avut oca­zia de a lua un con­tact înde­a­proa­pe cu ul­ti­mul și cel mai ne­o­bișnu­it din­tre aces­tea. O idee nu ex­trem de ori­gi­na­lă (AMC a fă­cut un se­dan Ea­gle încă din 1979), cât mai ales foar­te cu­ra­joa­să, Ulti­ma­te Lu­xu­ry es­te un SUV în trei vo­lu­me, foar­te ma­siv, im­pre­si­o­nant, ci­u­dat și to­tuși, pe viu, des­tul de reușit es­te­tic. De­si­gur, ex­te­ri­o­rul tre­bu­ie să ara­te sta­tu­tul ipo­te­ti­cu­lui pro­pri­e­tar (nu au fost lua­tă o de­ci­zie ofi­cia­lă pri­vind o even­tua­lă pro­du­cție de se­rie), însă ar­gu­men­tul for­te es­te in­te­ri­o­rul, ca­re pa­re rupt din­tr-o re­a­li­ta­te pa­ra­le­lă, lu­xoa­să și SF în ace­lași timp.

De la cla­sic la fu­tu­rist

Zo­na de­di­ca­tă lui Mer­ce­des-Benz sin­te­ti­za con­cep­tul „Mo­dern Lu­xu­ry“, spre ca­re a evo­luat bran­dul de la ce­ea ce de­sig­ne­rul-șef Gor­den Wa­ge­ner nu­mea „Tra­di­ti­o­nal Lu­xu­ry“. Ac­cen­tul a fost pus pe no­ua Cla­să A (des­pre ca­re pu­teți ci­ti mai mul­te la pa­gi­na 26) și mai ales pe no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment MBUX pe ca­re mo­de­lul l-a inau­gu­rat. Mer­ce­des a întârziat mult cu im­ple­men­ta­rea unui ecran tac­til cen­tral, dar, când a fă­cut-o, a pro­pus un sis­tem mo­dern, cu o gra­fi­că și o flu­i­di­ta­te spe­ci­fi­ce sis­te­mu­lui de ope­ra­re a unui smar­tpho­ne mo­dern.

Nu în ul­ti­mul rând, mot­to­ul „Pro­gre­si­ve Lu­xu­ry“as­cun­de no­ul nu­me „EQ“, sub ca­re vor fi dez­vol­ta­te toa­te vi­i­toa­re­le mo­de­le elec­tri­ce ale măr­cii, des­pre ca­re noi am tot scris în ul­ti­mul timp.

Cum spu­neam mai de­vre­me, eveni­men­tul a in­clus și o sur­pri­ză, de alt­fel sin­gu­ra ca­re a jus­ti­fi­cat „con­fis­ca­rea“te­le­foa­ne­lor – pre­zen­ta­rea în avan­pre­mi­e­ră a in­te­ri­o­ru­lui vi­i­to­ru­lui GLE. În no­ul stil Mer­ce­des, sim­plu, ele­gant și or­ga­nic, am re­mar­cat în ese­nță lip­sa ce­a­su­lui ana­lo­gic cen­tral, dar și ae­ra­toa­re­le drep­tun­ghi­u­la­re, for­mă no­uă, dar foar­te reuși­tă, în spe­cial în zo­na cen­tra­lă a pla­nșei de bord, ca­re gru­pe­a­ză pa­tru din­tre aces­tea.

Mo­men­tan, doar un con­cept im­pre­si­o­nant, Ulti­ma­te Lu­xu­ry ne ara­tă că May­ba­ch in­te­nți­o­nea­ză să se iden­ti­fi­ce nu­mai prin su­per­la­ti­ve.

Mer­ce­des AMG înce­ar­că să gă­se­as­că com­pro­mi­sul ide­al între per­for­ma­nță și lux.

In­te­ri­o­rul May­ba­ch te pri­mește într-o uto­pie a lu­xu­lui.

În pre­mi­e­ră, am pu­tut ad­mi­ra sculp­tu­ra Aes­the­tics Pro­gres­si­ve Lu­xu­ry, ca­re evo­că un Sil­ver Arrow al vi­i­to­ru­lui.

EQ es­te bran­dul sub ca­re vom ve­dea vi­i­toa­re­le mo­de­le ex­clu­siv elec­tri­ce ale măr­cii.

În ca­me­ra de­di­ca­tă Mer­ce­des-Benz, no­ul sis­tem de in­fo­tain­ment MBUX stă­tea la loc de cin­ste.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.